Nabór na st. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu 2 

 
 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELENIU


 

Burmistrz Wielenia
ogłasza nabór na  stanowisko
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu


I.  Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo: obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na  podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje   prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach służbie cywilnej,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie: wyższe,
4) co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
5) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym,
7) znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i  alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze śrofków publicznych samorządu gminnego, finansów publicznych, kodeksu postepowania administracyjnego,  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym.

II. Wymagania dodatkowe:

1) ukończone studia w zakresie organizacji i zarządzania lub inne formy doskonalenia zawodowego w tym zakresie, w tym; organizacja wolontariatu, współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami z zakresu pomocy społecznej),
2) umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność,
3) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
4) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
5) prawo jazdy kat. B.
                                                                                                                         
 III. Ogólny zakres wykonywanych zadań:

     1)   kierownie miejsko-gminnym ośrodkiem pomocy społecznej i reprezentowanie go na  
           zewnątrz w zakresie wykonywanych zadań statutowych jednostki,
     2)  realizacja zadań wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki,
     3)  organizacja pracy w jednostce i  na poszczególnych stanowiskach pracy zapewniające   
          współdziałanie i sprawne wykonywanie pracy,
     4)  nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki,  
     5)  wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy  
          społecznej i innych przekazanych do kompetencji,
     6)  przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań
          statutowych jednostki,
     7)  składanie corocznie Radzie Miejskiej w Wieleniu sprawozdania z działalności jednostki           
          i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
     8)  zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez  
          jednostkę,
    9)  współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym, w ramach
          podejmowanych zadań,
  10)  dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie na określone   
         świadczenia  oraz kwalifikowanie wnioskodawców do uzyskania tych świadczeń,
  11)  podejmowanie działań w celu pozyskania środków pozabudżetowych, realizacja
         dofinansowanych przedsięwzięć oraz ich rozliczanie,
  12)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Wielenia
         

IV. Warunki pracy na stanowisku:
    1) umowa o pracę, pełny  etat, zatrudnienie z dniem 01 listopada 2016r.
    2) czas pracy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
        (Dz. U. z 2016 r., poz. 902.) i obowiązującym w Ośrodku  Regulaminem Pracy,
   3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

V. Wymagane dokumenty:
1)  list motywacyjny,
2)  życiorys (CV),
3)  pisemna koncepcja pełnego zakresu  funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu wraz z propozycją działań zapewniających efektywność pracy jednostki,
4)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy,
6)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
7) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej oraz  innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
9)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11)  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
12)  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłaby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
13) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2013, poz..168),
14)  podpis o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika MiejskoGminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 r., poz. 922),


Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznie za zgodność z  oryginałem.

VI. Informacje dodatkowe:

1)Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wieleniu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń.
Termin składania dokumentów upływa dnia 14 października 2016r.do godz. 1530  (decyduje data faktycznego wpływu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Wieleniu).

2) Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu  nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3) Stanowisko pracy znajduje się w budynku  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu przy ul. Międzyleskiej 4. Budynek jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


4) Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Wieleniu (biuro nr 21) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielen.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67/2531519.

5) Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie.

6)Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wielen.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 34, 64–730 Wieleń.

 

Załączniki

info_kier_MGOPS

Data: 2016-10-24 16:35:09 Rozmiar: 46.98k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 536
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2016-10-04 09:23:46
Czas publikacji: 2016-10-24 16:36:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak