Nabór na stanowisko księgowego w MGOPS Wieleń 2 

 
 

Informacja o wynikach wyboru 

na stanowisko Księgowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu

 

Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

 

          Pani Bożena Czajka

 

Uzasadnienie:

 

Pani Bożena Czajka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu, posiada odpowiednie wykształcenie oraz predyspozycje i umiejetności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

                       Kierownik

Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej

                   Nawrot Lucyna

 


 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu, ul. Międzyleska 4 , 64-730 Wieleń.

Stanowisko pracy:
 

Księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu  – 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu

Termin rozpoczęcia  zatrudnienia : 01.08.2017 roku

 Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Posiadanie  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Znajomość przepisów finansowo-księgowych z zakresu pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego.

7. Znajomość  księgowości budżetowej.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

9. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość bankowości elektronicznej.

2. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Płatnik oraz umiejętność wykorzystania Internetu.

3. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

4. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

5. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

2. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich opisywanie.

5. Prowadzenie analityki i księgowanie funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz zaliczki alimentacyjnej

6. Prowadzenie rejestru faktur, rejestru delegacji oraz rejestru szkoleń.

7. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy-ewidencja czasu pracy, obliczanie wymiaru urlopu.

8. Prowadzenie archiwum.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

6. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjni i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Kierownika  Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu  lub przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2017 r .do godz.12 00 .

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.wielen.pl  oraz  na tablicy informacyjnej ośrodka.

Informacja o wynikach wyboru

 

na stanowisko Księgowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu

 

 

 

Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko

 

została wybrana:

 

Pani Bożena Czajka

 

Uzasadnienie:

 

Pani Bożena Czajka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu, posiada odpowiednie wykształcenie

 

oraz predyspozycje i umiejetności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

 

 

 

 

Kierownik

 

Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej

 

Nawrot Lucyna

 

Liczba odwiedzin : 125
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2017-07-13 16:07:33
Czas publikacji: 2017-07-31 08:55:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak