Budżet Gminy na 2013 rok 

 
 

UCHWAŁA Nr 227/XXII/12
RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 11 grudnia 2012

w sprawie  budżetu   gminy  Wieleń  na  2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art.212,214,215, 219 ust. 1, 222, 235-237, 239, 258 ust.1 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 rok w kwocie 51.437.577

w tym:

  • dochody bieżące w kwocie 39.238.477 zł

  • dochody majątkowe w kwocie 12.199.100 zł

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w kwocie 51.856.577 zł

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

w tym:

1) wydatki bieżące - 34.697.790 zł

2) wydatki majątkowe - 17.158.787 zł

z tego:

a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

gminy - 17.158.787 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w kwocie 245.000 zł na realizację:
a) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000 zł.

b) na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym w kwocie 160.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 419.000 zł.

Pokryciem deficytu będzie zaplanowany kredyt.

2. Na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu przeznacza się 1.281.000 zł.

3. Planuje się łączną kwotę przychodów 1.700.000 zł

4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową (stanowiącą dopłatę do 17.069 m2 powierzchni mieszkań komunalnych x 1,31 x 12 m-cy) dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu w kwocie 268.325 zł, wykazaną w dz.700 rozdz.70001.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy dotyczący dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.200.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 1.500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

§ 14. Ustala się kwotę 800.000 zł, do której Burmistrz Wielenia może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

  1. w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami do kwoty 150.000 zł,

w ramach działu.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 18. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 73.559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 19. Ustala się fundusz sołecki w formie zastawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie 356.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.

§ 21. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

UCHWAŁA Nr 227/XXII/12 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie budżetu gminy Wieleń na 2013 rok

1. Dochody

2. Wydatki

3. Przychody

3. Rozchody

4. Dotacje

5. Zadania zlecone

6. Wydatki majątkowe

7. PPA

8. Przychody i koszty -GFOŚ i GW

9. Zakłady budżetowe

10. Fundusz sołecki

11. Jedn. pomocnicze

Uchwała Nr SO-0951/36d/15/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2012 roku w spawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Wieleń deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2013 rok

Uchwała Nr SO-0952/2/15/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2012 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Wieleń na 2013 rok

Uchwała Nr SO-0957/2/15/Pi/2012  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2012 roku w spawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wieleń

Uchwała Nr SO-0951/39p/15/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wieleń

Uchwała Nr SO-0951/54d/15/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Wieleń deficytu budżetu ustalonego w budżecie na 2013 rok.

Uchwała nr 300/XXIX/13 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Wieleń na 2013 rok

Uchwała nr 301/XXIX/13 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2013 - 2028

 

 

Załączniki

Zał_1_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 60.09k Format: .pdf Pobierz

Zał_10_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 121.25k Format: .pdf Pobierz

SO-0951/39p/15/Pi/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 844.59k Format: .pdf Pobierz

SO-0957

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 97.31k Format: .pdf Pobierz

SO-0952

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 148.97k Format: .pdf Pobierz

SO-0951

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 83.42k Format: .pdf Pobierz

Uchwała_budżet_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 75.46k Format: .pdf Pobierz

Zał_11_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 80.23k Format: .pdf Pobierz

Zał_9_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 59.65k Format: .pdf Pobierz

Zał_2_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 84.31k Format: .pdf Pobierz

Zał_8_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 63.65k Format: .pdf Pobierz

Zał_7_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 67.82k Format: .pdf Pobierz

Zał_6_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 49.9k Format: .pdf Pobierz

Zał_5_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 94.48k Format: .pdf Pobierz

Zał_4_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 65.88k Format: .pdf Pobierz

Zał_3_2013_rozchody

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 19.64k Format: .pdf Pobierz

Zał_3_2013_przychody

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 24.26k Format: .pdf Pobierz

SO 0951/54d/15/Pi/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 424.21k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2037
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2013-01-07 11:26:16
Czas publikacji: 2013-10-17 15:20:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak