Nabór na stanowisko referent ds. księgowości ABK Wieleń 

 
 

INFORMACJA
O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELENIU

 


Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu, ul. Lipowa 3, 64-730 Wieleń do zatrudnienia na stanowisku:
- referent ds. księgowości wspólnot mieszkaniowych
wybrana została Pani Iwona Szmania
zamieszkała w Krzyżu Wlkp.


Uzasadnienie wyboru

Pani Iwona Szmania spełniła wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.

 


Dyrektor
Angelika Pietrzyńska
Wieleń, 21.08.2017 r.

 


 

 

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

UL. LIPOWA 3
64-730 WIELEŃ

TELEFON/FAX 067/25-61-126        NIP 763-000-64-04


Nabór na stanowisko Referent ds. księgowości - 1 etat

Kandydaci spełniający wymagania formalne:


1. Iwona Szmania zam. Krzyż Wlkp.

2. Alicja Spławska zam. Krzyż Wlkp.

 

Następnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez
względu na jej przyczynę.

 

Wieleń, 11 sierpień 2017r.


 

OGŁOSZENIE

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELENIU
ogłasza nabór na stanowisko
referent ds. księgowości – 1 etat

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie ( kierunki: ekonomiczne, rachunkowość, finanse)
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
niekaralność
- 2-letnia praktyka w księgowości
- umiejętność prowadzenia księgowości kompleksowej
- biegła znajomość obsługi komputera
- znajomość aktów prawnych: ustawy o finansach publicznych , ustawy o rachunkowości, ustawy o własności lokali, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy, przepisów ZUS
- dobry stan zdrowia

Wymagania dodatkowe mile widziane

- studia wyższe kierunkowe
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu programów księgowych
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność i dyspozycyjność
- operatywność sumienność

Zakres wykonywanych na stanowisku

- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Wspólnot Mieszkaniowych
- sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami
- sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych Wspólnot Mieszkaniowych
- prowadzenie czynności windykacyjnych
- sporządzanie list płac
- sporządzanie deklaracji ZUS
- inne prace zlecone przez Głównego Księgowego i Dyrektora Zakładu


Wymagane dokumenty

- CV (życiorys) ze zdjęciem
- list motywacyjny
- dokumenty poświadczające wykształcenie
- kwestionariusz osobowy
- kopie świadectw pracy
- oświadczenie o niekaralności
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowtnych do zajmowanego stanowiska
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926).

Inne informacje

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu ul. Lipowa 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Administracja Budynków Komunalnych nabór na stanowisko referenta ds. księgowości, w terminie do dnia 21.07.2017 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Administracji Budynków Komunalnych po terminie nie będą rozpatrywane.

O wynikach konkursu zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie przez upoważnionego do tego pracownika Zakładu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wieleń: www.bip.wielen.pl

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926).


Angelika Pietrzyńska

Dyrektor
Administracji Budynków
Komunalnych
ul. Lipowa 3,
64-730 Wieleń

Tel/Fax.: 672561126

 

Liczba odwiedzin : 153
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2017-07-07 11:47:39
Czas publikacji: 2017-08-21 10:48:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak