[ABK] Nabór na stanowisko inspektor ds. gospodarczych 

 
 

Wieleń, 14.01.2019r.

 


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. GOSPODARCZYCH – PRACA NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA W ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELENIU

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, do zatrudnienia na stanowisko Inspektor ds. Gospodarczych – praca na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu wybrana została Pani Kamila Szczęch, zamieszkała Łokacz Mały.


Uzasadnienie:
Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskała najwyższą ocenę. Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

 

Dyrektor ABK
/-/ Angelika Pietrzyńska


 

INFORMACJA
O WYZNACZENIU TERMINU KOLEJNEGO ETAPU NABORU
NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. GOSPODARCZYCH W ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELENIU

 

 

 

Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu informuje, że 09.01.2019r. o godz. 8.00 w Administracji Budynków Komunalnych ul. Lipowa 3, 64-730 Wieleń odbędzie się drugi etap naboru na stanowisko Inspektor ds. Gospodarczych
Kolejnym etapem naboru będzie ocena wiedzy merytorycznej kandydatów, tj. test z wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 

Dyrektor ABK w Wieleniu
/-/ Angelika Pietrzyńska

 

 

 


 

OGŁOSZENIE

DYREKTOR ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELENIU

ogłasza nabór na stanowisko

inspektor ds. gospodarczych – umowa na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 1 etat 

 

1. Wymagania niezbędne:

1/ określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.),
- wykształcenie średnie ( preferowane kierunki: ekonomiczne, techniczne, budowlane),
- obywatelstwo polskie,

- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,
- biegła znajomość obsługi komputera,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe: 

1/ wykształcenie wyższe,

2/ preferowanie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

3/ znajomość przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa zamówień publicznych, ustawy o własności lokali, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

4/  prawo jazdy kategorii B,

5/ umiejętność planowania i organizacji pracy - ustalanie priorytetów działania i efektywne wykorzystywanie czasu pracy,

6/  odpowiedzialność, bezstronność i uprzejmość.

 

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku: 

1/ przygotowywanie przetargów i dokonywanie odbiorów zakończonych prac,

2/przygotowywanie umów, uchwał oraz innych dokumentów związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy,

3/organizowanie i prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych w tym rejestracja nowo powstałych wspólnot,

4/ kontrola i nadzór nad budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz kotłowniami c o., znajdującymi się w zarządzanych budynkach,

 

5/ rozliczanie, kontrola, nadzór  zużycia  ciepła oraz zużycia  wody i zrzutu ścieków w budynkach wielolokalowych.

 

4. Warunki pracy: 

1/ praca w biurze, w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych  w Wieleniu oraz w terenie,

2/ umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 1 etat,

3/ czas pracy w wymiarze obowiązującym pracowników samorządowych, zgodnie z przyjętym u pracodawcy systemem,

4/ wynagrodzenie – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi przepisami o wynagradzaniu pracowników samorządowych,

5/ urlop wypoczynkowy – zgodnie z Kodeksem pracy,

6/ praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

7/ nagrody za:
a/ zaangażowanie w pracy,
b/ wyniki pracy zawodowej,
c/ podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

8/ pełnienie zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

 

5. Wymagane dokumenty:

1/ cv, list motywacyjny,

2/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3/ kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,

4/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

5/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

6/ oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.),

8/ wykaz złożonych dokumentów opatrzony podpisem.

 

6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty z dopiskiem - „Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. gospodarczych do pracy na zastępstwo”, należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze nr 2 Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu ul. Lipowa 3, 643-730 Wieleń, w terminie do 02.01.2019 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Informacje dodatkowe:

1/ do naboru na wyżej określone stanowisko mogą przystąpić również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

2/ kandydaci mogą zapoznać się z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu, który jest dostępny w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu,

3/ ewentualne zatrudnienie kandydata, wybranego w toku naboru, może nastąpić w styczniu  2019 roku,

4/ warunkiem zatrudnienia będzie brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska oraz potwierdzenie niekaralności kandydata,

5/ informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na stronie internetowej www.bip.wielen.pl oraz na tablicy informacyjnej Administracji Budynków Komunalnych ul. Lipowa 3, 64-730 Wieleń.

6/ w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

8. Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu ul. Lipowa 3, 64-730 Wieleń

Adres do korespondencji: Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu ul. Lipowa 3, 64-730 Wieleń

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem: iod@norsystem.pl

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania

  1. Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja.
  2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia ABK w Wieleniu  na terenie obiektów użytkowanych przez ABK.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 

Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa:

Podanie danych ma charakter obligatoryjny.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych

1. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.

2. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości  wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji.

VI. Okres przechowywania danych

  1. Dane kandydatów nieumieszczonych w protokole naboru oraz które wpłynęły po terminie będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.
  2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone
    w protokole naboru, będą przechowywane przez okres 5 lat.
  3. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika ABK.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych o których mowa w cz. V ust.2. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

X. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, m. in. informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w ABK oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (udostępnione są imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także uzasadnienie dokonanego wyboru). Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez ABK w Wieleniu, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych.

XII.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Zapoznałem /zapoznałam się z treścią informacji i przyjmuję ją do wiadomości.

 

Dyrektor ABK w Wieleniu

Angelika Pietrzyńska

 

Liczba odwiedzin : 248
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : ABK Wieleń
Czas wytworzenia: 2018-12-17 13:05:42
Czas publikacji: 2019-01-14 14:52:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak