Projekt Pozytywne Zmiany 2010 - zakończenie 

 
 

INFORMACJA

W mijającym roku 2010 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu realizował kolejną edycje projektu systemowego POKL POZYTYWNE ZMIANY współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu, podobne jak w latach ubiegłych, było zaktywizowanie zawodowe osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka Skierowany był do osób bezrobotnych, zarówno kobiet jak i mężczyzn z terenu miasta i gminy Wieleń, pozostających bez pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w wielu od 25 do 55 lat. Mogły w nim brać udział również osoby niepełnosprawne.
Uczestnictwo w projekcie pozwoliło jego beneficjentom na nabycie nowych umiejętności zawodowych mogącym pomóc im w powrocie na rynek pracy oraz wyposażyło ich w nowoczesne narzędzia do aktywnego poszukiwania pracy.
 W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • Grupowy trening terapeutyczno – psychologiczny w zakresie zwiększenia osobistej skuteczności POKONAJ SIEBIE.
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne dla każdego uczestnika projektu, jako uzupełnienie grupowego treningu terapeutyczno – psychologicznego.
  • Terapia zajęciowa z wizażystą oraz trening w zakresie autoprezentacji.
  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla każdego uczestnika projektu. Dodatkowo w ramach doradztwa prowadzone były zajęcia informatyczne w zakresie poszukiwania pracy poprzez Internet, pracy z pocztą elektroniczną czy edytorem tekstów.
  • Uczestnicy projektu mieli możliwość spotkania z prawnikiem. W czasie seminarium omawiano zagadnienia związane z prawem pracy oraz przepisami wykonawczymi.
  • Zrealizowano dwa kursy zawodowe pozwalające na zdobycie wiadomości i umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu:

             - „Kurs małej gastronomi z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych”,

         - „Nowoczesne technologie w budownictwie – roboty wykończeniowe”

W dniach od 26/072010r do 17/08/2010 odbywało się pierwsze ze szkoleń zawodowych przewidzianych w projekcie POKL POZYTYWNE ZMIANY - szkolenie z zakresu budownictwa „Nowoczesne technologie w budownictwie – roboty wykończeniowe”, który rozpoczęło i ukończyło 5 uczestników. Szkolenie składało się z dwóch części: dydaktycznej i praktycznej. W ramach zajęć praktycznych zostało wyremontowane jedno z pomieszczeń MGOPS Wieleń, przeznaczone na potrzeby młodzieży z terenu miasta i gminy Wieleń. Grupa mężczyzn uczestniczących w szkoleniu przeprowadziła w pomieszczeniu większość niezbędnych prac remontowych. Prace wykończeniowe zostały wykonane w ramach prac społecznie użytecznych przez najlepszych uczestników kursu, wytypowanych przez instytucję szkolącą. Szkolenie przeprowadziła firma EDUS CPPiKU z Piły.

W dniu 20/08/2010r uczestnicy projektu  brali udział w seminarium z zakresu prawa pracy a od dnia 23/08/2010r rozpoczęły się spotkania w ramach cyklu terapeutycznego POKONAJ SIEBIE. Cykl zakończono indywidualnymi spotkaniami z terapeutą w dniach od 01 – 04/09/2010r. W czasie trwania tego cyklu jego uczestnicy mieli możliwość skorzystania z porad wizażysty w ramach terapii zajęciowej, zdobycia wiedzy z zakresu autoprezentacji, zachowań prospołecznych i interpersonalnych. Spotkania w ramach tego cyklu przeprowadziła firma Au Pair ANYA B.E.I. ANYA Consulting z Pobiedzisk koło Poznania.

W pierwszych dniach września 2010 rozpoczął się kurs,,Małej gastronomii z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych”, w którym udział wzięła grupa 7 kobiet. Zajęcia odbywały się częściowo w pomieszczeniach MOPIPZ w Wieleniu oraz restauracji należącej do jednego z przedsiębiorców naszej Gminy. Panie w ramach kursu zdobyły wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa prawidłowego i zdrowotnego żywienia, przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, obliczania wartości odżywczej i energetycznej potraw czy dokonywania oceny jakościowej surowców, półproduktów i gotowych potraw. W ramach zajęć praktycznych dokonywały oceny przydatności surowców i półproduktów do obróbki kulinarnej, uczyły się dobierania dodatków do różnych potraw, obsługiwania maszyn i urządzeń oraz podejmowania prostych działań marketingowych związanych z prowadzeniem własnej działalności. Ten etap szkolenia zakończył wspólny uroczysty obiad zorganizowany przez jego uczestniczki. Szkolenie przeprowadziła firma EDUS CPPiKU z Piły.

W pierwszych dniach października 2010 uczestnicy projektu mieli możliwość uczestniczenia we wspólnym wyjeździe integracyjnym, którego zadaniem było ugruntowanie wzajemnej akceptacji uczestników projektu oraz praktyczne wykorzystanie nabytych przez nich wcześniej umiejętności prospołecznych, interpersonalnych oraz z zakresu wizażu.

Wszyscy uczestnicy projektu przed wyjazdem integracyjnym otrzymali gadżety związane z uczestnictwem w projekcie, które zostały opatrzone logo projektu POZYTYWNE ZMIANY oraz Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przez cały okres realizacji projektu odbywały się indywidualne spotkania jego uczestników z doradcą zawodowym, w ramach, których mieli oni możliwość nabycia umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy, posługiwaniem się Internetem jako nowym źródłem poszukiwania zatrudnienia czy pracy z edytorem tekstu.
W czasie trwania projektu osoby w nim uczestniczące otrzymują pomoc finansową ze środków własnych gminy oraz, w razie takiej koniczności mają zapewniony dojazd na spotkania.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzi  przygotowania do realizacji następnej edycji projektu POZYTYWNE ZMIANY na rok 2011.

         koordynator projektu
          Sottek.

 

Liczba odwiedzin : 2642
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2011-01-04 13:06:15
Czas publikacji: 2011-01-04 13:06:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak