Nabór na stanowisko pracownika socjalnego 

 
 

KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELENIU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń – grudzień 2014r

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi  terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe;
5) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz art.156  ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz.U. z 2013r, poz.182 ze zmianami) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

·         posiadanie dyplom ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,

·         ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

·         do dnia 31 grudnia 2013  ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

o       pedagogika,

o       pedagogika specjalna,

o       politologia,

o       polityka społeczna,

o       psychologia,

o       socjologia,

o       nauki o rodzinie.

lub posiadają prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

·         otrzymały do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

·         otrzymały przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,

·         przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego,

·         przed dniem 1 maja 2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

6) zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole,
7) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r, poz.182  ze zmianami),
8) znajomość ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267),
9)  biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows,),

10) doświadczenie w pracy w pomocy społecznej mile widziane,

2. Wymagania dodatkowe:
1)         umiejętność skutecznego komunikowania się,  

2)         umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

3)         umiejętność pracy zespołowej,

4)         umiejętność organizowania pracy własnej;

5)         samodzielność,

6)         zaangażowanie,

7)         dyspozycyjność,

8)         prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym.
2) Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej;
3) Organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie:
    - zawierania kontraktów socjalnych,
    - wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji  w środowisku osobom korzystającym  z pomocy społecznej,
    - pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;
4) Udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
5) Współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz   łagodzenie ubóstwa;
6) Praca w programie komputerowym pomocy społecznej;
7) Tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych kierowanych do różnego rodzaju grup ryzyka;
8) Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
9) Współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem.

4. Wymagane dokumenty:
1) Życiorys (CV),
2) List motywacyjny,
3) Oświadczenie o treści: ”Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie.”,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kopie dokumentów potwierdzających  wymagane wykształcenie,
6) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
7) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego w M-GOPS Wieleń.

 

5. Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu. ul. Międzyleska 4: „Nabór na pracownika socjalnego w MGOPS Wieleń” w terminie do dnia  20.12.2013r. do godziny 12:00
           
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.wielen.pl, w zakładce Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej  i Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie M-GOPS.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), ustawą z dn. 22.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 ze zm)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

Aldona Stróżyńska

Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieleniu

                               

 

Wieleń dnia 10.12.2013r

 

Liczba odwiedzin : 1374
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2013-12-10 12:52:49
Czas publikacji: 2013-12-11 10:44:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak