Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY 

 
 

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELENIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu 

64-730 Wieleń ul. Międzyleska 4      

tel. 67 256 13 59 e-mail: mgopswielen@op.pl

Forma zatrudnienia:

w ramach umowy cywilno - prawnej w systemie zadaniowego czasu pracy ½ etatu

Przewidywany termin zatrudnienia:

lipiec - grudzień 2018r.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.

1.  Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało w szczególności:

 • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • Sporządzanie na wniosek Sądu, PCPR, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz.1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 • Współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, Sąd, PUP, Urząd Miejski,  itp., Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza jej miejscem zamieszkania - zgodnie z harmonogramem / planem ustalonym wspólnie z pracownikami MGOPS w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.

2.   Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

3.   Wymagania pożądane:

 • co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodzinami,
 • prawo jazdy kat.B i posiadania własnego środka transportu,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • rzetelność, systematyczność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • obsługa komputera (Word, Excel),

 

4.  Informacje dodatkowe:

 • Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy o pracę ½ etatu w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy, również w weekendy
 • Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez MGOPS Wieleń.

5.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 • list motywacyjny,
 • List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu  zgodnie z podstawą prawną pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie kandydata, iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6.  Termin i sposób składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, z dopiskiem "Asystent rodziny" do Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy w Wieleniu , 64-730 Wieleń ul. Międzyleska 4, w godzinach; poniedziałek 8.00 -16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30, w terminie do 20 czerwca  2018 r. do godz. 12.00 (osobiście lub pocztą). Aplikacje, które wpłyną do MGOPS po w/w terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej MGOPS Wieleń, oraz na tablicy ogłoszeń w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu.

7.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu grudniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

8. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

Etap II Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie MGOPS w Wieleniu  i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 9.  Informacje dodatkowe:

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie tel. 67 256 13 59.

 Po zakończeniu procedury naboru, osoby które nie zostały zatrudnione mogą odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w każdym czasie w godzinach otwarcia Ośrodka do 1 mc, po tym terminie dokumenty aplikacyjne, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.

 

 

 

Załączniki

Oswiadczenie_dla_kandydata_ubiegajacego_sie_o_prace

Data: 2018-06-07 12:39:02 Rozmiar: 71.33k Format: .rtf Pobierz

Oswiadczenie_dotyczace_ochrony_danych_osobowych_zgodne_z_RODO

Data: 2018-06-07 12:39:36 Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

Oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_i_wykorzystaniu_wizerunku

Data: 2018-06-07 12:39:59 Rozmiar: 67.56k Format: .rtf Pobierz

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_DLA_OSOBY_UBIEGAJACEJ_SIE_O_ZATRUDNIENIE

Data: 2018-06-07 12:40:16 Rozmiar: 41.69k Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 248
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2018-06-07 12:36:48
Czas publikacji: 2018-06-07 12:40:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak