Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu 

 
 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych i sekretariatu w Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu

  

Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu

ul. Drawska 1, 64-730 Wieleń 1. Stanowisko - referent ds. administracyjnych i sekretariatu.

 2. Wymiar etatu – 1 etat umowa o pracę.

 3. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo d podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

 2. wykształcenie: średnie o profilu administracyjnym:

   • średnie – staż pracy 2 lata;

   • wyższe – staż pracy nie jest wymagany;

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 2. umiejętność pracy na komputerze;

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. dobry stan zdrowia.

4. Predyspozycje i wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność pracy w zespole;

  2. dyspozycyjność;

  3. komunikatywność;

  4. prawo jazdy kat. „B”;

  5. znajomość obsługi komputera w zakresie programów m.in. Microsoft Office, Open Office;

 1. znajomość prawa samorządowego, podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, KPA.

 

  5. Zakres wykowywanych zadań na stanowisku:

 1. obsługa kancelaryjna i organizacyjna dyrektora;

 2. przyjmowanie oraz przygotowanie do wysyłki korespondencji i innych przesyłek;

 3. prowadzenie bazy danych dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej;

 4. kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uczniów gminy Wieleń;

 5. realizowanie zadań w ramach programu dotacji podręcznikowych i innych programów ministerialnych z zakresu zadań organu prowadzącego;

 6. organizowanie oraz nadzór nad dowozem uczniów do szkół;

 7. prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników SAO i dyrektorów placówek;

 8. prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;

 9. prowadzenie rejestrów: skarg i wniosków, zarządzeń Burmistrza, zarządzeń wewnętrznych dyrektora, wpływających faktur, pieczęci i stempli używanych w jednostce i placówkach;

 10. dbanie o bezawaryjne funkcjonowanie wyposażenia komputerowego i telekomunikacyjnego w jednostce oraz jego konserwacja;

 11. prenumerata literatury fachowej, czasopism oraz realizowanie zakupów: materiałów biurowych środków czystości wyposażenia itp., zapewniających należyte funkcjonowanie jednostki;

 12. prowadzenie ewidencji – dokumentacji budynków i pomieszczeń użytkowanych przez placówki oświatowe oraz spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami, tytułami własności itp.;

 13. wystawianie dowodów księgowych, tj. rachunków, not obciążeniowych, not odsetkowych;

 14. prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów opału jednostek oświatowych;

 15. współpraca przy realizowaniu projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE lub innych instytucji;

 16. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową w jednostce oraz udzielanie w tym zakresie pomocy placówkom oświatowym;

 17. przygotowywanie, archiwizacja i przekazywanie dokumentów z zakresu stanowiska do składnicy akt;

 18. sporządzanie sprawozdań z zakresu zajmowanego stanowiska;

 19. obsługa portalu ePUAP;

 20. prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Pożyczkowej.

6. Podległość służbowa: pracownik podlegać będzie bezpośrednio dyrektorowi

Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu.

  7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyważeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182);

 2. kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

 4. podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe);

 6. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 8. podpisane oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;

 9. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności d czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać listem poleconym w terminie do dnia: 20 lipca 2015r. do godz. 1200na adres:

Samorządowa Administracja Oświatowa, 64-730 Wieleń, ul. Drawska 1

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „nabór na stanowisko referenta ds. administracyjnych i sekretariatu Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu”. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu. Oferty, które wpłyną po terminie oraz niespełniające wymagań niezbędnych, niekompletne w zakresie wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu naboru, zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona po przeprowadzonym naborze, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielen.pl.

Dyrektor

Samorządowej Administracji

Oświatowej w Wieleniu

/-/ Przemysław Grześkowiak

 

Liczba odwiedzin : 738
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2016-04-24 12:05:17
Czas publikacji: 2016-04-24 12:05:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak