Zapytania ofertowe 

 
 

POSTĘPOWANIA AKTUALNE 

 

Nadzór inwestorski nad zadaniem "Promocja lokalnych produktów- przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu"

Zapytanie ofertowe (rozeznanie cenowe)

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowlanego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłaczami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko"

Informacja z otwarcia ofert 

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki 

Projekt umowy 

Wyjaśnienie nr 1 

Załączniki w wersji edytowalnej 

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE 

 

Remont trybun i przebudowa ciągów komunikacyjnych przy amfiteatrze w m. Dzierżążno Wielkie

 

Notatka z postępowania o udzielenie zamówienia

Zaproszenie do składania ofert

 

Druk oferta

 

Oświadczenie

 

Przedmiar robót

 

Opis techniczny z rysunkami

 

Wykaz materiałów inwestora

 

Informacja dla oferentów

Informacja dla oferentów 2

 

Remonty nawierzchni z kostki polbruk przy wiatach przystankowych w m. Nowe Dwory 1,2,3 Folsztyn 1,2,3, Zielonowo, Kałądek, Hamrzysko oraz rozbiórka wiaty w Hamrzysku gmina Wieleń - 2019 rok 1.2 Remonty wiat przystankowych w m. Folsztyn (1 przyst.), Nowe Dwory (3 przystanki), Zielonowo (1 przyst), Hamrzysko (1 przyst.), gmina Wieleń - 2019 rok

 

Notatka z postępowania o udzielenie zamówienia - zadanie Remonty nawierzchni z kostki polbruk przy wiatach przystankowych w m. Nowe Dwory 1,2,3 Folsztyn 1,2,3, Zielonowo, Kałądek, Hamrzysko oraz rozbiórka wiaty w Hamrzysku gmina Wieleń - 2019 rok

Notatka z postępowania o udzielenie zamówienia - zadanie Remonty wiat przystankowych w m. Folsztyn (1 przyst.), Nowe Dwory (3 przystanki), Zielonowo (1 przyst), Hamrzysko (1 przyst.), gmina Wieleń - 2019 rok

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki - Zadanie 1.1

 

Załączniki - Zadanie 1.2

Informacja uzupełniająca dla oferentów

Budowa chodnika przy ul. Drzymały w Miałach, Przebudowa ul. Polnej we Wrzeszczynie - utwardzenie chodnika III etap

Notatka z postępowania o udzielenie zamówienia - "Budowa chodnika przy ul. Drzymały w Miałach"

Notatka z postępowania o udzielenie zamówienia - "Przebudowa ul. Polnej we Wrzeszczynie - utwardzenie chodnika - III etap"

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki - Budowa chodnika przy ul. Drzymały w Miałach

Załączniki - Przebudowa ul. Polnej we Wrzeszczynie

Informacja dla wykonawców- zmiana przedmiaru robót i projektu umowy

 

Opracowanie graficzne, skład i wydruk gminnego biuletynu informacyjnego

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zaproszenie do składania ofert

 

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ramach zadania "Budowa parkingu przy ulicy Kasprzaka w Wieleniu"

Protokół z wyboru wykonawcy 

Informacja z otwarcia ofert 

Zaproszenie do składania ofert

 

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w ramach zadania "Przebudowa ulic w Rosku"

Protokół z wyboru wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert 

Zaproszenie do składania ofert 

 

Wykonywanie prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wieleniu w roku 2019

Zaproszenie do składania ofert

 Protokół z wyboru wykonawcy

 

Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń

Zaproszenie do składania ofert

 Protokół z wyboru wykonawcy

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowlanego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu" 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

 

Usługa regularnych przewozów osób w ramach zbiorowego transportu publicznego

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zaproszenie do skladania ofert

 

Dostarczanie zartykułów biurowych i papierniczych oraz środków czystości do Urzędu Miejskiego w Wieleniu

Zaproszenie do składania ofert

 

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wieleń w roku 2019

Zaproszenie do składania ofert

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta i gminy Wieleń

Zaproszenie do składania ofert

Oferta - druk

 

Dostawa węgla do obiektów Gminy Wieleń II

Zaproszenie do składania ofert

 

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Wieleniu w 2019 r.

Protokół z wyboru wykonawcy

Zaproszenie do składania ofert

Wyjaśnienie nr 1 

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowlanego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłaczami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko" 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy 

Wyjaśnienie nr 1 do treści zaproszenia 

Wyjaśnienie nr 2 do treści zaproszenia

Załączniki 1-6 wersja edytowalna 

Dostawa węgla do obiektów Gminy Wieleń

Zaproszenie do składania ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Remont pokrycia dachu - połać z płyt warstwowych nad budynkiem OSP Wieleń- II zapytanie

Zaproszenie do składania ofert

Druk Oferta

Przedmiar robót

Wzór umowy

Oświadczenie

Wykonanie remontu kapitalnego dachu - na budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 9 w Wieleniu

Zaproszenie do składania ofert

Obmiar

Oferta - druk

Wykonanie siłowni zewnętrznych realizowanej w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Zaproszenie do składania ofert

Oferta - druk

Projekt umowy - druk

OPZ

Wykonanie Projektu pn. Strefa relaksu rodzin dębogórskich VIII edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" w zakresie wykonania nawierzchni placu centralnego wybrukowana kostką brukową oraz "sceno-wiaty" - stałej w m. Dębogóra na dz. nr 161/5 

Zaproszenie do składania ofert

Oferta - druk

Projekt umowy - druk

Plan sytuacyjny

Kosztorys ofertowy plan utwardzony

Kosztorys ofertowy sceno-wiata

Sceno-wiata przekój

Sceno-wiata rzut

Wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Przedsiębiorstwa Komunalnego "Noteć" Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert

Oferta - druk 

Modernizacja chodnika przy ul. Sienkiewicza w Wieleniu i Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu 

 Zaproszenie do składania ofert

Oferta - druk - Kasprzaka

Oferta - druk - Sienkiewicza

Oświadczenie art. 22

Plan sytuacyjny III

Przedmiar Kasprzaka

Przedmiar Sienkiewicza

Wzór umowy

Projekt budowlany

Wykonanie projektu graficznego oraz wydruk kalendarza ściennego trójdzielnego Gminy Wieleń na rok 2019

Notatka z postępowania 

Remont pokrycia dachu - połać z płyt warstwowych nad budynkiem OSP Wieleń

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiar

Oferta - druk

Projekt umowy - druk

Oświadczenie

Mobilna Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej - II zapytanie

Zawiadomienie o wyborze oferty gabloty  

Zapytanie ofertowe Mobilna Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej - II zapytanie 

Mobilna Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

Zapytanie ofertowe Mobilna Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej

Dostawa sadzonek pelargonii wraz z ich nasadzeniem oraz napełnieniem kwietników i skrzynek mieszanką ziemi i nawozu

Notatka z wyboru wykonawcy 

Zapytanie ofertowe

Druk oferta

Remonty wiat przystankowych w m. Biała, Dzierżążno Małe, Kałądek, Folsztyn, gmina Wieleń - 2018 rok

Zaproszenie do składania ofert

Druk oferta

Druk umowa

Oświadczenie

Przedmiar Biała, Przedmiar Dzierżążno Małe 1Przedmiar Dzierżążno Małe 2, Przedmiar Folsztyn 1, Przedmiar Folsztyn 2Przedmiar Kałądek

Przebudowa ul. Polnej w Wrzeszczynie II etap - utwardzenie chodnika

Zaproszenie do składania ofert

Projekt budownlany

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Rys 1.1 Rys 1.2 Rys 1.3 Rys 1.4 Rys 2

Druk umowa

Druk oferta

Oświadczenie

Wywóz nieczystości płynnych

Zaproszenie do składania ofert

Przebudowa ul. Międzyleskiej w Wieleniu - utwardzenie chodnika - II odcinek

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiar robót

Plan sytuacyjny

Druk umowa

Druk oferta

Druk Oświadczenie

Wykonywanie prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wieleniu w roku 2018

Zaproszenie do składania ofert_

Wymiana zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z wyboru wykonawcy

 

Wykonywanie corocznych przeglądów, legalizacji i remontów gaśnic w obiektach sal i klubów wiejskich, remizach OSP i klubach sportowych

Zaproszenie do składania ofert

Druk oferta

Protokół z wyboru wykonawcy

 

Wymiana zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym

Zaproszenie do składania ofert

Druk oferta

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci i przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 374/2 w m. Nowe Dwory 28 oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci i przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 240/2 w m. Nowe Dwory 1

Informacja z otwarcia ofert_

Zaproszenie do składania ofert

Druk oferta

Oświadczenie

Do wiadomości oferentów

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu

Zaproszenie do składania ofert

Protokół z wyboru wykonawcy

 

Opracowanie graficzne, skład i wydruk gminnego biuletynu informacyjnego

Zaproszenie do składania ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ustalenia przyczyn pękania budynku, określenia sposobu zabezpieczenia obiektu oraz usunięcia skutków spękań budynku socjalno- technicznego zlokalizowanego w obrębie oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu

Protokół z wyboru wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert  

Zaproszenie do składanie ofert 

Załączniki do zapytania ofertowego

 

Dostarczanie artykułów biurowych, papierniczych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Wieleniu

Zaproszenie do składania ofert 

Protokół z przeprowadzonego postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cześci nr 1 i nr 2

 

Usługa regularnych przewozów osób w ramach zbiorowego transportu publicznego

Zaproszenie do składania ofert

Druk oferta

Protokół z przeprowadzonego postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Uruchomienie Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu- zakup i dostawa mebli, wraz z montażem zestawu mebli do aneksu kuchennego oraz kuchenki mikrofalowej, stanowiących wyposażenie pomieszczeń

Protokół z wyboru wykonawcy

Zaproszenie do składania ofert

Druk oferta  

Uruchomienie Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu- zakup i dostawa sprzętu elektronicznego, stanowiącego wyposażenie pomieszczeń samorządowego zakładu budżetowego

Protokół z wyboru wykonawcy

Zaproszenie do składania ofert

Druk oferta  

Dożywianie dzieci oraz osób dorosłych na terenie miasta i gminy Wieleń w okresie od 02 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w postaci 1 gorącego posiłku

Zaproszenie do składania ofert

Umowa - wzór

Oferta_wzór

Zawiadomienie o wyborze wykonawców

 

Budowa zjazdu publicznego od działki o nr ewid. 1174/2 przez działkę o nr ewid. 1174/17 z drogi wojewódzkiej nr 135 (działka nr 1206) Wieleń- Miały- Borzysko Młyn w m. Wieleń

Zaproszenie do składania ofert zjazd 

Plan zagospodarowania zjazd

Projekt zjazd str_00

Projekt zjazd str01

Projekt zjazd str02

Projekt zjazd str03 

Projekt zjazd str04

Projekt zjazd str05

Projekt zjazd str06

Projekt zjazd str07

Projekt zjazd str08

Projekt zjazd str09

Projekt zjazd str10

Projekt zjazd str11

Projekt zjazd str12

Projekt umowy zjazd

Oświadczenie zjazd

Oferta zjazd  

Kosztorys ofertowy zjazd    

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z przeprowadzonego postępowania

Remont budynku remizy OSP w Rosku; termin składania ofert: 09 października 2017r.

Projekt umowy uzupełnienie 

Kosztorys ofertowy uzupełnienie 

Informacja uzupełnienie zapytania ofertowego

Zaproszenie do składania ofert OSP Rosko

Projekt umowy OSP Rosko

Oświadczenie

Kosztorys ofertowy 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowa w Wieleniu; termin składania ofert: 29 września 2017r.

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania  

Zaproszenie do składania ofert inspektor nadzoru SUW

Dostawa węgla do obiektów Gminy Wieleń; termin składania ofert: 27 września 2017r.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy  

Zapytanie ofertowe opał 2017

Druk oferta opał 2017 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych na terenie Gminy Wieleń"

Zaproszenie do składania ofert  

Projekt umowy  

Remont budynku remizy OSP w Rosku- postępowanie unieważnione 

Zaproszenie_do_składania_ofert_OSP_Rosko

Oferta_zadanie_nr_1_OSP_Rosko 

Oferta_zadanie_nr_2_OSP_Rosko 

Kosztorys_ofertowy_OSP_Rosko_zadanie_nr_1

Kosztorys_ofertowy_OSP_Rosko_zadanie_nr_2

Projekt_umowy_Remont_OSP_Rosko

Oswiadczenie_art_22

 

Przebudowa chodnika przy ul. Nojiego w Wieleniu

Zawiadomienie o wyborze oferty chodnik Nojiego 

Informacja z otwarcia ofert chodnik Nojiego 

Zapytanie_ofertowe_Nojiego

BIOZ_Nojiego 

Kosztorys_ofertowy_Nojiego 

Druk_Oferta_Nojiego 

Opis Techniczny_Wielen_Nojiego 

Plan_orientacyjny_Nojiego 

Plan_sytuacyjny_zjazdy_Nojiego 

Projekt_umowy_Nojiego 

Projekt_zagospodarowania_terenu_Nojiego 

Przedmiar_robót_Nojiego 

Przekrój_konstrukcyjny_Nojiego 

SST_Wielen_Nojiego 

Strona_tytulowa_BIOZ_Nojiego 

Strona_tytulowa_projekt_Nojiego 

Strona_tytulowa_SST_Nojiego 

Szczegóły_konstrukcyjne_Nojiego  

 

Opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej w ramach zadania "Przebudowa drogi Marianowo- Herburtowo"

Zapytanie ofertowe 

Informacja z otwarcia ofert

 

Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego w ramach zadania "Przebudowa ulicy Bęglewskiej w Wieleniu"

Zapytanie ofertowe ul. Bęglewska projekt

Informacja z otwarcia ofert_

Protokół z wyboru wykonawcy  

 

Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego w ramach zadania "Przebudowa ulicy Sosnowej w Wieleniu"

Zapytanie ofertowe_

Informacja z otwarcia ofert  

Protokół z wyboru wykonawcy  

 

Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego w ramach zadania "Przebudowa ulic w obrębie osiedla pomiędzy ulicą Drawską i os. Przytorze w Wieleniu"

Zapytanie ofertowe projekt 

Informacja z otwarcia ofert_

Protokół z wyboru wykonawcy  

 

Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Przedsiębiorstwa Komunalnego „NOTEĆ” Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe   

Zawiadomienie o wyborze oferty_ 

 

Przebudowa ulicy Polnej w m. Wrzeszczyna - I etap (budowa chodnika - odc. od 0+000,00 do 0+128)

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt umowy

Oferta- druk

PZT

Kosztorys

Notatka z postepowania- wybór wykonawcy robót  

 

 

Opracowanie prac projektowych w ramach zadania: Przebudowa ul. Tęczowej i części ul. Cmentarnej w Rosku 

Zaproszenie do skladania ofert Rosko projekt przebudowy ulic

Protokół z wyboru wykonawcy  

 

Opracowanie prac projektowych w ramach zadania: Przebudowa odcinka ulicy Storczykowej i Fiołkowej w Wieleniu

Zapytanie ofertowe odcinek ulicy Storczykowej i Fiołkowej projekt

Protokół z wyboru wykonawcy

 

Opracowanie prac projektowych w ramach zadania: Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu

Zapytanie ofertowe Nowe Miasto projekt

Protokół z wyboru wykonawcy

 

Wykonywanie prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wieleniu

Zapytanie ofertowe- prace geodezyjne  

 

Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń

Zapytanie ofertowe- szacowanie nieruchomości

 

Opracowanie graficzne, skład i wydruk gminnego biuletynu informacyjnego

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu

Zaproszenie, Druk - Oferta, Druk - Wykaz cen

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Usługa regularnych przewozów osób w ramach zbiorowego transportu publicznego

Protokół z wyboru wykonawcy

Zaproszenie-usługa_regularnych_przewozów_osób

Druk - Oferta

 

Budowa zjazdu tymczasowego publicznego do działki nr 1050/1 z drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko- Wieleń- Czarnków

Zaproszenie do składania ofert

Komplet dokumentów związanych z zamówieniem  

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sali wiejskiej w m. Marianowo dla wsi Herburtowo i Marianowo na terenie gminy Wieleń
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy świetlicy środowiskowej w m. Nowe Dwory na terenie gminy Wieleń

Zaproszenie do składania ofert

Projekt_umowy

Druk oferty Nowe Dwory

Druk oferty Marianowo Herburtowo

Oświadczenie

Zaświadczenie wizja lokalna

 

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Wieleń

Zawiadomienie o wyborze oferty  

Zapytanie ofertowe Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta i gminy Wieleń

Załącznik nr 1 wykaz planów

Załącznik nr 2 do zapytania ocena aktualności

Załącznik nr 3 projekt umowy na ocenę aktualności

 

Roboty konstrukcyjno-budowlane wiaty rekreacyjnej przy ul. Sportowej w Wieleniu, na działce nr 961/2 i Wyposażenie wiaty rekreacyjnej przy ul. Sportowej w Wieleniu, na działce nr 961/2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

Zaproszenie do składania ofert

Zadanie nr 1: Remont chodnika przy ul. Nowe Miasto w Wieleniu- I etap. Zadanie nr 2: Budowa chodnika przy ul. Sosnowej i Leśnej w Wieleniu- I etap (termin składania ofert 22.07.2016 r.) 

Zaproszenie do składania ofert

Oświadczenie art 22

STWiOR  

Zadanie nr 1- przedmiar robót 

Zadanie nr 1- druk oferta 

Zadanie nr 1- wzór umowy

Zadanie nr 2- przedmiar robót

Zadanie nr 2- druk oferta

Zadanie nr 2- wzór umowy

Wykonanie prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy kościele parafialnym  pw. Św. Stanisława Biskupa w Rosku – II etap (termin składania ofert 12.07.2016 r.)

Zapytanie ofertowe 

Projekt prac konserwatorskich 

Opracowanie projektów budowlano- wykonawczych dla przebudowy i modernizacji sal wiejskich w Folsztynie, Wrzeszczynie, Miałach, Dzierżążnie Wielkim, Kocieniu Wielkim, Nowych Dworach i Zielonowie wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (termin składania ofert 15.07.2016 r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty  

Zapytanie ofertowe

Opracowanie projektów budowlano- wykonawczych na termomodernizację budynków: Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, Gminnego Przedszkola Publicznego w Wieleniu, Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, Zespołu Szkół w Rosku wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (termin składania ofert 07.07.2016 r.) 

Zawiadomienie o wyborze oferty  

Zapytanie ofertowe projekty termomodernizacja_

Odpowiedzi na zapytania

Wymiana opłotowania na Stadionie Miejskim im. Józefa Nojiego w Wieleniu (termin składania ofert 08.07.2016 r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Zapytanie ofertowe

Remont budynków Urzędu Miejskiego w Wieleniu (termin składania ofert 11.07.2016r.)

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

STWiOR_UM 

Przedmiar robót  

Przedmiar robót (roboty elektryczne str 1)

Przedmiar robót (roboty elektryczne str 2)  

Oświadczenie art 22

Druk Oferta Remont UM 

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Wieleń

Informacja o wyborze oferty

Remont kontenerów sanitarnych na boisku sportowym Orlik w Wieleniu (termin składania ofert 13.05.2016 r.)  

Zaproszenie do składania ofert

Informacja do zaproszenia- aktualizacja przedmiaru robót

Remont budynków Urzędu Miejskiego w Wieleniu (termin składania ofert 18.05.2016 r.)

Zaproszenie do składania ofert  

Druk oferta - zadanie 1  

Druk oferta - zadanie 2  

Oświadczenie

Przedmiar robót- zadanie nr 1

Przedmiar robót- zadanie 1 (str. 1- rob. elektryczne)

Przedmiar robót- zadanie 1 (str.2- rob elektryczne)

Projekt umowy - zadanie 1

Projekt umowy - zadanie 2

Projekt umowy - zadanie 1 i 2

STWiORB - zadanie 1

STWiORB - zadanie 2

 

Roboty malarskie, remontowe, wykończeniowe- budynek Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu (termin składania ofert 20.05.2016 r.)  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Zaproszenie do składania ofert     

 

Doposażenie placów zabaw dla dzieci w m. Dzierżążno Wielkie, Dzierżążno Małe, Wrzeszczyna na terenie gminy Wieleń (termin składania ofert 25.03.2016 r.)  

Zapytanie ofertowe Doposażenie placów zabaw

Wyjaśnienie treści zapytania (1)  

Wyjaśnienie treści zapytania (2)  

Wyjaśnienie treści zapytania (3) 

Wyjaśnienie treści zapytania (4)

Wyjaśnienie treści zapytania (5)  

Notatka z postępowania

Naprawa gruntowych dróg gminnych

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z zabudową na działce nr 216 w m. Gulcz (termin składania ofert 09.03.2016 r.)  

Protokół z wyboru wykonawcy  

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej_ 

Zapytanie ofertowe odwiert studni

„Szlakiem Kardynała Karola Wojtyły przez same serce Puszczy Noteckiej”. Oznakowanie „Nadnoteckiej Trasy Długodystansowej” i powstanie punktów postoju na odcinku Hamrzysko- Biała- Mężyk- Miały w gminie Wieleń (termin składania ofert 03.03.2016 r.)

Protokół z wyboru wykonawców

Zapytanie ofertowe

 

Remont sal wiejskich i świetlic środowiskowych w m. Nowe Dwory, Zielonowo, Mężyk oraz utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w m. Hamrzysko

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych  

Instrukcja dla wykonawców Remont sal wiejskich i świetlic środowiskowych w m. Nowe Dwory, Zielonowo, Mężyk oraz utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w m. Hamrzysko 

Oświadczenie art 22 

Wzór umowy 

Druk oferta sale wiejskie 2016 

Hamrzysko_przedmiar

Mężyk_przedmiar

Nowe_Dwory_przedmiar

Zielonowo_przedmiar

Studium wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja obiektów należących do Gminy Wieleń

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Termomodernizacja obiektów należących do Gminy Wieleń 

Przeprowadzenie audytów energetycznych wybranych budynków należących do Gminy Wieleń

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zaproszenie do składania ofert Przeprowadzenie audytów energetycznych wybranych budynków należących do Gminy Wieleń  

 

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Wieleniu w 2016 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Zaproszenie do składania ofert Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Wieleniu w 2016 r.   

Wyjaśnienie nr 1 - usługi pocztowe   

 

Opracowanie graficzne, skład i wydruk gminnego biuletynu informacyjnego

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Zapytanie ofertowe - biuletyn  

Wyjaśnienie nr 1 - biuletyn  

 

Centrum rekreacyjno- sportowe w Wieleniu przy ul. Sportowej (roboty wykończeniowe w obrębie budynku strzelnicy) 

Zawiadomienie o zawarciu umowy  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiar robót  

Projekt budowlany zamienny kontrukcyjno-budowlany

Projekt budowlany zamienny instalacje elektryczne  

Projekt budowlany zamienny instalacje wod.-kan.  

Decyzja pozwolenia na budowę nr 221-2013

 

Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach

Zaproszenie do składania ofert

Druk Oferta

Przedmiar robót

Wzór umowy

Oświadczenie art. 22

 

Remont Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Wieleniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- remont Urzędu Stanu Cywilnego w UM w Wieleniu 

Zapytanie ofertowe

 

Wykonanie prac remontowych zbiorowej mogiły powstańców wielkopolskich na cmentarzu przykościelnym parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Rosku

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej pomnik Rosko  

Zaproszenie do składania ofert  

Projekt konserwatorski pomnik Rosko 

Projekt konserwatorski pomnik Rosko dokumentacja fotograficzna 

Druk oferta pomnik Rosko  

 

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Wieleń

Zapytanie ofertowe usługi_opiekuńcze

Oferta usługi opiekuńcze

projekt umowy usługi_opiekuńcze

Zaproszenie usługi opiekuńcze 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty Remont przychodni lekarskiej przy ul. Chopina 7 w Wieleniu

 

Remont przychodni lekarskiej przy ul. Chopina 7 w Wieleniu- ogłoszenie

 

Remont przychodni lekarskiej przy ul. Chopina 7 w Wieleniu- SIWZ zapytanie ofertowe 

 

Remont przychodni lekarskiej przy ul. Chopina 7 w Wieleniu- Specyfikacja_techniczna 

 

Remont przychodni lekarskiej przy ul. Chopina 7 w Wieleniu- Rzut_sytuacyjny 

 

Remont przychodni lekarskiej przy ul. Chopina 7 w Wieleniu- Przedmiar robót strona tytułowa 

 

Remont przychodni lekarskiej przy ul. Chopina 7 w Wieleniu- Przedmiar robót

 

Remont przychodni lekarskiej przy ul. Chopina 7 w Wieleniu- Kosztorys ślepy 

 

Remont przychodni lekarskiej przy ul. Chopina 7 w Wieleniu- Zestawienie materiałów 

 

Remont przychodni lekarskiej przy ul. Chopina 7 w Wieleniu- Zestawienie sprzętu 

-----------------------------------

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Remont sali obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Wieleniu

--------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty Remont trybun widowiskowych na korcie przy ul. Sportowej w Wieleniu (po rezygnacji wybranego Wykonawcy) 

Zawiadomienie o wyborze oferty Remont trybun widowiskowych na korcie przy ul. Sportowej w Wieleniu 

-------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferty Naprawa dróg gruntowych 

Zaproszenie_do_skladania_ofert_w_trybie_zapytania_ofertowego_naprawa_drog_gruntowych - postępowanie rozstrzygnięte

Projekt umowy naprawa dróg gruntowych 2015

----------------------------------

Zaproszenie do składania ofert - pielęgnacyjne przycinanie drzew - postępowanie rozstrzygnięte
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia- pielęgnacyjne przycinanie drzew - postępowanie rozstrzygnięte
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia dostawa urządzeń placu zabaw- Dębogóra i Gieczynek (gm. Wieleń) - postępowanie rozstrzygnięte
Zapytanie ofertowe Wyznaczenie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wieleń wraz z niezbędnymi elementami - postępowanie rozstrzygnięte
OBLIGACJE KOMUNALNE - postępowanie rozstrzygnięte
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia- dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach operacji Aktywny wypoczynek na wsi- siłownie sportowe pod chmurką w Mężyku i Hamrzysku - postępowanie rozstrzygnięte
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia- publikacja albumowa - postępowanie rozstrzygnięte
Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia- plac zabaw ul. Sosnowa w Wieleniu - postępowanie rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe Budowa oświetlenia w Herburtowie w Gminie Wieleń - postępowanie rozstrzygnięte

 

Załączniki

zaw_o_wyb_Dożywianie_2018

Data: 2017-12-13 08:01:22 Rozmiar: 50.66k Format: .pdf Pobierz

otwarcie_ofert_19052017

Data: 2017-05-22 15:20:09 Rozmiar: 425.02k Format: .pdf Pobierz

Zaw_wybór_ofery_biuletyn

Data: 2017-02-06 14:00:13 Rozmiar: 2.92M Format: .pdf Pobierz

Zap_biuletyn_04012016

Data: 2017-01-05 11:47:06 Rozmiar: 584.26k Format: .pdf Pobierz

Ogł_o_wynik_artbiur

Data: 2017-01-05 11:42:46 Rozmiar: 347.75k Format: .pdf Pobierz

Prot_DG27112016

Data: 2016-12-30 11:07:43 Rozmiar: 941.13k Format: .pdf Pobierz

Zaproszenie-Dostarczanie_artykułów_biurowych_2016-2017

Data: 2016-12-20 15:31:59 Rozmiar: 754.46k Format: .pdf Pobierz

Oferta-sługa_regularnych_przewozów_osób

Data: 2016-12-08 13:29:19 Rozmiar: 70.12k Format: .pdf Pobierz

Zaproszenie-usługa_regularnych_przewozów_osób

Data: 2016-12-08 13:28:38 Rozmiar: 1.93M Format: .pdf Pobierz

term_odpowiedzi_05072016

Data: 2016-07-05 14:54:14 Rozmiar: 106.5k Format: .pdf Pobierz

notatka_12042016

Data: 2016-04-13 14:19:12 Rozmiar: 598.9k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 8648
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2015-03-20 13:06:54
Czas publikacji: 2019-03-14 15:06:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak