nabór na stanowiska w Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu 

 
 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELENIU

Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu, informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy referenta d.s księgowości w Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu., ul. Lipowa 3 do zatrudnienia wybrana została:

Pani Maria Napierała zamieszkała w Wieleniu.Uzasadnienie wyboru:

Na ogłoszenie o rozpoczętej procedurze naboru na wolne stanowisko pracy wpłynęło sześć ofert, z których dwie spełniały wymogi formalne. Komisja wybrała Panią Marię Napierała, jako kandydatkę do wykonywania zadań przewidzianych na stanowisku, na które został prowadzony nabór. Kandydatka spełniła wymogi formalne, wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia, legitymując się świadectwem ukończenia studiów wyższych oraz stażem pracy w Urzędzie Miejskim w Wieleniu. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką potwierdziła posiadanie przez nią predyspozycji do pracy na stanowisku referenta d.s księgowości w Administracji Budynków Komunalnych.

 Dyrektor Administracji Budynków

Komunalnych w Wieleniu

 


 

 

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELENIU

ogłasza nabór na stanowisko

referent ds. księgowości – 1 etat

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne

 • obywatelstwo polskie

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

 • niekaralność

 • 3-letnia praktyka w księgowości

 • posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu: rachunkowości, własności lokali, podatku dochodowym od osób prawnych i podatku VAT

 

 1. Wymagania dodatkowe mile widziane

 

  • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pełnej księgowości

  • znajomość programu FK Kluczewskiego

 

 1. Zakres wykonywanych na stanowisku

 

 • prowadzenie obsługi finansowej i księgowej wspólnot mieszkaniowych

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów wspólnot mieszkaniowych

 • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych

 • dokonywanie rozliczeń finansowych i współpracowanie z bankiem

 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

 • sporządzanie sprawozdań GUS

 • prowadzenie spraw kadrowych

 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych we wspólnotach mieszkaniowych

 

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 • CV (życiorys)

 • list motywacyjny

 • dokumenty poświadczające wykształcenie

 • kwestionariusz osobowy

 • kopie świadectw pracy

 • oświadczenie o niekaralności

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych

 

 1. Inne informacje

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu ul. Lipowa 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Administracja Budynków Komunalnych nabór na stanowisko referenta ds. księgowości, w terminie do dnia 09 marca 2013 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do Administracji Budynków Komunalnych po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wieleń: www.bip.wielen.pl

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz 1458).

 

 

Liczba odwiedzin : 2524
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2016-04-24 12:11:04
Czas publikacji: 2016-04-24 12:11:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak