Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu 

 
 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe o numerze RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

 

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Wieleń z siedzibą przy ulicy Kościuszki 34, 64-730 Wieleń/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu z siedzibą przy ulicy Międzyleskiej 4, 64-730 Wieleń, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania nr 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

 

I.        Cel projektu: 

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Wieleń, oraz działania towarzyszące

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 

II.      Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

III.    Typy działań przewidziane do realizacji

 

  1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
  2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.
  3. Projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych.
  4. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji

 

IV.   Wymagania wobec partnera:

 

a)      Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b)     Partner jest  podmiotem ekonomii społecznej lub organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3. Ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

c)      Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

 

V.     Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

a)      Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b)     Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt

c)      Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

VI.   Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

a)      Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b)     Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 

c)      Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych (oferty podmiotów nieposiadających doświadczenia opisanego w pkt V ppk c nie będą rozpatrywane)

 

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

a)      być sporządzone w języku polskim;

b)     zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c)      zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d)     zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e)     zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO 2014+ oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

f)       zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

  • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
  • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
  • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

a)     Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

b)     Na podstawie opinii wydanej przez Zespół Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.

c)      Od decyzji Kierownika nie przysługuje odwołanie.

d)     Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

IX.    Sposób i termin składania ofert:

 

a)     Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”

b)     Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 21.04.2016 .

Informacje telefoniczne 672561359

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

Wieleń, dnia 31.03.2016 r.  

 

 

 

Liczba odwiedzin : 158
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2017-03-31 12:44:07
Czas publikacji: 2017-03-31 12:44:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak