Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 

 
 

1. Zarządzenie Nr 1/14 Burmistrza Wielenia z dnia 02.01.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Audyt zewnętrzny dla zadania Budowa konalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalny ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu."

4. Zarządzenie Nr 4/14 Burmistrza Wielenia z dnia 8.01.2014 w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na 2014 rok.

5.Zarządzenie Nr 5/14 Burmistrza Wielenia z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

6. Zarządzenie Nr 6/14 Burmistrza Wielenia z dnia 24 stycznia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2014 rok.

7. Zarządzenie Nr 7/14 Burmistrza Wielenia z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

8. Zarządzenie Nr 8/14 Burmistrza Wielenia z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

9. Zarządzenie Nr 9/14 Burmistrza Wielenia z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

10. Zarządzenie Nr 10/14 Burmistrza Wielenia z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

12. Zarządzenie Nr 12/14 Burmistrza Wielenia z dnia 27 stycznia 2014 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Wieleniu na 2014 rok.

13. Zarządzenie Nr 13/14 Burmistrza Wielenia z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2014 rok.

14. Zarządzenie Nr 14/14 Burmistrza Wielenia z dnia 03 lutego 2014 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Dwory.

15. Zarządzenie Nr 15/14 Burmistrza Wielenia z dnia 05 lutego 2014 w sprawie przyęcia wzoru wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wzoru umowy na dofinansowanie.

16. Zarządzenie Nr 16/14 Burmistrza Wielenia z dnia 20. 02. 2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

17. Zarządzenie Nr 17/14 Burmistrza Wielenia z dnia 27. 02. 2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

18. Zarządzenie Nr 18/14 Burmistrza Wielenia z dnia 27.02.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2014 rok.

19. Zarządzenie Nr 19/14 Burmistrza Wielenia z dnia 5. 03. 2014 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

20. Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Wielenia z dnia 10.03.2014r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty.

21. Zarządzenie Nr 21/14 Burmistrza Wielenia z dnia 10.03.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Remont sal wiejskich w m. : Folsztyn, Biała, Dębogóra, Kuźniczka, Zielonowo, remont świetlicy środowiskowej w Gulczu, zagospodarowanie terenów przy sali wiejskiej i amfiteatrze w Dzierżążnie Wielkim oraz utwardzenie terenu przy placu zabaw w Kałądku - 2014 rok. "

21A. Zarządzenie Nr 21A/14 Burmistrza Wielenia z dnia 18.03.2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Wieleń miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urz ędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

22.  Zarządzenie Nr 22/14 Burmistrza Wielenia z dnia 18.03.2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2013 rok.

23. Zarządzenie Nr 23/14 Burmistrza Wielenia z dnia 18.03.2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu za 2013 rok.

24. Zarządzenie Nr 24/14 Burmistrza Wielenia z dnia 18.03.2014 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Wieleń za 2013 rok.

25. Zarządzenie Nr 25/14 Burmistrza Wielenia z dnia 24.03.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. wojskowych i obronnych, informacji niejawnych, OSP i OC.

26. Zarządzenie Nr 26/14 Burmistrza Wielenia z dnia 26.03.2014 r. w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości.

27. Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Wielenia z dnia 26.03.2014 r. w sprawie w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości.

28. Zarządzenie Nr 28/14 Burmistrza Wielenia z dnia 26.03.2014 r. zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2014 rok.

29. Zarządzenie Nr 29/14 Burmistrza Wielenia z dnia 03.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenike zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " profilowanie dróg gminnych będących w zarządzie gminy Wieleń".

30. Zarządzenie Nr 30/14 Burmistrza Wielenia z dnia 09.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu.

31. Zarządzenie Nr 31/14 Burmistrza Wielenia z dnia 08.04.2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za 03 maja 2014r.

32.   Zarządzenie Nr 32/14 Burmistrza Wielenia z dnia 14.04.2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek podległych.

33. Zarządzenie Nr 33/14 Burmistrza Wielenia z dnia 14.04.2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rosko.

34. Zarządzenie Nr 34/14 Burmistrza Wielenia z dnia 22.04.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2014 rok.

35. Zarządzenie Nr 35/14 Burmistrza Wielenia z dnia 23.04.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu.

36. Zarządzenie Nr 36/14 Burmistrza Wielenia z dnia 23.04.2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

37. Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Wielenia z dnia 24.04.2014 r. w sprawie przekaza nia Radzie Miejskiej w Wieleniu sprawozdania finansowego Gminy Wieleń za 2013 rok.

38. Zarządzenie Nr 38/14 Burmistrza Wielenia z dnia 26.04.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Zwiększenie potencjału turystycznego Wrzeszczyny poprzez rozbudowę przystanku wodnego na Noteci."

39. Zarządzenie Nr 39/14 Burmistrza Wielenia z dnia 05.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

41. Zarządzenie Nr 41/14 Burmistrza Wielenia z dnia 05.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2014 r.

42. Zarządzenie Nr 42/14 Burmistrza Wielenia z dnia 07.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

44. Zarządzenie Nr 44/14 Burmistrza Wielenia z dnia 12.05.2014 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Folsztyn.

45. Zarządzenie Nr 44/14 Burmistrza Wielenia z dnia 12.05.2014 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rosko.

46. Zarządzenie Nr 45/14 Burmistrza Wielenia z dnia 12.05.2014 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierżążno Małe.

47. Zarządzenie Nr 47/14 Burmistrza Wielenia z dnia 12.05.2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w formie darowizny.

48. Zarządzenie Nr 48/14 Burmistrza Wielenia z dnia 19.05.2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2014 rok.

49. Zarządzenie Nr 49/14 Burmistrza Wielenia z dnia 26.05.2014 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu.

50. Zarządzenie Nr 50/14 Burmistrza Wielenia z dnia 12.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

51. Zarządzenie Nr 51/14 Burmistrza Wielenia z dnia 12.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

52. Zarządzenie Nr 52/14 Burmistrza Wielenia z dnia 12.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

53. Zarządzenie Nr 53/14 Burmistrza Wielenia z dnia 12.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

54. Zarządzenie Nr 54/14 Burmistrza Wielenia z dnia 12.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

55. Zarządzenie Nr 55/14 Burmistrza Wielenia z dnia 16.06.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego w Wieleniu.

56. Zarządzenie Nr 56/14 Burmistrza Wielenia z dnia 16.06.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udfzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Dzierżążno Małe w Gminie Wieleń."

58. Zarządzenie Nr 58/14 Burmistrza Wielenia z dnia 26.06.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2014 rok.

59. Zarządzenie Nr 59/14 Burmistrza Wielenia z dnia 27.06.2014r. w sprawie umorzenia wierzytelności.

60. Zarządzenie Nr 60/14 Burmistrza Wielenia z dnia 03.07.2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

61. Zarządzenie Nr 61/14 Burmistrza Wielenia z dnia 03.07.2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

62. Zarządzenie Nr 62/14 Burmistrza Wielenia z dnia 17.07.2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nuczyciela mianowanego.

63. Zarządzenie Nr 63/14 Burmistrza Wielenia z dnia 17.07.2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nuczyciela mianowanego.

64. Zarządzenie Nr 64/14 Burmistrza Wielenia z dnia 17.07.2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nuczyciela mianowanego.

65. Zarządzenie Nr 65/14 Burmistrza Wielenia z dnia 17.07.2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nuczyciela mianowanego.

66. Zarządzenie Nr 66/14 Burmistrza Wielenia z dnia 17.07.2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nuczyciela mianowanego.

67. Zarządzenie Nr 67/14 Burmistrza Wielenia z dnia 17.07.2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nuczyciela mianowanego.

68.  Zarządzenie Nr 68/14 Burmistrza Wielenia z dnia 17.07.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2014r.

69. Zarządzenie Nr 69/14 Burmistrza Wielenia z dnia 18.07.2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nuczyciela mianowanego.

70. Zarządzenie Nr 70/14 Burmistrza Wielenia z dnia 28.07.2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego.

71. Zarządzenie Nr 71/14 Burmistrza Wielenia z dnia 06.08.2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczoego na : " Budowa hali sportowej w Wieleniu - zaprojektuj i wybuduj.

72. Zarządzenie Nr 72/14 Burmistrza Wielenia z dnia 12.08.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

73. Zarządzenie Nr 73/14 Burmistrza Wielenia z dnia 20.08.2014 r. w sprawie ustalenia składu i sposobu funkcjonowania Gminnego zespołu Zarządzania Kryzysowego

.74. Zarządzenie Nr 74/14 Burmistrza Wielenia z dnia 12.08.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 10. 000.000 zł.

75. Zarządzenie Nr 75/14 Burmistrza Wielenia z dnia 21.08.2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I - sze półrocze 2014r.

76. Zarządzenie Nr 76/14 Burmistrza Wielenia z dnia 22.08.2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

77. Zarządzenie Nr 77/14 Burmistrza Wielenia z dnia 1.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

78. Zarządzenie Nr 78/14 Burmistrza Wielenia z dnia 1.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2014rok.

79.   Zarządzenie Nr 79/14 Burmistrza Wielenia z dnia 01.04.2014 r. w sprawie ustalenia planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

80. Zarządzenie Nr 79/14 Burmistrza Wielenia z dnia 15.09.2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim.

81. Zarządzenie Nr 80/14 Burmistrza Wielenia z dnia 15.09.2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu.

82. Zarządzenie Nr 81/14 Burmistrza Wielenia z dnia 15.09.2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach.

83. Zarządzenie Nr 83/14 Burmistrza Wielenia z dnia 17.09.2014r. w sprawie umorzenie wierzytelności cznszowych.

84. Zarządzenie Nr 84/14 Burmistrza Wielenia z dnia 19.09.2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

85. Zarządzenie Nr 85/14 Burmistrza Wielenia z dnia 19.09.2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

86.  Zarządzenie Nr 79/14 Burmistrza Wielenia z dnia 01.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Wieleń i powołania komisji do wyboru agenta emisji obligacji komunalnych.

87. Zarządzenie Nr 87/14 Burmistrza Wielenia z dnia 07. 10.2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Mickiewicz w Wieleniu".

88. Zarządzenie Nr 88/14 Burmistrza Wielenia z dnia 14. 10.2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

89. Zarządzenie Nr 90/14 Burmistrza Wielenia z dnia 13.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń.

90. Zarządzenie Nr 90/14 Burmistrza Wielenia z dnia 17.10.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Rocznego programu współpracy gminy Wieleń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pioblicznego i o wolontariacie na 2015 rok".

91. Zarządzenie Nr 91/14 Burmistrza Wielenia z dnia 22.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2014r.

92. Zarządzenie Nr 92/14 Burmistrza Wielenia z dnia 24.10.2014r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

93.   Zarządzenie Nr 93/14 Burmistrza Wielenia z dnia 24.10.2014 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora MGOK w Wieleniu.

94. Zarządzenie Nr 94/14 Burmistrza Wielenia z dnia 27.10.2014r. w sprawie ustalenia bazowych stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane i niezabudowane stanowiące własność gminy.

95. Zarządzenie Nr 95/14 Burmistrza Wielenia z dnia 28.10.2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za 01 listopada 2014r.

96. Zarządzenie Nr 96/14 Burmistrza Wielenia z dnia 31.10.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " odwodnienie i remont wjazdu drogi na działce nr 203 w Gulczu".

97. Zarządzenie Nr 97/14 Burmistrza Wielenia z dnia 03.11.2014 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębogóra.

98. Zarządzenie Nr 98/14 Burmistrza Wielenia z dnia 03.11.2014 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierżążno Wielkie.

99. Zarządzenie Nr 99/14 Burmistrza Wielenia z dnia 03.11.2014 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miałach.

100. Zarządzenie Nr 100/14 Burmistrza Wielenia z dnia 03.11.2014 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miałach.

101. Zarządzenie Nr 101/14 Burmistrza Wielenia z dnia 03.11.2014 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

102. Zarządzenie Nr 102/14 Burmistrza Wielenia z dnia 04.11.2014r. w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości.

103. Zarządzenie Nr 103/14 Burmistrza Wielenia z dnia 10.11.2014 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2015 - 2028.

104. Zarządzenie Nr 104/14 Burmistrza Wielenia z dnia 10.11.2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy Wieleń na 2015 rok.

105. Zarządzenie Nr 105/14 Burmistrza Wielenia z dnia 10.11.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2014 rok.

107. Zarządzenie Nr 107/14 Burmistrza Wielenia z dnia 18.11.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " bankowa obsługa budżetu Gminy Wieleń na okres 36 miesięcy.

108. Zarządzenie Nr 108/14 Burmistrza Wielenia z dnia 18.11.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:" oczyszczanie oraz odśnieżanie placów i ulic na terenie miasta Wieleń".

109. Zarządzenie Nr 109/14 Burmistrza Wielenia z dnia 25.11.2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości wieleń.

110.Zarządzenie Nr 110/14 Burmistrza Wielenia z dnia 01.12.2014 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wzoru umowy na dofinansowanie.

112. Zarządzenie Nr 112/14 Burmistrza Wielenia z dnia 09.12.2014 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości wieleń.

113. Zarządzenie Nr 113/14 Burmistrza Wielenia z dnia 10.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2014r.

114. Zarządzenie Nr 114/14 Burmistrza Wielenia z dnia 10.12.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:" oczyszczanie oraz odśnieżanie placów i ulic na terenie miasta Wieleń".

115. Zarządzenie Nr 115/14 Burmistrza Wielenia z dnia 17.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Dostarczanie artykułów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu".

116. Zarządzenie Nr 116/14 Burmistrza Wielenia z dnia 22.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

117. Zarządzenie Nr 117/14 Burmistrza Wielenia z dnia 22.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

118. Zarządzenie Nr 118/14 Burmistrza Wielenia z dnia 22.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

119. Zarządzenie Nr 119/14 Burmistrza Wielenia z dnia 22.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

120. Zarządzenie Nr 120/14 Burmistrza Wielenia z dnia 22.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

 

Załączniki

2014/1

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 79.71k Format: .pdf Pobierz

zarz.70/14

Data: 2014-08-19 11:18:04 Rozmiar: 107.55k Format: .pdf Pobierz

zarz.82/14

Data: 2014-09-19 11:59:50 Rozmiar: 33.26k Format: .pdf Pobierz

zarz.81/14

Data: 2014-09-19 11:59:01 Rozmiar: 32.65k Format: .pdf Pobierz

zarz.80/14

Data: 2014-09-19 11:58:14 Rozmiar: 35k Format: .pdf Pobierz

zarz.78/14

Data: 2014-09-19 11:57:31 Rozmiar: 81.53k Format: .pdf Pobierz

zarz.77/14

Data: 2014-09-19 11:56:49 Rozmiar: 99.32k Format: .pdf Pobierz

zarz.76/14

Data: 2014-09-19 11:56:06 Rozmiar: 105.62k Format: .pdf Pobierz

zarz.75/14

Data: 2014-09-19 11:55:27 Rozmiar: 37.31k Format: .pdf Pobierz

zarz.74/14

Data: 2014-09-19 11:54:43 Rozmiar: 83.35k Format: .pdf Pobierz

zarz.73/14

Data: 2014-09-19 11:53:59 Rozmiar: 128.89k Format: .pdf Pobierz

zarz.72/14

Data: 2014-09-19 11:53:00 Rozmiar: 93.41k Format: .pdf Pobierz

zarz.70 z 14

Data: 2014-08-07 13:05:03 Rozmiar: 41.24k Format: .pdf Pobierz

zarz 84/14

Data: 2014-09-24 11:01:32 Rozmiar: 104.53k Format: .pdf Pobierz

burm.71/14

Data: 2014-08-07 12:43:24 Rozmiar: 75.21k Format: .pdf Pobierz

burm.70/14

Data: 2014-08-07 12:42:29 Rozmiar: 39.49k Format: .pdf Pobierz

burm.67/14

Data: 2014-08-07 12:41:27 Rozmiar: 39.77k Format: .pdf Pobierz

burm.66/14

Data: 2014-08-07 12:40:42 Rozmiar: 41.69k Format: .pdf Pobierz

burm.65/14

Data: 2014-08-07 12:40:03 Rozmiar: 41.64k Format: .pdf Pobierz

burm. 64/14

Data: 2014-08-07 12:39:26 Rozmiar: 39.21k Format: .pdf Pobierz

burm.63/14

Data: 2014-08-07 12:38:46 Rozmiar: 40.75k Format: .pdf Pobierz

burm.62/14

Data: 2014-08-07 12:38:09 Rozmiar: 264.27k Format: .pdf Pobierz

Burm.59/14

Data: 2014-08-07 12:37:05 Rozmiar: 37.1k Format: .pdf Pobierz

zarz. 61/14

Data: 2014-07-09 12:38:55 Rozmiar: 113.19k Format: .pdf Pobierz

zarz 85/14

Data: 2014-09-24 11:01:00 Rozmiar: 105.11k Format: .pdf Pobierz

zarz.83/14

Data: 2014-09-24 11:02:04 Rozmiar: 74.92k Format: .pdf Pobierz

zarz. 58/14

Data: 2014-07-09 12:37:49 Rozmiar: 72.54k Format: .pdf Pobierz

zarz.102/14

Data: 2014-11-05 13:02:33 Rozmiar: 116.88k Format: .pdf Pobierz

zarz.119/14

Data: 2014-12-29 11:28:27 Rozmiar: 106.67k Format: .pdf Pobierz

zarz.118/14

Data: 2014-12-29 11:27:47 Rozmiar: 109.22k Format: .pdf Pobierz

zarz. 117/14

Data: 2014-12-29 11:27:05 Rozmiar: 164.78k Format: .pdf Pobierz

zarz, 116/14

Data: 2014-12-29 11:26:32 Rozmiar: 98.53k Format: .pdf Pobierz

zarz. 115/14

Data: 2014-12-17 13:14:54 Rozmiar: 85.33k Format: .pdf Pobierz

zarz 113/14

Data: 2014-12-16 12:05:40 Rozmiar: 102.04k Format: .pdf Pobierz

zarz 114/14

Data: 2014-12-10 14:00:04 Rozmiar: 79.57k Format: .pdf Pobierz

zarz 112/14

Data: 2014-12-10 13:59:30 Rozmiar: 24.69k Format: .pdf Pobierz

zarz.110/14

Data: 2014-12-05 12:30:55 Rozmiar: 185.96k Format: .pdf Pobierz

zarz.109/14

Data: 2014-11-25 11:39:19 Rozmiar: 25.23k Format: .pdf Pobierz

zarz.101/14

Data: 2014-11-05 10:37:59 Rozmiar: 42.13k Format: .pdf Pobierz

zarz. 87/14

Data: 2014-10-17 10:15:43 Rozmiar: 70.03k Format: .pdf Pobierz

zaqrz.100/14

Data: 2014-11-05 10:37:26 Rozmiar: 38.75k Format: .pdf Pobierz

zarz.99/14

Data: 2014-11-05 10:36:52 Rozmiar: 38.61k Format: .pdf Pobierz

zarz.98/14

Data: 2014-11-05 10:36:14 Rozmiar: 48.31k Format: .pdf Pobierz

zarz. 97/14

Data: 2014-11-05 10:35:39 Rozmiar: 54.92k Format: .pdf Pobierz

zarz.95/14

Data: 2014-10-31 10:53:55 Rozmiar: 25.75k Format: .pdf Pobierz

zarz 94/14

Data: 2014-10-31 10:53:20 Rozmiar: 125.08k Format: .pdf Pobierz

zarz.92/14

Data: 2014-10-31 10:52:49 Rozmiar: 201.08k Format: .pdf Pobierz

zarz. 91/14

Data: 2014-10-31 10:52:15 Rozmiar: 93.72k Format: .pdf Pobierz

zarz.90/14

Data: 2014-10-21 12:12:23 Rozmiar: 409.88k Format: .pdf Pobierz

zarz. 89/14

Data: 2014-10-17 10:16:52 Rozmiar: 89.06k Format: .pdf Pobierz

zarz.88/14

Data: 2014-10-17 10:16:19 Rozmiar: 133.27k Format: .pdf Pobierz

zarz.60/14

Data: 2014-07-09 12:38:21 Rozmiar: 110.16k Format: .pdf Pobierz

zarz.50 /14

Data: 2014-06-18 10:41:13 Rozmiar: 73.51k Format: .pdf Pobierz

5/2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 437.46k Format: .pdf Pobierz

ZARZ.16/14

Data: 2014-03-06 11:44:28 Rozmiar: 104.64k Format: .pdf Pobierz

zarz.27/14

Data: 2014-04-04 11:13:59 Rozmiar: 112.08k Format: .pdf Pobierz

burmistrz 26/2014

Data: 2014-04-04 11:05:00 Rozmiar: 106.96k Format: .pdf Pobierz

zarz 29/2014

Data: 2014-04-04 10:46:24 Rozmiar: 66.87k Format: .pdf Pobierz

20140404104543_zarz._27_z_14.pdf

Data: 2014-04-04 10:45:43 Rozmiar: 112.08k Format: .pdf Pobierz

zarz. 26/2014

Data: 2014-04-04 10:44:59 Rozmiar: 106.96k Format: .pdf Pobierz

zarządz. 28/2014

Data: 2014-04-04 10:44:05 Rozmiar: 47.56k Format: .pdf Pobierz

Zarz. 21/2014

Data: 2014-04-04 10:43:01 Rozmiar: 74.88k Format: .pdf Pobierz

zarządze3nie 20/2140

Data: 2014-03-10 08:56:42 Rozmiar: 128.19k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZ.19/14

Data: 2014-03-06 11:52:59 Rozmiar: 31.75k Format: .pdf Pobierz

ZARZ.17/14

Data: 2014-03-06 11:48:34 Rozmiar: 110.42k Format: .pdf Pobierz

ZARZ.16/14

Data: 2014-03-06 11:39:31 Rozmiar: 104.64k Format: .pdf Pobierz

zarz. 25/2014

Data: 2014-04-23 10:44:42 Rozmiar: 34.25k Format: .pdf Pobierz

zbw 4/2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.08M Format: .pdf Pobierz

7/2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 96.96k Format: .pdf Pobierz

6/2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 35.3k Format: .pdf Pobierz

15/2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 176.58k Format: .pdf Pobierz

14/2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 55.49k Format: .pdf Pobierz

13/2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 35.78k Format: .pdf Pobierz

12/2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 185.79k Format: .pdf Pobierz

10/2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 95.05k Format: .pdf Pobierz

9/14

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 94.36k Format: .pdf Pobierz

8/2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 117.64k Format: .pdf Pobierz

zarz.21A/14

Data: 2014-04-04 12:28:08 Rozmiar: 33.62k Format: .pdf Pobierz

zarz. 30/2014

Data: 2014-04-23 10:45:31 Rozmiar: 448.1k Format: .pdf Pobierz

zarz. 56/14

Data: 2014-06-18 10:29:24 Rozmiar: 78.37k Format: .pdf Pobierz

zarz. 49/14

Data: 2014-05-30 11:33:13 Rozmiar: 75.33k Format: .pdf Pobierz

zarz. 55/14

Data: 2014-06-18 10:28:46 Rozmiar: 139.67k Format: .pdf Pobierz

zarz. 54/14

Data: 2014-06-18 10:28:10 Rozmiar: 109.93k Format: .pdf Pobierz

zarz. 54/14

Data: 2014-06-18 10:27:19 Rozmiar: 93.16k Format: .pdf Pobierz

zarz. 53/14

Data: 2014-06-18 10:26:41 Rozmiar: 93.16k Format: .pdf Pobierz

zarz. 52/14

Data: 2014-06-18 10:26:09 Rozmiar: 104.69k Format: .pdf Pobierz

zarz.51/14

Data: 2014-06-18 10:25:31 Rozmiar: 102.17k Format: .pdf Pobierz

zarz. 50/14

Data: 2014-06-18 10:24:47 Rozmiar: 73.51k Format: .pdf Pobierz

zarz. 37/14

Data: 2014-06-18 10:24:05 Rozmiar: 38.77k Format: .pdf Pobierz

zarz. 34/14

Data: 2014-06-18 10:23:33 Rozmiar: 55.29k Format: .pdf Pobierz

zarz. 49 z 14

Data: 2014-06-04 10:19:14 Rozmiar: 34.49k Format: .pdf Pobierz

zarz. 48/14

Data: 2014-05-30 11:32:32 Rozmiar: 96.07k Format: .pdf Pobierz

zarz.31/2014

Data: 2014-04-23 10:46:22 Rozmiar: 24.29k Format: .pdf Pobierz

zarz. 47/14

Data: 2014-05-16 13:37:29 Rozmiar: 90.85k Format: .pdf Pobierz

zarz. 46/14

Data: 2014-05-16 13:36:57 Rozmiar: 39.37k Format: .pdf Pobierz

zarz. 45/14

Data: 2014-05-16 13:36:28 Rozmiar: 54.5k Format: .pdf Pobierz

zarz. 44/14

Data: 2014-05-16 13:35:48 Rozmiar: 57.17k Format: .pdf Pobierz

zarz.42/14

Data: 2014-05-16 11:14:22 Rozmiar: 106.52k Format: .pdf Pobierz

zarz.41/14

Data: 2014-05-16 11:13:41 Rozmiar: 50.64k Format: .pdf Pobierz

zarz.39/14

Data: 2014-05-16 11:13:05 Rozmiar: 109k Format: .pdf Pobierz

zarz.38/14

Data: 2014-05-16 11:12:25 Rozmiar: 85.17k Format: .pdf Pobierz

zarz.36/14

Data: 2014-05-16 11:11:44 Rozmiar: 88.08k Format: .pdf Pobierz

zarz.35/14

Data: 2014-05-16 11:11:02 Rozmiar: 93.67k Format: .pdf Pobierz

zarz.33/2014

Data: 2014-04-23 10:47:03 Rozmiar: 27.06k Format: .pdf Pobierz

zarz.120/14

Data: 2014-12-29 11:29:04 Rozmiar: 101.83k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1657
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Dolny
Czas wytworzenia: 2014-04-04 10:54:35
Czas publikacji: 2014-04-04 10:54:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak