Dodatki mieszkaniowe 

 
 

Dodatki Mieszkaniowe

O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do
lokalu a min.: -    najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych
- członkowie spółdzielni mieszkaniowej zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
- osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele lokali mieszkalnych
- inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
- osoby zajmujące lokale mieszkalne bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Osoba wnioskująca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza odpowiednio:

 

 LICZBA OSÓB

 POWIERZCHNIA NORMATYWNA

 POW. NORMATYW.Z UWZGLĘDNIENIEM 30%

 1 OSOBA

 35 m2

 45,5 m2

 2 OSOBY

 40 m2

 52,0 m2

 3 OSOBY

 45 m2

 58,5 m2

 4 OSOBY

 55 m2

 71,5 m2

 5 OSÓB

 65 m2

 84,5 m2

 6 OSÓB

 70 m2

 91,0 m2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnego
nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem,
że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%:

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.
 
Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku przyznanie dodatku nie powinien przekraczać 160% najniższej emerytury tj. 884,21 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 110% najniższej emerytury tj. 607,89 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Wymagane dokumenty: Osoba zainteresowana zgłasza się do sali obsługi klienta stanowisko  Nr 2 – Dodatki mieszkaniowe i składa:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku,
2. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzający datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku

Art.3 ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych stanowi:
„Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu”.

   Przykłady dokumentów które mogą stanowić potwierdzenie wysokości
uzyskanych dochodów:
· emerytura lub renta: decyzja ZUS oraz odcinki dot.
· alimenty: wyrok sądu lub decyzja Funduszu Alimentacyjnego, odcinki potwierdzające wysokość otrzymanych świadczeń
· uczniowie szkół średnich i wyższych – zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, świadczeń z tytułu praktyki zawodowej
· zasiłki rodzinne: decyzje ZUS, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, zaświadczenie z zakładu pracy
· dochód z pracy dorywczej: oświadczenie o wysokości dochodów składana w obecności urzędnika przyjmującego wniosek
· w przypadku braku zatrudnienia: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłaconych świadczeń
· w przypadku korzystania z pomocy MGOPS: dokument określający rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń
· w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach

3. rachunek za energię elektryczną, rachunek za wodę, wywóz nieczystości płynnych i stałych
4. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy przedłożyć orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza specjalisty, potwierdzające powyższe fakty
5. W przypadku osób zajmujących lokal mieszkalny w budynkach stanowiących ich własność (domy jednorodzinne) wymagane jest zaświadczenie o powierzchni użytkowej, w tym łączną pow. pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, wydawane przez Starostwo Powiatowe delegatura wydziału Architektury i Budownictwa w Trzciance ( Tel. 216 30 21 wew. 26 )

Miejsce złożenia:  Wnioski o dodatki mieszkaniowe składać należy w MGOPS Wieleń przy ul. Międzyleskiej 4 w Wieleniu
   Poniedziałki od godz. 8.30 do 16.00
   W pozostałe dni (od wtorku do piątku) od godz. 8.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia sprawy: Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy 
 się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni.
   Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziału dodatków mieszkaniowych. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty:  Brak

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
   (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 ze zm.)
           - Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.w sprawie
dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156 poz.1817 ze zm.)

 

Liczba odwiedzin : 419
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2016-09-09 10:01:14
Czas publikacji: 2016-09-09 10:01:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak