Budżet Miasta i Gminy Wieleń na 2008 rok 

 
 

UCHWAŁA Nr 111/XII/07
RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 19 grudnia 2007 roku


w sprawie budżetu gminy Wieleń na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm. ) w związku z art.165,166,173,182,184,ust.1 punkty 1-5,7-11,13 i 14,
ust 2 pkt 1 i 2, ust.3 i 4, art.188 ust. 2 oraz art. 195 ust.2, ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) i art. 420
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr
129, poz. 902 ze zm. ) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje:


§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w kwocie 24.727.250 zł
w tym:
- dochody bieżące w kwocie 24.117.958 zł
- dochody majątkowe w kwocie 609.292 zł
a) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie 4.398.470 zł
zadań bieżących zleconych gminie,
b) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 441.140 zł
własnych zadań bieżących gminy,
w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.


§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2008 rok w kwocie 33.356.835 zł
w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
w tym:
1) wydatki bieżące - 23.424.393 zł
z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 10.279.064 zł
b) wydatki na obsługę długu 329.600 zł
c) dotacje przekazywane z budżetu 2.414.789 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
2) wydatki majątkowe - 9.932.442 zł
z tego:
a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
gminy 9.932.442 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.


§ 3. Uchwala się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.


§ 4. Uchwala się rezerwę celową na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł.


§ 5. 1.Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 8.629.585 zł.
Pokryciem deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych oraz zaplanowana
pożyczka/kredyt.


2. Na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Inicjatyw
Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie przeznacza się 333.517 zł.


3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3
do uchwały.


§ 6. Na realizację programów ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Gminy Wieleń przeznacza się 9.632.442 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do
uchwały.


§ 7. Zatwierdza się przychody i wydatki zakładów budŜetowych gminy na 2008
rok zamykające się kwotami:
PRZYCHODY - 3.890.686 zł
WYDATKI - 3.890.686 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.


§ 8. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zamykające się kwotami:
PRZYCHODY - 97.300 zł
WYDATKI - 138.927 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.


§ 9. Ustala się dotację przedmiotową (stanowiącą dopłatę do 21.719,4 m2
powierzchni mieszkań komunalnych x 0,61 x 12 m-cy) dla Administracji Budynków
Komunalnych w Wieleniu w kwocie 158.986 zł, wykazaną w dz.700 rozdz.70001.


§ 10. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w
wysokości:
DOCHODY - 32.000 zł
WYDATKI - 4.398.470 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.


§ 11. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie 4.839.610 zł i
przekazywane z budżetu w wysokości 2.414.789 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.


§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków bieŜących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach
działu, z wyjątkiem dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, wydatków majątkowych
oraz wszelkiego rodzaju dotacji.


§ 13 . Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Wielenia może
samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 200.000 zł.


§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do zaciągania długu oraz do spłat
zobowiązań do wysokości określonej w budżecie gminy.


§ 15. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.363.102 z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w
kwocie 400.000 zł
2) finansowanie planowanych do zaciągnięcia kredytów 8.963.102 zł.


§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek
krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 400.000 zł, na pokrycie
występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.


§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:
1 finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w
załączniku nr 5,
2 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 18. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do lokowania środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 19. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień innym jednostkom
organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w
roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym.


§ 20. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie 195.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Zwalczania Narkomanii w wysokości 195.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do
uchwały.


§ 21. Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie
126.945 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.


§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia .


§ 23. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01
stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

 

Załączniki

Uchwała nr 111/XI/07z 19 grudnia 2007 roku

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 41.12k Format: .pdf Pobierz

Uzasadnienie do budżetu na 2008 rok

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 215.97k Format: .pdf Pobierz

ZAŁ.NR 1 - DOCHODY - 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 32.55k Format: .pdf Pobierz

ZAŁ. NR2 -WYDATKI - 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 56.31k Format: .pdf Pobierz

ZAŁ. NR 3 - PRZYCHODY - 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.24k Format: .pdf Pobierz

ZAŁ NR 3 - ROZCHODY - 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20.5k Format: .pdf Pobierz

ZAŁ NR 4 - WYDATKI MAJĄTKOWE - 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 49.69k Format: .pdf Pobierz

ZAŁ. NR 5 - WPI

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 26.65k Format: .pdf Pobierz

ZAŁ. NR 6 - PRZ. I WYD. ZAKŁ.BUDŻET - 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 23.78k Format: .pdf Pobierz

ZAŁ. NR 7 - przychody i koszty -GFOŚ i GW - 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 31.04k Format: .pdf Pobierz

ZAŁ. NR 8 - Zadania zlecone-dochody - 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.35k Format: .pdf Pobierz

ZAŁ. NR 9 - DOTACJE - WYDATKI - 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21.28k Format: .pdf Pobierz

ZAŁ NR 10- PPA - 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 66.59k Format: .pdf Pobierz

ZAŁ. NR 11- JEDN POMOCN. - 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 29.61k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE 31 marca 2008

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 72.72k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 702
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2008-01-16 11:16:03
Czas publikacji: 2008-01-16 12:07:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak