Ogłoszenie z dnia 22.04.2014r. w sprawie konkursu na: KIEROWNIKA PROJEKTU 

 
 

 

Protokół z dnia 28.04.2014 z dokonania wyboru osoby na stanowisko KIEROWNIKA PROJEKTU "Programy rozwojowe Szkół Podstawowych w gminie Wieleń"

 


 

OGŁOSZENIE Z DNIA 22.04.2014r.

W  SPRAWIE  KONKURSU 

na:  KIEROWNIKA PROJEKTU W PONIŻSZYM PROJEKCIE

 

 

Tytuł projektu: „Programy rozwojowe Szkół Podstawowych w gminie Wieleń” – Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 Szacunkowa wartość przeznaczana na sfinansowanie przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi „zarządzania projektem innym niż roboty budowlane” nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 30 000 euro, toteż nie stosuje się dla wyboru wykonawcy przepisów właściwych dla ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Zasady naboru na stanowisko Kierownika projektu opracowane zostały w oparciu o art.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z póź. zm.).

  I.  Wymagania odnośnie kwalifikacji na w/w stanowisko:

1.  Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu:

a)  Wykształcenie – min. średnie;

b) Posiadanie doświadczenia w  zakresie  zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                 w zakresie Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – min. 24 miesięcy.

c) Doświadczenie zawodowe nabyte w podmiocie prawa prywatnego lub publicznego zajmującego się pośrednio lub bezpośrednio świadczeniem usług edukacyjnych- min. 12 miesięcy.

d) Przeszkolenie z zakresu równości płci kobiet i mężczyzn.

2. Wymagania fakultatywne:

a) znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego;

b) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,  dyspozycyjność.

II.  Przedmiot i zakres świadczonej usługi.

 Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Kierownika projektu w projekcie „Programy rozwojowe Szkół Podstawowych w gminie Wieleń”Kierownik  projektu  odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem:

a)     Bieżący nadzór i odpowiedzialność za całokształt przebiegu i  realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,

b)     Nadzór i koordynacja  pracy personelu projektu,

c)     Raportowanie i sprawozdawczość do IP,

d)     Monitoring harmonogramu realizacji projektu,

e)     Monitoring zajęć,

f)      Nadzór nad procesem rekrutacji,

g)     Nadzór nad prawidłowością promocji projektu,

h)     Przygotowywanie wszelkich dokumentów i procedur związanych z prawidłowym przebiegiem realizacji projektu,

i)       Przygotowywanie wszelkiej korespondencji z kontrahentami i IP,

j)       Nadzór nad ewaluacją projektu,

k)     Organizacja programu rozwojowego szkoły,

l)       Kontrola poniższych wydatków zgodnie z budżetem,

m)   Wykonywanie innych czynności, które będą wynikały z bieżących potrzeb realizacji projektu,

III.  Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie

1.   Curriculum Vitae – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej.

2.   Dokument potwierdzający wykształcenie min. średnie.

3.   Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w  zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” przez okres min. 24 miesięcy.

4.   Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenie zawodowe nabyte w podmiocie prawa prywatnego lub publicznego zajmującego się pośrednio lub bezpośrednio świadczeniem usług edukacyjnych przez okres min. 12 miesięcy.

5.   Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu równości płci kobiet i mężczyzn.

IV.  Opis procedury wyłania kandydata

Kandydat czyniący zadość wymaganiom z pkt I.1 i legitymujący się spełnieniem wymagań  z pkt III, zaproszony zostanie do drugiego etapu konkursu tj.  rozmowę  kwalifikacyjną z Kandydatem, na podstawie której Komisja Konkursowa sprawdzi wiedzę i predyspozycje Kandydata w związku z potencjalnym świadczeniem przez niego usługi Kierownika projektu. Pytania bezpośrednio dotyczyć będą przedmiotu świadczonej usługi określonej w pkt II. Podczas rozmowy Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie  swoich oczekiwań finansowych; w przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy kwotą przewidzianą w budżecie projektu na wynagrodzenie Kierownika projektu, a ceną podaną przez Kandydata, Beneficjent dopuszcza negocjacje w celu obniżenia ceny podanej  przez Kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter indywidualny, tj. bierze w niej jednorazowo udział tylko jeden Kandydat.

Po zakończonej ww. czynności – rozmowa kwalifikacyjna, Komisja w postępowaniu gabinetowym wyłoni zwycięzcę konkursu. Przed podjęciem  decyzji o wyborze kandydata członkowie komisji ocenią oświadczenia woli i dokumenty złożone przez Kandydata w pierwszym etapie konkursu oraz przebieg rozmowy z drugiego etapu (w którym następuje podanie oczekiwań finansowych).  Postępowanie gabinetowe na charakter tajny i kończy się protokołem końcowym dokumentującym przebieg konkursu.

V. Pozostałe informacje dotyczące konkursu

Aplikacje które wpłyną do siedziby Samorządowej Administracji Oświatowej po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).

Lista Kandydatów, którzy spełnili wymagania obligatoryjne zawarte w ogłoszeniu
(pkt I.1) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Samorządowej Administracji Oświatowej.                        

Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z opcją potwierdzenia otrzymanej informacji na żądanie nadawcy) w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Samorządowej Administracji Oświatowej.

Z wybranym w toku konkursu Kandydatem zostanie zawarta umowa cywilnoprawna na okres 9 miesięcy od 01.05.2014r. do 31.01.2015r. (120 godz. miesięcznie).

Wynagrodzenie Kierownika Projektu będzie współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

VI.  Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko objęte konkursem

  1. Miejsce: Samorządowej Administracji Oświatowej ul. Drawska 1, 64-730 Wieleń
  2. Termin: do dnia 28.04.2014r, do godz. 09:00.
  3. Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko Kierownika projektu w projekcie pod tytułem Programy rozwojowe Szkół Podstawowych w gminie Wieleń.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1081
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2014-04-22 12:56:22
Czas publikacji: 2016-04-24 12:07:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak