Ogłoszenia w trybie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium 

 
 

1.Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk dla kompleksu oznaczonego jako Letnisko 1

2. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Międzyleska-Spółdzielcza w Wieleniu 

3. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid. 722 i 728 położonych na obszarze wsi Rosko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

4. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  działek o nr ewid. 1705 i 513/8 położonych na obszarze wsi Rosko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

5. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 położonych na obszarze wsi Rosko

6. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuźniczka w rejonie działki o nr ewid. 132/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

7. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  ulic Międzyleska-Spółdzielcza w Wieleniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

8. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla działek o nr ewid.: 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 położonych na obszarze wsi Rosko

9. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.:507, 508, 526 i 527

10. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia w rejonie ulic: Janka z Czarnkowa i Mężykowskiej

11. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia w rejonie ulic: Janka z Czarnkowa i Mężykowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

12. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid. 1508 i 1509 położonych na obszarze wsi Rosko

13. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.: 507, 508, 526 i 527 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

14. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Rosko

15. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dzierżążno Małe, Hamrzysko

16. Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla m. Wieleń i wsi Gulcz  

17. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Gulcz
oraz  do sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko

18. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Rosko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

19. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Gulcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

20. OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.: 507, 508, 526 i 527 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

21. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dzierżążno Małe w rejonie działek o nr ewid. 75 i 82/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

22. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Hamrzysko w rejonie działek o nr ewid. 162/4 i 174/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

23. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wrzeszczyna

24. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie działek o nr ewid.: 1748/2, 1748/4 i 1749

25. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 1508 i 1509 położonych na obszarze wsi Rosko wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

26. O G Ł O S Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Rosko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

27. O G Ł O S Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Gulcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

28. OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 1508 i 1509, położonych na obszarze wsi Rosko

29. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi  Rosko w rejonie działek o nr ewid. 1748/2, 1748/4 i 1749  oraz dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wrzeszczyna 

30. Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie działek o nr ewid.1748/2, 1748/4 i 1749

31. Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wrzeszczyna  

32. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie ulicy Czarnkowskiej 

33. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie ulicy Dworcowej

34. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1266 w Wieleniu

35. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Wielenia w rejonie ulicy Spółdzielczej

  

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2139
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2013-03-11 15:13:47
Czas publikacji: 2019-02-26 11:34:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak