Projekt Pozytywne Zmiany 2011 - zakończenie pierwszych szkoleń 

 
 
 

INFORMACJA

    W ostatnich dniach września 2011 zakończyły się pierwsze szkolenia zawodowe  realizowane w ramach projektu systemowego POZYTYWNE ZMIANY realizowanego przez MGOPS Wieleń a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


   Głównym celem projektu, podobnie jak w latach ubiegłych jest zaktywizowanie zawodowe osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka. W tym roku w szkoleniach mogły brać udział osoby nie tylko bezrobotne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, ale również osoby z ustalonym stopniem niepełnosprawności ze wskazaniami do pracy.


   Kurs „Sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych” zakończył się w dniu 21 września. Wszystkie  osoby biorące w nim udział osoby w ramach kursu zdobyły nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Na zakończenie uczestniczki otrzymały zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. 30 września  zakończył się kurs „Magazyniera z obsługą wózków jezdnych ( widłowych)”. Również i w tym wypadku jego uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, uzyskali również uprawnienia UDT na wózki jezdne. Każda z osób biorąca udział w szkoleniu musiała zaliczyć zarówno część praktyczną jak i teoretyczną.

   Obecnie (04.10.2011) rozpoczęły się spotkania w ramach cyklu terapeutycznego, który pozwoli uczestnikom projektu na poznanie własnych zasobów i możliwości. Na zwiększenie własnej skuteczności w komunikacji interpersonalnej, radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych czy kryzysowych, oraz na budowaniu pewności siebie, radzeniu sobie ze stresem, emocjami czy stereotypami.

   Na 12.10.2011 zaplanowano grupowy wyjazd integracyjny, którego zadaniem jest praktyczne wykorzystanie nabytych w czasie uczestnictwa w projekcie umiejętności prospołecznych, interpersonalnych oraz pozwoli na ugruntowanie wzajemnej akceptacji uczestników projektu.


Trwają już również indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

W dalszej części projektu planuje się szkolenia zawodowe:

  • szkolenie kosmetyczne I stopnia wraz ze stylizacją paznokci i manicure,
  • szkolenie zawodowe konserwatorów wózków jezdnych.


Ich realizacja przypadnie na  koniec października i początek listopada 2011.

Katarzyna Musarz
Pracownik MGOPS Wieleń

 

Liczba odwiedzin : 1953
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2011-10-08 09:49:44
Czas publikacji: 2011-10-08 10:14:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak