Nabór na stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu III 

 
 

 

 Informacja o wynikach naboru

 


 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu informuje, iż w wyniku wstępnej selekcji złożonych ofert na stanowisko główny księgowy, do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne:

 

 1. Marta Łęczyńska

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 18 kwietnia o godzinie 12:00 w sali sesyjnej w biurze Skarbnika w Wieleniu ul. Kościuszki 34.

                                                              Magdalena Zatorska - Kierownik CIS ARKA Wieleń 

 


 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Stanowisko pracy:
Główny księgowy w Centrum Integracji Społecznej ARKAw Wieleniu  – 1/4 etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 5. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy

o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych.

 1. Znajomość przepisów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem naliczania i rozliczania podatku VAT

 2. Znajomość  księgowości budżetowej.

 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość bankowości elektronicznej.

 2. Znajomość obsługi Internetu, komputera w zakresie MS Office, programów: Płatnik, Kadry i Płace.

 3. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 4. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

 5. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku i znajomość specyfiki działalności Centrum Integracji Społecznej oraz znajomość zasad księgowania i rozliczania środków finansowych na zadania realizowane

w ramach programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej będą dodatkowym atutem.

 1. Gotowość do podjęcia pracy z dniem 19 kwietnia 2018 r.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy

o finansach publicznych.

 1. Opracowanie projektów dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w zakładzie.

 2. Konstruowanie i prowadzenie zakładowego planu kont.

 3. Wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

 4. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej.

 5. Stałe kontrolowanie stopnia zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, zarówno w całości, jak i w poszczególnych paragrafach, terminowe rozliczanie należności i zobowiązań.

 6. Sporządzenie rocznego bilansu.

 7. Współpraca przy opracowaniu projektu budżetu.

 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

 9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 10. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich opisywanie.

 11. Kontrola finansowo-księgowa obsługi kasowej wydatków.

 12. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych

 13. Naliczanie umorzeń środków trwałych, sporządzanie sprawozdań dot. środków trwałych

 14. Kontrola i rozliczenie inwentaryzacji.

 15. Prowadzenie rejestru faktur, rejestru delegacji, urlopów oraz zwolnień lekarskich pracowników.

 16. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy-ewidencja czasu pracy, obliczanie wymiaru urlopu.

 17. Naliczanie wynagrodzeń i świadczeń integracyjnych.

 18. Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

 19. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych wraz z naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT

 20. Prowadzenie archiwum.

Wymagane dokumenty:

 1. CV.

 2. List motywacyjny.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 4. Kwestionariusz osobowy.

 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

 6. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjni i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty, w tym kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, należy złożyć osobiście w dni robocze w godzinach 7:30-15:30 u Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Wieleniu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na głównego księgowego CIS Arka w Wieleniu” lub przesłać na adres: Centrum Integracji Społecznej w Wieleniu, ul. Sportowa 8, 64-730 Wieleń, z podanym wyżej dopiskiem na kopercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2018 r. do godz. 10:00.

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.wielen.pl  oraz na tablicy informacyjnej CIS.

Pytania proszę kierować na adres mailowy: cis.arka.wielen@gmail.com

 

 

 

Załączniki

informacja o wynikach naboru glowny ksiegowy III cis arka

Data: 2018-04-23 14:59:32 Rozmiar: 604.52k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2018-04-06 15:36:06
Czas publikacji: 2018-05-17 14:19:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak