Nieodpłatna pomoc prawna 

 
 
LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY
PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NA TERENIE POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
W 2018 ROKU
 
W 2018 roku na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w 4 punktach:
 • Punkt nr 1 w Czarnkowie – w siedzibie Urzędu Miasta przy Placu Wolności 6. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9ºº - 13ºº.
 • Punkt nr 2 w Trzciance – w siedzibie Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Żeromskiego 28. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9ºº - 13ºº.
W powyższych punktach pomocy prawnej udzielają osobiście adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. 
 •  Punkt nr 3 zorganizowany został w dwóch lokalizacjach, tj. w Wieleniu i  w Połajewie:
w Wieleniu – w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Jana Pawła II nr 27. Punkt czynny jest przez 3 dni w tygodniu tj. środę, czwartek i piątek w godz. 9ºº - 13ºº.  
w Połajewie – w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Obornickiej 1. Punkt czynny jest przez 2 dni w tygodniu tj. w poniedziałek i wtorek w godz. 9ºº - 13ºº.
 • Punkt nr 4 został zorganizowany w dwóch lokalizacjach tj. w Drawsku i  w Krzyżu Wlkp.:
w Drawsku – w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Powstańców Wlkp. 121.  Punkt czynny jest przez 
2 dni w tygodniu tj. we wtorek i czwartek w godz. 9ºº - 13ºº.
w Krzyżu Wlkp. – (nowa lokalizacja) - w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego 73. Punkt czynny jest przez 2 dni w tygodniu tj. w poniedziałek i piątek w godz. 9ºº - 15ºº.
 
Punkt nr 3 i 4 obsługiwany jest przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, tj. przez Fundację TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie przy ul. ul. Warmińskiej 1/7. 
 
W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie są czynne. 
 
Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 ze zm.), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 ze zm.), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona musi wykazać przez:
 • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pkt 1);
 • przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (pkt 2);
 • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (pkt 3);
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (pkt 4);
 • przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby uprawnionej w wieku do 26 lat lub powyżej 65 (pkt 5 i pkt 6);
 • złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w pkt 7 (pkt 7);
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę (pkt 8).

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

Pomoc nie  obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:  https://www.ms.gov.pl/ w zakładce „darmowa pomoc prawna” .

 

Liczba odwiedzin : 213
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2018-01-19 12:46:13
Czas publikacji: 2018-01-19 12:52:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak