[ABK] Nabór na st. referent ds. Księgowości  

 
 

 

Wieleń, 22.06.2018 r.

 

 

 

Informacja

 

o wynikach naboru na stanowisko referent ds. księgowości Wspólnot Mieszkaniowych w Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu

 

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych w Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu (ogł. z dnia 25 maja 2018 r.) została wybrana Pani Marianna Stańkowska zamieszkała w Krzyżu Wielkopolskim.

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Marianna Stańkowska spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

 

 

 

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Administracja Budynków Komunalnychw Wieleniu ul. Lipowa 3, 64-730 Wieleń

 

2. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji, archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej.

 

3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) i w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

4. Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ich treści.

 

5. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.

 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.

 

7. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.  Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

 

8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: ratajnorbert@gmail.com

 

9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.

 

10. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 


 

 

Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu

ul. Lipowa 3, 64-730 Wieleń

 

OGŁOSZENIE

1. Stanowisko - referent ds. Księgowości

2. Wymiar etatu – 1 etat umowa o pracę.

3. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie ( kierunki: ekonomiczne, rachunkowość, finanse);
- obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo d podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych niekaralność;
- 1-letnia praktyka w księgowości;
- umiejętność prowadzenia księgowości kompleksowej;
- biegła znajomość obsługi komputera;
- znajomość aktów prawnych: ustawy o finansach publicznych , ustawy o rachunkowości, ustawy o własności lokali, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, przepisów ZUS;
- dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe mile widziane:

- studia wyższe kierunkowe;
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu programów księgowych;
- umiejętność pracy w zespole;
- komunikatywność i dyspozycyjność;
- operatywność sumienność.

Zakres wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Wspólnot Mieszkaniowych;
- sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych Wspólnot Mieszkaniowych;
- prowadzenie czynności windykacyjnych;
- sporządzanie list płac;
- sporządzanie deklaracji ZUS;
- inne prace zlecone przez Głównego Księgowego i Dyrektora Zakładu.


Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cel rekrutacji zgodnie z podstawą prawną pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 następującej treści: ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko referent ds. księgowości z dnia 24 maja 2018 r. prowadzonego przez Administrację Budynków Komunalnych w Wieleniu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne";

- kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

- podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

- kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe);

- podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

- podpisane oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

- podpisane oświadczenie o pełnej zdolności d czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.


Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać listem poleconym w terminie do dnia: 7 czerwca 2018 r do godz. 15.00 na adres:

Administracja Budynków Komuinalnych ul. Lipowa 3, 64-730 Wieleń

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „nabór na stanowisko referent ds. księgowości w Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu" O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Oferty, które wpłyną po terminie oraz niespełniające wymagań niezbędnych, niekompletne w zakresie wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu naboru, zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów rekrutacji.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona po przeprowadzonym naborze, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielen.pl.
Dyrektor
Administracji Budynków
Komunalnych w Wieleniu
/-/ Angelika Pietrzyńska

 

Załączniki

informacja ochrona danych osobowych

Data: 2018-06-12 15:14:45 Rozmiar: 61.58k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Dyrektora ABK w sprawie wpropwadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Data: 2018-06-12 15:15:16 Rozmiar: 147.96k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 221
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2018-05-24 16:11:05
Czas publikacji: 2018-06-22 15:19:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak