Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 
 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW JAKO POMOC DE MINIMIS

W dniu 15 listopada 2014 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Wprowadza ona odpowiednio nowe wzory formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, których jeden ma zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komusji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

Art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zmieniony przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 811) otrzymał nowe brzmienie, że „Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)”.

 


O zawarciu umowy pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

 

Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
 

 

Wysokość kwoty dofinansowania:

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1)    w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Wymagane dokumenty

 

1)    Wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
2)    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
3)    Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał podmiot w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie.
4)    Inne dokumenty/informacje na prośbę organu.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia

 

Załączniki:

 

1)    Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład
w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
2)    Kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
3)    Kopia świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę młodocianemu pracownikowi po zakończeniu przygotowania zawodowego.
4)    Kopia dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom lub świadectwo albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin).
5)    Kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie z właściwej ewidencji działalności gospodarczej lub pełnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z miesiąca, w którym składany jest wniosek. W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami.
6)    W przypadku spółki cywilnej oświadczenie każdego wspólnika o procentowym udziale w spółce

 

Ponadto:

 

1)    W przypadku prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika przez osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, albo osobę zatrudnioną
u pracodawcy - kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby w trakcie prowadzonego przygotowania zawodowego.
2)    Kopia dokumentu (wniosku młodocianego pracownika lub wniosku pracodawcy) potwierdzającego krótszy okres kształcenia młodocianego pracownika.
3)    W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika - kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę.
4)    W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum (dotyczy młodocianych uczestników OHP).
5)    Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
Z treści pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego szczegółowy zakres tj. umocowania jakich czynności, w jakim postępowaniu, przed jakim organem może dokonywać pełnomocnik w imieniu swojego mocodawcy.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. Nr 255, poz. 1635 ze zm.) złożenie dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (za każde pełnomocnictwo). Powyższą opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów.
6)    Kopie dokumentów winny być uwierzytelnione przez pracodawcę lub notarialnie.
Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą, pieczątką instytucji oraz pieczątką imienną i podpisem osoby uwierzytelniającej. W podany sposób należy uwierzytelnić każdą stronę dokumentu.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w pok. Nr 30 Urzędu Miejskiego w Wieleniu , bądź pod telefonem ( 067) 25 31 528 w. 143

 

 

Załączniki

dm-oświadczenie o sytuacji ekonomicznej

Data: 2015-01-21 15:25:14 Rozmiar: 41.83k Format: .pdf Pobierz

dm-formularz informacji de minimis

Data: 2015-01-21 15:24:46 Rozmiar: 445.3k Format: .pdf Pobierz

dm-oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Data: 2015-01-21 15:25:03 Rozmiar: 51.1k Format: .pdf Pobierz

dm-oświadczenie sprawozdania finansowe

Data: 2015-01-21 15:25:28 Rozmiar: 43.97k Format: .pdf Pobierz

dm-wniosek o dofinansowanie 2014

Data: 2015-01-21 15:25:49 Rozmiar: 80.7k Format: .pdf Pobierz

dm-zgłoszenie młodocianego pracownika

Data: 2015-01-21 15:26:04 Rozmiar: 59.83k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2523
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2012-09-04 10:24:50
Czas publikacji: 2015-01-21 15:26:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak