Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału 2015/2016 

 

 

Wieleń: Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2015/2016 do placówek oświatowych na terenie gminy Wieleń

 

Numer ogłoszenia: 130090 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowa Administracja Oświatowa , ul. Drawska 1, 64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie, tel. 067 2561118, faks 067 2561021.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2015/2016 do placówek oświatowych na terenie gminy Wieleń.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2015/2016 do placówek oświatowych na terenie gminy Wieleń. Kod CPV: 09.24.20.00-7 3.1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 170 ton węgla o podanych niżej parametrach: - grupa- grube, - symbol - O, - wymiar ziarna w mm 25- 80, - typ 31, 32, - wartość opałowa węgla 29 - 30 MJ/kg, - zawartość popiołu 2% - 4%, - zawartość siarki < 0,3% - 0,8%, na potrzeby kotłowni: a) Zespołu Szkół w Rosku : - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa przy ul. Powstańców Wlkp. 15 - w ilości 11 ton węgla kamiennego, dostawa w ilości max 5 ton jednorazowo, b) Szkoły Podstawowej w Wieleniu przy ul. Szkolnej 4 -w ilości 66 ton węgla kamiennego, dostawa w ilości max 15 ton jednorazowo, c) Szkoły Podstawowej w Miałach przy ul. Powstańców Wlkp. 13 -w ilości 28 ton węgla kamiennego, dostawa w ilości max 5 ton jednorazowo, d) Gminne Przedszkole w Wieleniu przy ul. Sportowej 1, w ilości 62 ton węgla kamiennego, dostawa w ilości max 10 ton jednorazowo, e) Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim, Dzierżążno Wielkie 60, w ilości 3 ton, dostawa w ilości max 2 ton jednorazowo. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 240 ton miału węglowego o podanych niżej parametrach: - grupa- miałowe, - symbol -M, - wymiar ziarna w mm 0-25, - typ 31, 32, - wartość opałowa węgla min. 25 MJ/kg, - zawartość popiołu < 12%, - zawartość siarki < 0,6%, na potrzeby kotłowni: a) Gimnazjum w Wieleniu przy ul. Jana Pawła II 3 - w ilości 73 ton miału węglowego, dostawy max do 15 ton jednorazowo, b) Zespołu Szkół w Rosku : - Gimnazjum i Szkoła Podstawowa przy ul. Powstańców Wlkp. 15 - w ilości 45 ton miału węglowego, dostawa w ilości max 10 ton jednorazowo, - Oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Rosku ul. Powstańców Wlkp. 26 i we Wrzeszczynie ul. 4 lutego 13 -w ilości 34 ton miału węglowego, dostawa w ilości max 5 ton jednorazowo, c) Szkoły Podstawowej w Wieleniu przy ul. Nowe Miasto 25 - w ilości 8 ton miału węglowego, dostawa w ilości max 2 ton jednorazowo, d) Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim, numer 24 - w ilości 22 ton miału węglowego, dostawa w ilości max 5 ton jednorazowo, e) Szkoły Podstawowej w Gulczu przy ul. Czarnkowskiej 10 - w ilości 46 ton miału węglowego, dostawa w ilości max 10 ton jednorazowo, f) Oddziały Zamiejscowe Gminnego Przedszkola w Wieleniu przy ul. Sosnowej 11 - w ilości 12 ton miału węglowego, dostawa w ilości max 2 ton jednorazowo. 3. Realizacja dostaw będzie dokonywana przez Dostawcę po uzgodnieniach dotyczących terminu oraz ilości poszczególnych dostaw z Dyrekcją danej palcówki oświatowej, na koszt Dostawcy, bezpośrednio do placówek oświatowych w ciągu 48 godz. od złożenia zamówienia przez Dyrektora danej placówki. Rozładunek dokonywany będzie przez Dostawcę w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. 4. Dyrekcja placówki oświatowej, ma prawo skierować na koszt dostawcy, na kontrolny pomiar ilościowy poprzez ważenie na wadze dostępnej na terenie gminy Wieleń (waga musi być sprawna, czysta i zalegalizowana), w odległości nie większej niż 5 km od miejsca dostawy. Pomiar ten będzie ostatecznym ustaleniem ilości dostarczonego węgla lub miału. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru jeżeli dostawa towaru będzie przewyższała zamówioną ilość o co najmniej 0,5 tony. 5. Dostawca ma obowiązek przedstawić do każdej partii dostawy certyfikat jakości opału (oryginał lub kserokopię potwierdzającą za zgodność z oryginałem), określający parametry dostarczonego węgla oraz miału, wystawiony przez kopalnię z której jest dostarczany lub dokument pochodzący od dystrybutora, składnicy opału lub innego podmiotu prawnego. 6. Zamawiający ma prawo dokonać badania jakościowego danej dostawy, poprzez przeprowadzenie oceny zgodności deklarowanych parametrów jakościowych z wynikami badań laboratoryjnych. Kontrolne badania jakości i zgodności z deklarowanymi parametrami wykonywane będą w laboratorium posiadającym akredytację wskazanym przez Zamawiającego. Materiał do badań pobierany będzie w obecności upoważnionego pracownika Dostawcy i Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Dostawcę o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych, za pomocą faxu lub e-maila. Wyniki badań wykonanych przez akredytowane laboratorium będą traktowane jako potwierdzenie deklarowanych parametrów dostawy. Badania te przeprowadzone będą zgodnie z Polskimi Normami. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę węgla lub miału o wartości opałowej niższej od deklarowanej, zawartości popiołu wyższej niż deklarowana, zawartości siarki wyższej niż deklarowana, od zamawianej klasy, Dostawca pokryje opłatę za wykonane badania laboratoryjne i związane z nimi koszty dodatkowe tj. opłaty pocztowe, transport itp.. Dostawca nie ma prawa zafakturowania danej dostawy, a Zamawiający może rościć sobie prawa do zgłoszenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia zaniżenia parametrów jakościowych w stopniu powodującym konieczność dokonana wymiany dostawy, Dostawca zobowiązuje się do jej wymiany w terminie 3 dni. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację od Dostawcy partia towaru zostanie nieodpłatnie przekazana Zamawiającemu. Na okoliczność uzgodnienia rozbieżności pomiędzy parametrami strony sporządzają protokół. 7. Podane wielkości dostaw w ilości 170 ton węgla oraz 240 ton miału węglowego przyjęto do ustalania ceny ofertowej i są wartościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej, które mogą ulec zmianie. Faktyczne ilości zakupu zależeć będą od warunków atmosferycznych jakie będą występowały w okresie realizacji umowy. W przypadku modernizacji kotłowni na inne paliwo grzewcze może ulec zmianie rodzaj opału i podana wartość szacunkowa dostawy. 8. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie ponosi przedpłat na poczet realizowanych dostaw. Rozliczenia dokonywane będą po dostarczeniu towaru do placówek i wystawieniu faktury przez Dostawcę. 9. Opał dostarczany ma być nieodpłatnie transportem samochodowym i dostarczany poprzez wagę samochodową do miejsc wskazanych przez Zamawiającego 10. Zaleca się przed określeniem ceny przeprowadzenie wizji punktów odbioru w celu ustalenia odległości oraz warunków rozładunkowych. Koszt dojazdu na wagę ponosi Wykonawca SIWZ w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego biuro nr 14 (Sekretariat) u p. Dominiki Sanockiej-Kiliszek w dniach roboczych w godzinach od 8.30 do 14.30..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.24.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (Wykonawcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej nie są zobowiązani do składania tego dokumentu), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, wystawionego, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-   w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Załącznik nr 5.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena potencjału ekonomicznego Wykonawcy dokonana będzie z punktu widzenia możliwości realizacji zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż                          6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony druk OFERTA - załącznik nr 1, oświadczenia załącznik nr 2,3, podpisany projekt umowy - załącznik nr 4 wykaz wykonywanych dostaw - załącznik nr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin płatności 30 dni - 10

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wielen.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu  ul. Drawska 1, 64-730 Wieleń, Sekretariat pok. 14.

 

Załączniki

Ogłoszenie węgiel 2015-2016

Data: Brak danych Rozmiar: 68.25k Format: .pdf Pobierz

SIWZ wegiel 2015-2016

Data: Brak danych Rozmiar: 14.36M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 812
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2015-06-01 14:29:22
Czas publikacji: 2015-06-01 14:36:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak