Zarządzenia Burmistrza 2015 rok 

 
 

1. Zarządzenie Nr 1/15 Burmistrza Wielenia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41 A/12 Burmistrza Wielenia z dnia 19.04.2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Zarządzenie Nr 2/15 Burmistrza Wielenia z dnia 19.01.2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw gminy Wieleń

3. Zarządzenie Nr 3/15 Burmistrza Wielenia z dnia 19.01.2015r. w sprawie planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Wieleniu na 2015 rok.

4. Zarządzenie Nr 4/15 Burmistrza Wielenia z dnia 27.01.2015. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru miasta i gminy Wieleń na lata 2015-2018.

5. Zarządzenie Nr 5/15 Burmistrza Wielenia z dnia 28.01.2015 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

6. Zarządzenie Nr 6/15 Burmistrza Wielenia z dnia 28.01.2015 r. w sprawie planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oeaz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok.

7. Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Wielenia z dnia 28.01.2015r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego zasobu Nieruchomości na rok 2015.

8. Zarządzenie Nr 8/15 Burmistrza Wielenia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wieleniu - NIE OBOWIĄZUJE

9. Zarządzenie Nr 9/15 Burmistrza Wielenia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego dla prawidłowej realizacji strategii integracji i polityki społecznej. ZMIENIONE (66/2017 i 112/2017)

10. Zarządzenie Nr 10/15 Burmistrza Wielenia z dnia 02.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany administracyjnych granic miasta Wielenia.

11. Zarządzenie Nr 11/15 Burmistrza Wielenia z dnia 04.02.2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

12. Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Wielenia z dnia 04.02.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania, oddawania w najem lub dzierżawę gminnych nieruchomości - NIE OBOWIĄZUJE

13. Zarządzenie Nr 13/15 Burmistrza Wielenia z dnia 04.02.2015r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad ( polityki ) rachunkowości obiegu dowodów finansowo księgowych i instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

14. Zarządzenie Nr 14/15 Burmistrza Wielenia z dnia 16.02.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożónych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej".

15. Zarządzenie Nr 15/15 Burmistrza Wielenia z dnia 16.02.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2015r.

16. Zarządzenie Nr 16/15 Burmistrza Wielenia z dnia 18.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu.

17. Zarządzenie Nr 17/15 burmistrza Wielenia z dnia 25.02.2015r. w sprawie rezygnacji prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położónych w miejscowości Nowe Dwory.

18.  Zarządzenie Nr 18/15 Burmistrza Wielenia z dnia 04.03.2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty.

19. Zarządzenie Nr 19/15 Burmistrza Wielenia z dnia 04.03.2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu.

20. Zarządzenie Nr 20/15 Burmistrza Wielenia z dnia 05.03.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa drogi na ulicy Sikorskiego w Wieleniu.

21. Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Wielenia z dnia 05.03.2015r. w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

22. Zarządzenie Nr 22/15 Burmistrza Wielenia z dnia 05.03.2015r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

23. Zarządzenie Nr 23/15 Burmistrza Wielenia z dnia 06.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2015 rok.

24. Zarządzenie Nr 24/15 Burmistrza Wielenia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

25. Zarządzenie Nr 25/15 Burmistrza Wielenia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

26. Zarządzenie Nr 26/15 Burmistrza Wielenia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

27. Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Wielenia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

28. Zarządzenie Nr 28/15 Burmistrza Wielenia z dnia 18.03.2015r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

29. Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Wielenia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Wielenia.

30.  Zarządzenie Nr 30/15 Burmistrza Wielenia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ofertowego na: " Utwardzenie terenu z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm pod zadaszeniem oraz na terenie przyległym do budynku sali wiejskiej w hamrzysku.

31. . Zarządzenie Nr 31/15 Burmistrza Wielenia z dnia 17.03.2015 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Wielenia.

32. . Zarządzenie Nr 32/15 Burmistrza Wielenia z dnia 17.03.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/15 Burmistrza Wielenia z dnia 4.03.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu.

33. Zarządzenie Nr 33/15 Burmistrza Wielenia z dnia 18.03.2015r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu.

34. Zarządzenie Nr 34/15 Burmistrza Wielenia z dnia 24.03.2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2014 rok.

35. Zarządzenie Nr 35/15 Burmistrza Wielenia z dnia 24.03.2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu za 2014 rok.

36. Zarządzenie Nr 36/15 Burmistrza Wielenia z dnia 24.03.2015r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Wieleń za 2014 rok.

37. Zarządzenie Nr 37/15 Burmistrza Wielenia z dnia 24.03.2015r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw zniszczenia druków ścisłego zarachowania Urzędu Stanu Cywilnego.

38. Zarządzenie Nr 38/15 Burmistrza Wielenia z dnia 30.03.2015r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

39. Zarządzenie Nr 39/15 Burmistrza Wielenia z dnia 31.03.2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Wieleń.

40.  Zarządzenie Nr 40/15 Burmistrza Wielenia z dnia 31.03.2015r. w sprawie umorzenia wierzytelności czynszowych.

41.  Zarządzenie Nr 41/15 Burmistrza Wielenia z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2015 rok.

42. Zarządzenie Nr 42/15 Burmistrza Wielenia z dnia 09.04.2015r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu Szkół w Wieleniu.

43. Zarządzenie Nr 43/15 Burmistrza Wielenia z dnia 09.04.2015 r. w sprawie sporzędzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wieleń.

44. Zarządzenie Nr 44/15 Burmistrza Wielenia z dnia 20.04.2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

45. Zarządzenie Nr 45/15 Burmistrza Wielenia z dnia 22.04.2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

46. Zarządzenie Nr 46/15 Burmistrza Wielenia z dnia 20.04.2015r. w sprawie ustalenia planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Miejskiego w Wieleniu

47. Zarządzenie Nr 47/15 Burmistrza Wielenia z dnia 27.04.2015 r. w sprawie przekazania radzie Miejskiej w Wieleniu sprawozdania finansowego gminy Wieleń za 2014 rok.

48. Zarządzenie Nr 48/15 Burmistrza Wielenia z dnia 27.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2015 rok.

49. Zarządzenie Nr 49/15 Burmistrza Wielenia z dnia 28.04.2015r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/15 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeproqwadzenia wyborów przezydenta Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

50. Zarządzenie Nr 50/15 Burmistrza Wielenia z dnia 05.05.2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urzędzie Miejskim w Wieleniu i jednostkach organizacyjnych Gminy Wieleń zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

51. Zarządzenie Nr 51/15 Burmistrza Wielenia z dnia 08.05.2015r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Wieleń do zaciągania zobowiązań.

52. Zarządzenie Nr 52/15 Burmistrza Wielenia z dnia 08.05.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2015 rok.

53.  Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Wielenia z dnia 08.05.2015r. w sprawie w sprawie ustalenia obniżonych stawek amortyzacyjnych środkó trwałych oddanych do użytkowania po zakończeniu inwestycji pn. " Budowa kanalizacji w miejscowości wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu. "

54. Zarządzenie Nr 54/15 Burmistrza Wielenia z dnia 11.05.2015r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za 15 sierpnia 2015 roku

55.  Zarządzenie Nr 55/15 Burmistrza Wielenia z dnia 13.05.2015r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 51/15 Burmistrza Wielenia z dnia 08.05.2015 r. w sprawie upoważnienia kierownikó jednostek organizacyjnych gminy Wieleń do zaciągania zobowiązań.

56. Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Wielenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

57. Zarządzenie Nr 57/15 Burmistrza Wielenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości.

58. Zarządzenie Nr 58/15 Burmistrza Wielenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości.

59. Zarządzenie Nr 59/15 Burmistrza Wielenia z dnia 08.06.2015r. w sprawie powołania Zespołu ds Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta i Gminy Wieleń na lata 2015 - 2024, zwanego dalej " Zespół ds Strategii ."

60. Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Wielenia z dnia 09.06.2015r. w sprawie zbycia własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mężyk.

61. Zarządzenie Nr 61/15 Burmistrza Wielenia z dnia 10.06.2015r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/13 Burmistrza Wielenia z 10.01.2013 r. w sprawie zasad określania stawek czynszowych za lokale użytkowe i ogródki przydomowe będące własnością gminy Wieleń.

62. Zarządzenie Nr 62/15 Burmistrza Wielenia z dnia 10.06.2015r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu o nazwie: "  Piękna wieś - dziełem jej mieszkańców. "

63. Zarządzenie Nr 63/15 Burmistrza Wielenia z dnia 10.06.2015r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń w formie bezprzetargowej.

64. Zarządzenie Nr 64/15 Burmistrza Wielenia z dnia 15.06.2015r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

66. Zarządzenie Nr 66/15 Burmistrza Wielenia z dnia 22.06.2015r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w gminie Wieleń.

67. Zarządzenie Nr 67/15 Burmistrza Wielenia z dnia 26.06.2015r. w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

68. Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Wielenia z dnia 29.06.2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

69. Zarządzenie Nr 69/15 Burmistrza Wielenia z dnia 29.06.2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

70. Zarządzenie Nr 70/15 Burmistrza Wielenia z dnia 29.06.2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

71. Zarządzenie Nr 71/15 Burmistrza Wielenia z dnia 29.06.2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

72. Zarządzenie Nr 72/15 Burmistrza Wielenia z dnia 29.06.2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

73. Zarządzenie Nr 73/15 Burmistrza Wielenia z dnia 29.06.2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

74. Zarządzenie Nr 74/15 Burmistrza Wielenia z dnia 30.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2015 rok.

75. Zarządzenie Nr 75/15 Burmistrza Wielenia z dnia 08.07.2015r. w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. przygotowania inwestycji i remontów.

76. Zarządzenie Nr 76/15 Burmistrza Wielenia z dnia 08.07.2015r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kocień Wielki.

77. Zarządzenie Nr 77/15 Burmistrza Wielenia z dnia 13.07.2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieleniu. NIE OBOWIĄZUJE (54/2017)

78. Zarządzenie Nr 78/15 Burmistrza Wielenia z dnia 13.07.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2015r.

79. Zarządzenie Nr 79/15 Burmistrza Wielenia z dnia 03.08.2015r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

80. Zarządzenie Nr 80/15 Burmistrza Wielenia z dnia 03.08.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/17 Burmistrza Wielenia z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

81. Zarządzenie Nr 81/15 Burmistrza Wielenia z dnia 03.08.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2015 rok.

82. Zarządzenie Nr 82/15 Burmistrza Wielenia z dnia 07.08.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu dzieci do szkół, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym.

83. Zarządzenie Nr 83/15 Burmistrza Wielenia z dnia 11.08.2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia głosowania w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 06 września 2015 r.

84. Zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Wielenia z dnia 11.08.2015r. w sprawie koordynatora gminnego i operatorów informatycznych.

85. Zarządzenie Nr 85/15 Burmistrza Wielenia z dnia 18.08.2015r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Wieleniu. NIE OBOWIĄZUJE (60/2017)

86. Zarządzenie Nr 86/15 Burmistrza Wielenia z dnia 19.08.2015r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania egzekucyjnego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

87. Zarządzenie Nr 87/15 Burmistrza Wielenia z dnia 19.08.2015r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz dzieci, określonych w art. 14a ust.4 ustawy o systemie oświaty w przypadku zapewnienia dowożenia i opieki przez rodziców.

88. Zarządzenie Nr 88/15 Burmistrza Wielenia z dnia 25.08.2015r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżeru Gminy za I - sze półrocze 2015 roku.

89. Zarządzenie Nr 89/15 Burmistrza Wielenia z dnia 31.09.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2015r.

90. Zarządzenie Nr 90/15 Burmistrza Wielenia z dnia 01.09.2015r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu.

91. Zarządzenie Nr 91/15 Burmistrza Wielenia z dnia 01.09.2015r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim.

92. Zarządzenie Nr 92/15 Burmistrza Wielenia z dnia 01.09.2015r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach.

94. Zarządzenie Nr 94/15 Burmistrza Wielenia z dnia 03.09.2015r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zielonowo.

95. Zarządzenie Nr 95/15 Burmistrza Wielenia z dnia 04.09.2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskienu w Wieleniu - NIE OBOWIĄZUJE

96. Zarządzenie Nr 96/15 Burmistrza Wielenia z dnia 21.09.2015r. w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

97. Zarządzenie Nr 97/15 Burmistrza Wielenia z dnia 23.09.2015r. w sprawie upoważnienia w gminie Wieleń dyrektora przedszkola i dyrektorów szkół, w których działają oddziały przedszkolne, do udzielania częściowych zwolnień z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

98. Zarządzenie Nr 98/15 Burmistrza Wielenia z dnia 25.09.2015r. w sprawie  zmian w budżecie gminy Wieleń na 2015 rok.

100. Zarządzenie Nr 100/15 Burmistrza Wielenia z dnia 05.10.2015r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

101. Zarządzenie Nr 101/15 Burmistrza Wielenia z dnia 05.10.2015r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

102. Zarządzenie Nr 102/15 Burmistrza Wielenia z dnia 05.10.2015r. w sprawie powołania Obwodowa Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

103. Zarządzenie Nr 103/15 Burmistrza Wielenia z dnia 05.10.2015r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

104. Zarządzenie Nr 104/15 Burmistrza Wielenia z dnia 05.10.2015r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rosko.

105.  Zarządzenie Nr 105/15 Burmistrza Wielenia z dnia 08.10.2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznych.

106. Zarządzenie Nr 106/15 Burmistrza Wielenia z dnia 08.10.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/15 z dnia 05.10.2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

107. Zarządzenie Nr 107/15 Burmistrza Wielenia z dnia 12.10.2015r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu gminnego  ogłoszonego pod nazwą " Gmina Wieleń wczoraj, dziś i jutro ".

108. Zarządzenie Nr 108/15 Burmistrza Wielenia z dnia 14.10.2015r. w sprawie zmiany zarządzeniqa Nr 102/15 z dnia 05.10.2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 roku.

109. Zarządzenie Nr 109/15 Burmistrza Wielenia z dnia 14.10.2015r. w sprawie zmainy Zarządzenia Nr 87/15 Burmistrza Wielenia z dnia 19.08.2015r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz dzieci, określonych w art. 14a ust. 4 ustawy o systemie oświaty w przypadku zapewnienia dowożenia i opieki przez rodziców.

110. Zarządzenie Nr 110/15 Burmistrza Wielenia z dnia 19.06.2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

111. Zarządzenie Nr 111/15 Burmistrza Wielenia z dnia 22.10.15r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2015 rok.

112. Zarządzenie Nr 112/15 Burmistrza Wielenia z dnia 26.10.15r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

 113. Zarządzenie Nr 113/15 Burmistrza Wielenia z dnia 04.11.2015r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wieleniu.

114. Zarządzenie Nr 114/15 Burmistrza Wielenia z dnia 10.11.2015r. w sprawie ustalenia projektu Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2016 - 2028.

115.  Zarządzenie Nr 115/15 Burmistrza Wielenia z dnia 10.11.2015r. w sprawie projektu budżetu gminy Wieleń na 2016 rok.

119. Zarządzenie Nr 119/15 Burmistrza Wielenia z dnia 18.11.2015r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu

120 Zarządzenie Nr 120/15 Burmistrza Wielenia z dnia 23.11.2015r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za 26 grudnia 2015 roku

121. Zarządzenie Nr 122/15 Burmistrza Wielenia z dnia 30.11.2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Wieleń

122. Zarządzenie Nr 123/15 Burmistrza Wielenia z dnia 01.12.2015r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości

123. Zarządzenie Nr 125/15 Burmistrza Wielenia z dnia 10.12.2015r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wzoru umowy na dofinansowanie

124. Zarządzenie Nr 126/15 Burmistrza Wielenia z dnia 14.12.2015r. w sprawie zmian kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń

125. Zarządzenie Nr 128/15 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości

126. Zarządzenie Nr 129/15 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości

127. Zarządzenie Nr 130/15 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości

128. Zarządzenie Nr 131/15 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 224/2 położonej w miejscowości Wrzeszczyna

129. Zarządzenie Nr 132/15 w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2015 rok 

130. Zarządzenie Nr 133/15 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Wieleń do zaciągania zobowiązań

 

Załączniki

zarz.1/15

Data: 2015-01-13 11:45:35 Rozmiar: 35.99k Format: .pdf Pobierz

zarz 81/15

Data: 2015-08-11 14:51:48 Rozmiar: 76.6k Format: .pdf Pobierz

zarz 92/15

Data: 2015-09-14 14:13:56 Rozmiar: 35.58k Format: .pdf Pobierz

zarz 87/15

Data: 2015-09-14 14:13:33 Rozmiar: 662.3k Format: .pdf Pobierz

zarz 86/15

Data: 2015-09-14 14:13:04 Rozmiar: 429.2k Format: .pdf Pobierz

zarz 78/15

Data: 2015-09-14 14:12:32 Rozmiar: 72.53k Format: .pdf Pobierz

zarz 89/15

Data: 2015-09-14 14:11:59 Rozmiar: 76.66k Format: .pdf Pobierz

zarz 95/15

Data: 2015-09-15 14:06:54 Rozmiar: 1.18M Format: .pdf Pobierz

zarz 85/15

Data: 2015-09-01 15:15:38 Rozmiar: 29.06k Format: .pdf Pobierz

zarz 66/15

Data: 2015-08-19 10:54:53 Rozmiar: 616.86k Format: .pdf Pobierz

zarz 84/15

Data: 2015-08-17 09:55:41 Rozmiar: 347.9k Format: .pdf Pobierz

zarz 83/15

Data: 2015-08-17 09:54:52 Rozmiar: 1.74M Format: .pdf Pobierz

zarz 82/15

Data: 2015-08-11 14:52:04 Rozmiar: 235.17k Format: .pdf Pobierz

zarz 80/15

Data: 2015-08-11 14:51:24 Rozmiar: 36.47k Format: .pdf Pobierz

zarz 90/15

Data: 2015-09-14 14:14:52 Rozmiar: 35.2k Format: .pdf Pobierz

zarz 79/15

Data: 2015-08-11 14:51:09 Rozmiar: 26.38k Format: .pdf Pobierz

zarz 77/15

Data: 2015-08-11 14:50:52 Rozmiar: 591.49k Format: .pdf Pobierz

zarz 76/15

Data: 2015-08-11 14:50:34 Rozmiar: 48.62k Format: .pdf Pobierz

zarz 75/15

Data: 2015-08-11 14:50:14 Rozmiar: 31.33k Format: .pdf Pobierz

zarz 74/15

Data: 2015-08-11 14:49:57 Rozmiar: 71.81k Format: .pdf Pobierz

zarz 73/15

Data: 2015-07-02 10:55:40 Rozmiar: 189.64k Format: .pdf Pobierz

zarz 72/15

Data: 2015-07-02 10:55:16 Rozmiar: 188.98k Format: .pdf Pobierz

zarz 71/15

Data: 2015-07-02 10:54:49 Rozmiar: 188.94k Format: .pdf Pobierz

zarz 70/15

Data: 2015-07-02 10:54:09 Rozmiar: 189.46k Format: .pdf Pobierz

zarz 69/15

Data: 2015-07-02 11:27:58 Rozmiar: 188.18k Format: .pdf Pobierz

zarz 68/15

Data: 2015-07-02 10:51:23 Rozmiar: 267.6k Format: .pdf Pobierz

zarz 67/15

Data: 2015-07-02 10:50:45 Rozmiar: 45.07k Format: .pdf Pobierz

zarz 91/15

Data: 2015-09-14 14:14:20 Rozmiar: 35.92k Format: .pdf Pobierz

zarz 94/15

Data: 2015-09-28 12:01:42 Rozmiar: 41.24k Format: .pdf Pobierz

zarz 61/15

Data: 2015-06-16 13:20:32 Rozmiar: 40.32k Format: .pdf Pobierz

zarz 113/15

Data: 2015-11-06 12:20:43 Rozmiar: 95.15k Format: .pdf Pobierz

zarz 132/15

Data: 2016-01-08 11:24:41 Rozmiar: 1.55M Format: .pdf Pobierz

zarz 131/15

Data: 2015-12-30 11:38:22 Rozmiar: 43.1k Format: .pdf Pobierz

zarz 130/15

Data: 2015-12-30 11:38:02 Rozmiar: 90.42k Format: .pdf Pobierz

zarz 129/15

Data: 2015-12-30 11:37:44 Rozmiar: 87.93k Format: .pdf Pobierz

zarz 128/15

Data: 2015-12-30 11:37:22 Rozmiar: 87.72k Format: .pdf Pobierz

zarz 126/15

Data: 2015-12-30 11:36:59 Rozmiar: 1.62M Format: .pdf Pobierz

zarz 125/15

Data: 2015-12-30 11:02:29 Rozmiar: 149.61k Format: .pdf Pobierz

zarz 123/15

Data: 2015-12-30 11:01:41 Rozmiar: 92.54k Format: .pdf Pobierz

zarz 122/15

Data: 2015-11-30 13:28:33 Rozmiar: 28.63k Format: .pdf Pobierz

zarz 120/15

Data: 2015-11-30 13:28:10 Rozmiar: 26.67k Format: .pdf Pobierz

zarz 119/15

Data: 2015-11-20 14:50:29 Rozmiar: 45.91k Format: .pdf Pobierz

zarz 112/15

Data: 2015-11-02 15:39:38 Rozmiar: 90.73k Format: .pdf Pobierz

zarz 96/15

Data: 2015-09-28 12:02:01 Rozmiar: 59.16k Format: .pdf Pobierz

zarz 111/15

Data: 2015-11-02 15:39:18 Rozmiar: 94.63k Format: .pdf Pobierz

zarz 110/15

Data: 2015-10-27 10:47:13 Rozmiar: 933.83k Format: .pdf Pobierz

zarz 109/15

Data: 2015-10-27 10:46:46 Rozmiar: 70.15k Format: .pdf Pobierz

zarz 108/15

Data: 2015-10-27 10:46:26 Rozmiar: 37.19k Format: .pdf Pobierz

zarz 107/15

Data: 2015-10-21 11:57:57 Rozmiar: 195.55k Format: .pdf Pobierz

zarz 106/15

Data: 2015-10-12 15:43:22 Rozmiar: 34.11k Format: .pdf Pobierz

zarz 105/15

Data: 2015-10-12 15:43:05 Rozmiar: 55.39k Format: .pdf Pobierz

zarz 104/15

Data: 2015-10-12 09:44:50 Rozmiar: 40.32k Format: .pdf Pobierz

zarz 103/15

Data: 2015-10-12 09:44:23 Rozmiar: 88.5k Format: .pdf Pobierz

zarz 101/15

Data: 2015-10-12 09:43:57 Rozmiar: 88.06k Format: .pdf Pobierz

zarz 100/15

Data: 2015-10-12 09:39:12 Rozmiar: 90.01k Format: .pdf Pobierz

zarz 102/15

Data: 2015-10-07 13:44:21 Rozmiar: 288.48k Format: .pdf Pobierz

zarz 64/15

Data: 2015-06-16 13:20:51 Rozmiar: 26.58k Format: .pdf Pobierz

zarz 13/15

Data: 2015-06-16 13:20:13 Rozmiar: 47.42k Format: .pdf Pobierz

zarz.2/15

Data: 2015-01-20 08:35:24 Rozmiar: 143.41k Format: .pdf Pobierz

zarz 7/15

Data: 2015-03-09 13:45:17 Rozmiar: 958.47k Format: .pdf Pobierz

zarz 27/15

Data: 2015-03-18 12:46:32 Rozmiar: 88.3k Format: .pdf Pobierz

zarz 26/15

Data: 2015-03-18 12:46:13 Rozmiar: 92.31k Format: .pdf Pobierz

zarz 25/15

Data: 2015-03-18 12:45:28 Rozmiar: 86.39k Format: .pdf Pobierz

zarz 24/15

Data: 2015-03-18 12:45:02 Rozmiar: 90.45k Format: .pdf Pobierz

zarz 29/15

Data: 2015-03-16 10:07:38 Rozmiar: 22.74k Format: .pdf Pobierz

zarz 22/15

Data: 2015-03-12 09:39:31 Rozmiar: 26.25k Format: .pdf Pobierz

zarz 4/15

Data: 2015-03-12 09:38:59 Rozmiar: 239.91k Format: .pdf Pobierz

zarz 20/15

Data: 2015-03-09 13:47:06 Rozmiar: 926.36k Format: .pdf Pobierz

zarz 19/15

Data: 2015-03-09 13:46:43 Rozmiar: 75.24k Format: .pdf Pobierz

zarz 18/15

Data: 2015-03-09 13:46:22 Rozmiar: 135.43k Format: .pdf Pobierz

zarz 15/15

Data: 2015-03-09 13:45:58 Rozmiar: 2.39M Format: .pdf Pobierz

zarz.17/15

Data: 2015-02-26 10:49:33 Rozmiar: 29.34k Format: .pdf Pobierz

zarz 31/15

Data: 2015-03-18 12:47:33 Rozmiar: 23.56k Format: .pdf Pobierz

zarz.3/15

Data: 2015-02-25 11:16:07 Rozmiar: 182.67k Format: .pdf Pobierz

zarz 16/15

Data: 2015-02-19 13:57:09 Rozmiar: 340.85k Format: .pdf Pobierz

zarz.14/15

Data: 2015-02-16 14:16:44 Rozmiar: 74.72k Format: .pdf Pobierz

zarz.12/15

Data: 2015-02-16 14:15:48 Rozmiar: 55.69k Format: .pdf Pobierz

zarz. 6/15

Data: 2015-02-16 12:00:50 Rozmiar: 653.1k Format: .pdf Pobierz

zarz. 5/15

Data: 2015-02-16 12:00:19 Rozmiar: 50.67k Format: .pdf Pobierz

zarz.11/15

Data: 2015-02-12 10:34:21 Rozmiar: 3.64M Format: .pdf Pobierz

zarz.10/15

Data: 2015-02-04 10:17:57 Rozmiar: 438.49k Format: .pdf Pobierz

zarz.9/15

Data: 2015-02-04 10:17:21 Rozmiar: 76.76k Format: .pdf Pobierz

zarz. 8/15

Data: 2015-02-04 10:16:38 Rozmiar: 951.73k Format: .pdf Pobierz

zarz.2/15

Data: 2015-01-27 13:25:16 Rozmiar: 109.85k Format: .pdf Pobierz

zarz 2/15

Data: 2015-01-22 08:52:38 Rozmiar: 119.16k Format: .pdf Pobierz

zarz 30/15

Data: 2015-03-18 12:47:06 Rozmiar: 66.46k Format: .pdf Pobierz

zarz 32/15

Data: 2015-03-18 12:47:54 Rozmiar: 38.14k Format: .pdf Pobierz

zarz 62/15

Data: 2015-06-11 14:42:56 Rozmiar: 173.3k Format: .pdf Pobierz

zarz 43/15

Data: 2015-04-29 12:42:30 Rozmiar: 254.76k Format: .pdf Pobierz

zarz 60/15

Data: 2015-06-11 14:42:36 Rozmiar: 39.86k Format: .pdf Pobierz

zarz 59/15

Data: 2015-06-11 14:42:12 Rozmiar: 199.17k Format: .pdf Pobierz

zarz 58/15

Data: 2015-05-29 12:44:44 Rozmiar: 88.83k Format: .pdf Pobierz

zarz 57/15

Data: 2015-05-29 12:41:37 Rozmiar: 75.32k Format: .pdf Pobierz

zarz 56/15

Data: 2015-05-29 12:41:19 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

zarz 55/15

Data: 2015-05-26 14:48:17 Rozmiar: 38.52k Format: .pdf Pobierz

zarz 53/15

Data: 2015-05-26 14:47:55 Rozmiar: 251.36k Format: .pdf Pobierz

zarz 54/15

Data: 2015-05-11 14:42:56 Rozmiar: 25.48k Format: .pdf Pobierz

zarz 51/15

Data: 2015-05-11 13:12:11 Rozmiar: 56.2k Format: .pdf Pobierz

zarz 50/15

Data: 2015-05-06 10:11:55 Rozmiar: 552.64k Format: .pdf Pobierz

zarz 47/15

Data: 2015-04-29 12:42:50 Rozmiar: 530.64k Format: .pdf Pobierz

zarz 45/15

Data: 2015-04-27 10:30:03 Rozmiar: 332.64k Format: .pdf Pobierz

zarz 33/15

Data: 2015-03-19 12:55:32 Rozmiar: 47.54k Format: .pdf Pobierz

zarz 44/15

Data: 2015-04-27 10:22:48 Rozmiar: 327.03k Format: .pdf Pobierz

zarz 42/15

Data: 2015-04-09 14:25:10 Rozmiar: 29.83k Format: .pdf Pobierz

zarz 41/15

Data: 2015-04-08 12:56:19 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz

zarz 39/15

Data: 2015-04-08 12:55:54 Rozmiar: 173.76k Format: .pdf Pobierz

zarz 40/15

Data: 2015-04-08 12:55:31 Rozmiar: 60.69k Format: .pdf Pobierz

zarz 38/15

Data: 2015-04-08 12:55:08 Rozmiar: 27.25k Format: .pdf Pobierz

zarz 37/15

Data: 2015-04-08 12:54:45 Rozmiar: 31.26k Format: .pdf Pobierz

zarz 36/15

Data: 2015-03-27 12:48:49 Rozmiar: 5.05M Format: .pdf Pobierz

zarz 35/15

Data: 2015-03-27 12:48:06 Rozmiar: 1.66M Format: .pdf Pobierz

zarz 28/15

Data: 2015-03-27 12:29:07 Rozmiar: 75.72k Format: .pdf Pobierz

zarz 23/15

Data: 2015-03-27 12:26:59 Rozmiar: 1.54M Format: .pdf Pobierz

zarz 21/15

Data: 2015-03-27 12:26:25 Rozmiar: 1.79M Format: .pdf Pobierz

zarz 133/15

Data: 2016-02-01 15:31:05 Rozmiar: 56.1k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1421
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2015-03-09 13:48:41
Czas publikacji: 2017-05-19 12:12:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak