Nabór na stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu II 

 
 

INFORMACJA

Kierownika Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu, ul. Kościuszki 34

o wynikach konkursu

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Główny Księgowy

 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 26.03.2018 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny Księgowy

zawiadamiam, że

konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ w terminie wyznaczonym na składanie dokumentów aplikacyjnych nie wpłynęła żadna oferta.

 


 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Stanowisko pracy:
 

Główny księgowy w Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu  – 1/4 etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy
 • o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych.
 1. Znajomość przepisów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem naliczania i rozliczania podatku VAT
 2. Znajomość  księgowości budżetowej.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 4. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość bankowości elektronicznej.
 2. Znajomość obsługi Internetu, komputera w zakresie MS Office, programów: Płatnik, Kadry i Płace.
 3. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
 4. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
 5. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku i znajomość specyfiki działalności Centrum Integracji Społecznej oraz znajomość zasad księgowania i rozliczania środków finansowych na zadania realizowane

w ramach programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej będą dodatkowym atutem.

 1. Gotowość do podjęcia pracy z dniem 10 kwietnia 2018 r.

Zadania wykonywane na stanowisku:

   1.   Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy

 • o finansach publicznych.

   2.   Opracowanie projektów dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w zakładzie.

   3.   Konstruowanie i prowadzenie zakładowego planu kont.

   4.   Wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

   5.   Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej.

   6.   Stałe kontrolowanie stopnia zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, zarówno w całości, jak i w poszczególnych paragrafach, terminowe rozliczanie należności i zobowiązań.

   7.   Sporządzenie rocznego bilansu.

   8.   Współpraca przy opracowaniu projektu budżetu.

   9.   Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

 10.   Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 11.   Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich opisywanie.

 12.   Kontrola finansowo-księgowa obsługi kasowej wydatków.

 13.   Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej  środków trwałych i wartości niematerialnych

 14.   Naliczanie umorzeń środków trwałych, sporządzanie sprawozdań dot. środków trwałych

 15.   Kontrola i rozliczenie inwentaryzacji.

 16.   Prowadzenie rejestru faktur, rejestru delegacji, urlopów oraz zwolnień lekarskich pracowników.

 17.   Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy-ewidencja czasu pracy, obliczanie wymiaru urlopu.

 18.   Naliczanie wynagrodzeń i świadczeń integracyjnych.

 19.   Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

 20.   Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych wraz z naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT

 21.   Prowadzenie archiwum.

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 6. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie  do wskazanego lekarza medycyny pracy).
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjni i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty, w tym kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, należy złożyć osobiście u Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Wieleniu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na głównego księgowego CIS Arka w Wieleniu” lub przesłać na adres: Centrum Integracji Społecznej w Wieleniu, ul. Sportowa 8, 64-730 Wieleń, z podanym wyżej dopiskiem na kopercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.04.2018 r. do godz. 10:00.

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.wielen.pl  oraz na tablicy informacyjnej CIS.

Pytania proszę kierować na adres mailowy: cis.arka.wielen@gmail.com

 

Liczba odwiedzin : 130
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2018-03-26 15:15:40
Czas publikacji: 2018-04-06 15:44:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak