Informacje 

 
 

Szanowni Państwo

     Urząd Miejski w Wieleniu z siedzibą przy ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania  wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Urząd Miejski w Wieleniu reprezentowany przez Burmistrza Wielenia.

      Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

      Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

      Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wieleniu realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: abi@wielen lub informatyk@wielen.pl, tel. 672531505.

       Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo u Sekretarza Gminy Wieleń lub poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych.

       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

                                                                                                              Administrator

 Klauzula informacyjna

Informacje - Punkt Obsługi Klienta

Informacje - kandydaci do pracy

Informacje - Zamówienia publiczne i dostawcy

 

Liczba odwiedzin : 146
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2018-05-24 15:51:16
Czas publikacji: 2018-09-13 15:49:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak