Nabór na stanowisko asystenta rodziny 

 
 
Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.01.2014 r. – 31.12.2014r. 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało w szczególności:

1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17. Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125 poz. 842) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie,

2. posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną – Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608) lub,

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i rodziną;

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu:

a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) ustawy pomocy społecznej,

c) ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

d) znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Windows).

 

Wymagania dodatkowe:

a) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

b) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

c) samodzielność w działaniu oraz wykazanie własnej inicjatywy,

d) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

e) umiejętność współpracy w zespole,

f)  odporność na sytuacje stresowe,

g) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

h) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

 

Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a)  wysoka kultura osobista,

b)  równowaga emocjonalna

c)  komunikatywność,

d)  odpowiedzialność,

e)  kreatywność,

f)   obowiązkowość,

g)  rzetelność,

h)  zaangażowanie i odporność na stres,

i)   zdolności organizacyjne.

Informacje dodatkowe:

a) praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy, również w weekendy( 40 godz. tygodniowo)

b) praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisane odręcznie,

2. kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3. kopię świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

5. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

7. podpisanie oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

8. podpisanie oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

9. podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”

Termin i sposób składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny” – do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub przesłanie pocztą na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Międzyleska 4

64- 730 Wieleń

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie

do 30.12.2013 r. do godz. 1200

  Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie

nie będą rozpatrywane.

Wieleń, dnia 17 grudnia 2013 roku

 

Liczba odwiedzin : 1444
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2013-12-17 13:15:04
Czas publikacji: 2013-12-17 13:15:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak