Nabór na stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych 

 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 


 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu, ul. Międzyleska 4 , 64-730 Wieleń.
Stanowisko pracy:
 
Samodzielny referent ds. dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu – 1 etat.
Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu

 Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
4. Wykształcenie średnie
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
9. Nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania dodatkowe:
1.  preferowane wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne,   
  prawnicze
2. znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością: 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 roku.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych

3. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
4. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
5. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
Zadania wykonywane na stanowisku:
 – realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
– realizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17
czerwca 1966 roku w zakresie dotyczącym świadczeń rodzinnych,
– przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących
świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych
– przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych
– sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
– sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
– sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, dodatków energetycznych
– prowadzenie obsługi administracyjnej związanej m. in. ze sporządzaniem
zaświadczeń, prowadzeniem korespondencji z innymi instytucjami,
– informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych
problemach,
– wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika MGOPS,

Wymagane dokumenty:
1. CV
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
6. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjni i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926).
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć :
osobiście
w biurze Kierownika  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
lub przesłać na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko referenta ds. dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08. 2017 r .do godz.12 00 .
Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.wielen.pl  oraz  na tablicy informacyjnej ośrodka.


Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
Nawrot Lucyna

 

 

Załączniki

Wyniki_MGOPS_18082017

Data: 2017-08-21 15:27:12 Rozmiar: 194.37k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 140
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2017-08-01 13:23:44
Czas publikacji: 2017-08-21 15:28:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak