Budżet Miasta i Gminy Wieleń na 2007 rok 

 
 

UCHWAŁA Nr  14/IV/06

RADY    MIEJSKIEJ    W    WIELENIU

z dnia 28 grudnia 2006

 

 

w sprawie  budżetu   gminy  Wieleń  na  2007 rok

 

 

                                                        

                    Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt  4,  pkt  9 lit. „d” i   pkt  10  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r. Nr  142,  poz. 1591 ze zm. )  w związku z   art.165,166,182,184  ust.1 punkty 1-5,7-11,13 i 14, ust 2 pkt 1 i 2, ust.3 i 4, art.188 ust. 2 oraz art. 195 ust.2, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z  Nr 249,  poz. 2104 ze zm. ) i  art. 420  ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r.  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.  U. z 2006 r. Nr  129, poz.  902 ze zm. ) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje:

 

 

    § 1.  Uchwala  się  dochody  budżetu gminy na 2007 rok  w  kwocie        24.547.416 zł                                               

w tym:

 

a)   dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie          5.263.022                                                   

zadań bieżących  zleconych gminie,

 

b)   dotacje celowe z budżetu państwa  na  dofinansowanie       420.100   

własnych  zadań bieżących gminy, 

 

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały.

 

                 

      § 2.   Uchwala się wydatki  budżetu gminy na 2007 rok  w  kwocie  25.819.682             

 

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 

 w tym:

                                                                                                                 

1)   wydatki bieżące      -         21.724.953 

z tego: 

a)  wydatki na wynagrodzenia i pochodne     8.635.191 

b)  wydatki na obsługę długu                               66.300  

c)  dotacje przekazywane z budżetu               2.120.924  

 

zgodnie z załącznikiem  nr  9 do uchwały,

 

2)  wydatki majątkowe     -     4.094.729  

z tego:

a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

  gminy                                                                4.094.729  

 

zgodnie z załącznikiem  nr 4 do uchwały.    

 

       §  3. Uchwala się rezerwę ogólną   w kwocie    100.000 zł.

 

 

     §  4. 1.Uchwala się  deficyt  budżetu  w  kwocie 1.272.266 zł.

Pokryciem deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych oraz zaplanowana pożyczka.

 

        2.  Na spłatę rat kredytu  długoterminowego  zaciągniętego  w  Banku  Inicjatyw  Społeczno – Ekonomicznych  w  Warszawie  przeznacza się  667.100  zł.

 

       3.  Szczegółowy podział  przychodów  i   rozchodów zawiera załącznik nr 3

do  uchwały.

 

 

        § 5. Na  realizację programów   ujętych  w Wieloletnim  Planie  Inwestycyjnym Gminy  Wieleń przeznacza się   3.864.729  zł,   zgodnie z załącznikiem  nr  5  do  uchwały.

 

 

       § 6.  Zatwierdza się  przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy na 2007 rok zamykające się kwotami:

 

                   PRZYCHODY     -    3.698.798    

                        WYDATKI           -    3.698.798    

 

zgodnie z załącznikiem nr  6  do  uchwały.

 

               

        § 7.  Zatwierdza się  przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zamykające   się  kwotami:

 

                   PRZYCHODY     -        71.800  

                        WYDATKI           -      101.800  

 

zgodnie z załącznikiem  nr  7  do uchwały.

 

                                                               

      §  8.  Ustala się dotację przedmiotową (stanowiącą dopłatę do 22.022 m2   powierzchni mieszkań komunalnych x 0,60 x 12 m-cy) dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu w kwocie  158.558 zł, wykazaną w dz.700 rozdz.70001.

                                                               

 

       §  9.  Uchwala się plan dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

 

                          DOCHODY      -        48.000   

                          WYDATKI       -   5.263.022      

zgodnie z załącznikiem nr  8 do  uchwały.

 

           

       §  10.  Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu  w kwocie  5.683.122      i   przekazywane  z budżetu  w  wysokości 2.120.924  zł,   zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

 

                     

       §  11.  Upoważnia się Burmistrza  Wielenia  do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami  w ramach działu, z wyjątkiem dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, wydatków majątkowych   oraz wszelkiego rodzaju dotacji.

 

       §  12 . Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Wielenia  może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty  100.000 zł.

 

 

      §  13.  Upoważnia się Burmistrza Wielenia  do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań do wysokości określonej w budżecie gminy.

 

     §  14.  1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

            oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.100.000 z tego na:

 

1      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł

2 finansowanie planowanych do zaciągnięcia kredytów 1.800.000 zł.

 

 2.Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 667.100 zł.

      

      § 15.  Upoważnia się Burmistrza   do zaciągania  kredytów i pożyczek  krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty  300.000 zł,   na pokrycie występującego w ciągu roku  deficytu budżetowego.

       

      §  16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

 1  finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5,

 2  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.                                     

 

     §  17.  Upoważnia się Burmistrza Wielenia  do lokowania środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu.

 

 

      § 18.   Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w  kwocie  172.000 zł  i  wydatki na realizację zadań  określonych w Gminnym  Programie  Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w wysokości  172.000 zł,   zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

                    

      § 19.   Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie          105.726 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

                                                                      

                       

     § 20.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi   Wielenia .

 

 

     § 21.  Uchwała  obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą obowiązującą  od dnia 01 stycznia 2007 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Załączniki:

Uchwała z 28 grudnia

Uzasadnienie do budżetu na 2007 r.

Dochody

Wydatki

Wydatki majątkowe gminy na 2007 r.

Wydatki na realizację programów ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakres administracji rządowej i inne zadania zlecone

Plan dotacji cz. 1

Plan dotacji cz. 2

Dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegółowy projekt planu wydatków

 

 

Załączniki

Uchwała z 28 grudnia

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

Uzasadnienie do budżetu na 2007 r.

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 254.5k Format: .doc Pobierz

WPI

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 113.49k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 7

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 16.5k Format: .xls Pobierz

Załącznik nr 1

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 164.44k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 360.65k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 6

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 31k Format: .xls Pobierz

Zał nr 8 str1

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 15.5k Format: .xls Pobierz

Zał nr 9 str1

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 107.97k Format: .pdf Pobierz

Zał nr 9 str2

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 99.21k Format: .pdf Pobierz

Zał nr 10

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 57.5k Format: .xls Pobierz

Zał nr 11

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 204.5k Format: .xls Pobierz

Zał nr 4

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 119.86k Format: .pdf Pobierz

Zał nr 4 str2

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .xls Pobierz

Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie Rb-NDS

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 327.83k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 748
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2007-01-29 15:20:47
Czas publikacji: 2007-01-31 14:15:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak