Nabór na stanowisko księgowego w Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu 

 
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU SELEKCJI I O II ETAPIE SELEKCJI 

 


 

Nabór na stanowisko księgowego w Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Kierownik Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowego w Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Stanowisko pracy:
 

Księgowy w Centrum Integracji Społecznej ARKAw Wieleniu  – 1/4 etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 5. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych.

 6. Znajomość przepisów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem naliczania i rozliczania podatku VAT

 7. Znajomość  księgowości budżetowej.

 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 9. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość bankowości elektronicznej.

 2. Znajomość obsługi Internetu, komputera w zakresie MS Office, Płatnik, Kadry i Płace oraz SJO BeSTi@.

 3. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 4. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

 5. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku i znajomość specyfiki działalności Centrum Integracji Społecznej oraz znajomość zasad księgowania i rozliczania środków finansowych na zadania realizowane w ramach programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej będą dodatkowym atutem.

 6. Gotowość do podjęcia pracy z dniem 7 września 2017 r.

 

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

 2. Opracowanie projektów dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w zakładzie.

 3. Konstruowanie i prowadzenie zakładowego planu kont.

 4. Wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

 5. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej.

 6. Stałe kontrolowanie stopnia zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, zarówno w całości, jak i w poszczególnych paragrafach, terminowe rozliczanie należności i zobowiązań.

 7. Sporządzenie rocznego bilansu.

 8. Współpraca przy opracowaniu projektu budżetu.

 9. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

 10. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 11. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich opisywanie.

 12. Kontrola finansowo-księgowa obsługi kasowej wydatków.

 13. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych

 14. Naliczanie umorzeń środków trwałych, sporządzanie sprawozdań dot. środków trwałych

 15. Kontrola i rozliczenie inwentaryzacji.

 16. Prowadzenie rejestru faktur, rejestru delegacji, urlopów oraz zwolnień lekarskich pracowników.

 17. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy-ewidencja czasu pracy, obliczanie wymiaru urlopu.

 18. Naliczanie wynagrodzeń i świadczeń integracyjnych.

 19. Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

 20. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych wraz z naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT

 21. Prowadzenie archiwum.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV.

 2. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 3. Kwestionariusz osobowy.

 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

 5. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjni i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Wieleniu  lub przesłać na adres: Centrum Integracji Społecznej w Wieleniu, ul. Błonie 29, 64-730 Wieleń w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na księgowego CIS Arka w Wieleniu” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2017 r. do godz. 9:00.

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.wielen.pl  oraz na tablicy informacyjnej CIS.

Telefon kontaktowy: 728965441

 

 

Załączniki

info I etap konk. gl. ksieg

Data: 2017-09-07 14:45:58 Rozmiar: 1.67M Format: .pdf Pobierz

ogl. wyniku konk. gl. ksieg. CIS

Data: 2017-09-08 14:25:56 Rozmiar: 1.61M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 193
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2017-08-21 14:49:38
Czas publikacji: 2017-09-08 14:26:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak