zarządzenia Burmistrza 2013 rok 

 
 

1. Zarządzenie Nr 1/13 Burmistrza Wielenia z dn. 04.01.2013r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miwjscowości Wieleń.

2. Zarządzenie Nr 2/13 Burmistrza Wielenia z dn. 07.01.2013 w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na 2013 rok.

3. Zarządzenie Nr 3/13 Burmistrza Wielenia z dnia 10.01.2013 w spr.ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

4. Zarządzenie Nr 4/13 Burmistrza Wielenia z dnia 10.01.2013 w spr. zasad określenia stawek czynszowych za lokale użytkowe i ogródki przydomowe będące własnością gminy Wieleń.

5. Zarządzenie Nr 5/13 Burmistrza Wielenia z dn. 21.01.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : " Wywóz z terenu gminy Wieleń komualnych nieczystości płynnych i stałych oraz segregacja odpadów".

6. Zarządzenie Nr 6/13 Burmistrza Wielenia z dn. 25.01.2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2011 Burmistrza Wielenia z 01 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego dla prawidłowej realizacji strategii i polityki społecznej.

7. Zarządzenie Nr 7/13 Burmistrza Wielenia z dn. 25.01.2013 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie gminy Wieleń - ZMIENIONE

8. Zarządzenie Nr 8/13 Burmistrza Wielenia z dn. 30.01.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

9. Zarządzenie Nr 9/13 Burmistrza Wielenia z dn. 30.01.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

10. Zarządzenie Nr 10/13 Burmistrza Wielenia z dn. 30.01.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

11. Zarządzenie Nr 11/13 Burmistrza Wielenia z dn. 30.01.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

12. Zarządzenie Nr 12/13 Burmistrza Wielenia z dn. 01.02.2013 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Wieleniu na 2013 r.

13 Zarządzenie Nr 13/13 Burmistrza Wielenia z dn. 06.02.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

14. Zarządzenie Nr 14/13 Burmistrza Wielenia z dn. 06.02.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

15. Zarządzenie Nr 15/13 Burmistrza Wielenia z dn. 06.02.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

16. Zarządzenie Nr 16/13 Burmistrza Wielenia z dn. 06.02.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

17. Zarządzenie Nr 17/13 Burmistrza Wielenia z dn. 06.02.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.000.000 zł.".

18. Zarządzenie Nr 18/13 Burmistrza Wielenia z dn. 06.02.2013 w sprawie ustalenia opłat za odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach stanowiących własność Gminy Wieleń.

19. Zarządzenie Nr 19/13 Burmistrza Wielenia z dn. 18.02.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

20. Zarządzenie Nr 20/13 Burmistrza Wielenia z dnia 25.02.2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności czynszowych.

21. Zarządzenie Nr 21/13 Burmistrza Wielenia z dnia 25.02.2013 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wielenia Nr 108/12 z dn. 13.08.2012 r. w spr. ustalenia Planu Kont dla budżetu gminy i Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

22. Zarządzenie Nr 22/13 Burmistrza Wielenia z dnia 04.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty.

23. Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Wielenia z dnia 05.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2013 rok.

24. Zarządzenie Nr 24/13 Burmistrza Wielenia z dn. 12.03.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : " Profilowanie dróg gruntowych".

25. Zarządzenie Nr 25/13 Burmistrza Wielenia z dn. 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

27. Zarządzenie Nr 27/13 Burmistrza Wielenia z dnia 20.03.2013 r. w sprawie zbycia prawa nieruchomości gruntowych położonych w Wieleniu.

26. Zarządzenie Nr 26/13 Burmistrza Wielenia z dnia 20.03.2013 w spr. zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Wieleniu odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i środków czystości oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży robnoczej i ochronnej.

28. Zarządzenie Nr 28/13 Burmistrza Wielenia z dnia 26.03.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na: " Remont sali wiejskiej w m. Gieczynek, Dzierżążno Wlk., Folsztyn, Biała Dębogóra, Kocień Wlk., Zielonowo, Miały".

29.  Zarządzenie Nr 29/13 Burmistrza Wielenia z dnia 26.03.2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2012 rok.

30.  Zarządzenie Nr 30/13 Burmistrza Wielenia z dnia 26.03.2013 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Wieleń za 2012 rok.

31.  Zarządzenie Nr 31/13 Burmistrza Wielenia z dnia 26.03.2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu za 2012 rok.

32. Zarządzenie Nr 32/13 Burmistrza Wielenia z dnia 08.04.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr: " Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Wieleniu".

33. Zarządzenie Nr 33/13 Burmistrza Wielenia z dnia 11.04.2013 r. w sprawie przyjęcia wzoru o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wzoru umowy na dofinansowanie.

34. Zarządzenie Nr 34/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.04.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

36. Zarządzenie Nr 35/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.04.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

35. Zarządzenie Nr 36/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.04.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

37. Zarządzenie Nr 37/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.04.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

38. Zarządzenie Nr 38/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.04.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

39. Zarządzenie Nr 39/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.04.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

40. Zarządzenie Nr 40/13 Burmistrza Wielenia z dnia 24.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

41.  Zarządzenie Nr 41/13 Burmistrza Wielenia z dnia 24.04.2013 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Wieleniu sprawozdania finansowego Gminy Wieleń za 2012 rok.

42. Zarządzenie Nr 42/13 Burmistrza Wielenia z dnia 25.04.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ofertowym na: Urzadzenie placu zabaw dla dzieci w m. Herburtowo, Marianowo, Gieczynek i Mężyk ".

43. Zarządzenie Nr 43/13 Burmistrza Wielenia z dnia 29.04.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2013 rok.

44. Zarządzenie Nr 44/13 Burmistrza Wielenia z dnia 09.05.2013 w sprawie utworzenia, wyposażenia i utzrymania magazynu przeciwpożarowego dla Mieasta i Gminy Wieleń.

45. Zarządzenie Nr 45/13 Burmistrza Wielenia z dnia 14.05.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2013 rok.

46. Zarządzenie Nr 46/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.05.2013 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

47. Zarządzenie Nr 47/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.05.2013 w sprawie ogłopszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

48. Zarządzenie Nr 48/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.05.2013 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kupno maszyn rolniczych i budowlanych.

49. Zarządzenie Nr 49/13 Burmistrza Wielenia z dnia 4.06.2013 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marianowo.

50. Zarządzenie Nr 50/13 Burmistrza Wielenia z dnia 4.06.2013 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Dwory.

51. Zarządzenie Nr 51/13 Burmistrza Wielenia z dnia 5.06.2013 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

52. Zarządzenie Nr 52/13 Burmistrza Wielenia z dnia 05.06.2013 r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy.

53. Zarządzenie Nr 53/13 Burmistrza Wielenia z dnia 05.06.2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Wczesnego Ostrzegania w Gmine Wieleń - NIE OBOWIĄZUJE

54. Zarządzenie Nr 54/13 Burmistrza Wielenia z dnia 20.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

55. Zarządzenie Nr 55/13 Burmistrza Wielenia z dnia 20.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

56. Zarządzenie Nr 56/13 Burmistrza Wielenia z dnia 20.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

57. Zarządzenie Nr 57/13 Burmistrza Wielenia z dnia 20.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

58. Zarządzenie Nr 58/13 Burmistrza Wielenia z dnia 20.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

59. Zarządzeie Nr 59/13 Burmistrza Wielenia z dnia 21.06.2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.

60. Zarządzenie Nr 60/13 Burmistrza Wielenia z dnia 26.06.2013r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

61. Zarządzenie Nr 61/13 Burmistrza Wielenia z dnia 26.06.2013r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

62. Zarządzenie Nr 62/13 Burmistrza Wielenia z dnia 28.06.2013r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miały.

63. Zarządzenie Nr 63/13 Burmistrza Wielenia z dnia 28.06.2013r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miały.

64. Zarządzenie Nr 64/13 Burmistrza Wielenia z dnia 28.06.2013r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

65. Zarządzenie Nr 65/13 Burmistrza Wielenia z dnia 08.07.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

66. Zarządzenie Nr 66/13 Burmistrza Wielenia z dnia 08.07.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

67. Zarządzenie Nr 67/13 Burmistrza Wielenia z dnia 08.07.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

68. Zarządzenie Nr 68/13 Burmistrza Wielenia z dnia 08.07.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

69. Zarządzenie Nr 69/13 Burmistrza Wielenia z dnia 08.07.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

70. Zarządzenie Nr 670/13 Burmistrza Wielenia z dnia 25.07.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Wieleniu.

71. Zarządzenie Nr 71/13 Burmistrza Wielenia z dnia 30.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

72. Zarządzenie Nr 72/13 Burmistrza Wielenia z dnia 30.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

73. Zarządzenie Nr 73/13 Burmistrza Wielenia z dnia 30.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

74. Zarządzenie Nr 74/13 Burmistrza Wielenia z dnia 9.08.2013 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rosko.

75. Zarządzenie Nr 75/13 Burmistrza Wielenia z dnia 14.08.2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Wieleniu.

76. Zarządzenie Nr 76/13 Burmistrza Wielenia z dnia 19.08.2013r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. przygotowania inwestycji i remontów.

77.  Zarządzenie Nr 77/13 Burmistrza Wielenia z dnia 27.08.2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I - sze półrocze 2013 roku.

78. Zarządzenie Nr 78/13 Burmistrza Wielenia z dnia 28.08.2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2013 rok.

79. Zarządzenie Nr 79/13 Burmistrza Wielenia z dnia 04.09.2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach.

80. Zarządzenie Nr 80/13 Burmistrza Wielenia z dnia 04.09.2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu.

81. Zarządzenie Nr 81/13 Burmistrza Wielenia z dnia 04.09.2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim.

82. Zarządzenie Nr 82/13 Burmistrza Wielenia z dnia 04.09.2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu.

83. Zarządzenie Nr 83/13 Burmistrza Wielenia z dnia 10.09.2013 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Wieleń.

84. Zarządzenie Nr 84/13 Burmistrza Wielenia z dnia 11.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty za ciepło dostarczane do lokali mieszkalnych.

85. Zarządzenie Nr 85/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

86. Zarządzenie Nr 86/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

87. Zarządzenie Nr 87/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

88. Zarządzenie Nr 88/13 Burmistrza Wielenia z dnia 16.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

89. Zarządzenie Nr 89/13 Burmistrza Wielenia z dnia 26.09.2013 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

90. Zarządzenie Nr 90/13 Burmistrza Wielenia z dnia 30.09.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert z łożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargi nieograniczonego na: " Przebudowa ulicy Międzyleskiej w Wieleniu".

91.Zarządzenie Nr 91/13 Burmistrza Wielenia z dnia 30.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2013 rok.

92. Zarządzenie Nr 92/13 Burmistrza Wielenia z dnia 02.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.000.000 zł."

93. Zarządzenie Nr 93/13 Burmistrza Wielenia z dnia 10.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Rocznego programu wspólpracy gminy Wieleń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 uat.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

94. Zarządzenie Nr 94/13 Burmistrza Wielenia z dnia 10.10.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

95. Zarządzenie Nr 95/13 Burmistrza Wielenia z dnia 10.10.2013 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

96. Zarządzenie Nr 96/13 Burmistrza Wielenia z dnia 10.10.2013 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

98. Zarządzenie Nr 98/13 Burmistrza Wielenia z dnia 22.10.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieleń mna 2013 rok.

99. Zarządzenie Nr 99/13 Burmistrza Wielenia z dnia 24.10.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Budowa hali sportowej w Wieleniu - zaprojektuj i wybuduj ".

100. Zarządzenie Nr 100/13 Burmistrza Wielenia z dnia 31.10.2013r. w sprawie ustalenia bazowych stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane i niezabudowane stanowiące własność gminy.

101. Zarządzenie Nr 101/13 Burmistrza Wielenia z dnia 07.11.2013 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

102. Zarządzenie Nr 102/13 Burmistrza Wielenia z dnia 07.11.2013 r w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

103. Zarządzenie Nr 103/13 Burmistrza Wielenia z dnia 07.11.2013 r w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

104. Zarządzenie Nr 104/13 Burmistrza Wielenia z dnia 07.11.2013 r w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Wieleniu przy ul. Kościuszki 35.

105. Zarządzenie Nr 105/13 Burmistrza Wielenia z dnia 07.11.2013 r w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Wieleniu przy ul. Szkolneji.

106. Zarządzenie Nr 106/13 Burmistrza Wielenia z dnia 8.11.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2013 r.

107. Zarządzenie Nr 107/13 Burmistrza Wielenia z dnia 8.11.2013 w sprawie projektu budżetu gminy Wieleń na 2014r.

108. Zarządzenie Nr 108/13 Burmistrza Wielenia z dnia 8.11.2013 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2014 - 2028.

109. Zarządzenie Nr 109/13 Burmistrza Wielenia z dnia 14.11.2013r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41A /12 Burmistrza Wielenia z dnia 19. 04.2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji rozwiązywania problemów Alkoholowych.

110. Zarządzenie Nr 110/13 Burmistrza Wielenia z dnia 29. 11.2013r. w sprawie ustalenia Procedury przeprowadzania konsultacji społecznych. NIE OBOWIĄZUJE (107/2017)

111. Zarządzenie Nr 111/13 Burmistrza Wielenia z dnia 02,12,2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2013 rok.

112. Zarządzenie Nr 112/13 Burmistrza Wielenia z dnia 06.12.2013r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/11 Burmistrza Wielenia z dnia 30.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

113. Zarządzenie Nr 113/13 Burmistrza Wielenia z dnia 9.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbuycie nieruchomości.

114. Zarządzenie Nr 114/13 Burmistrza Wielenia z dnia 9.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbuycie nieruchomości.

115. Zarządzenie Nr 115/13 Burmistrza Wielenia z dnia 10.12.2013r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Wieleniu systemu badania satysfakcji klientów zewnętrznych.

116. Zarządzenie Nr 116/13 Burmistrza Wielenia z dnia 23.12.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę sieci wodociągowe z przyłączami dla wsi Marianowo i Herburtowo oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Kocień Wlk. i Kuźniczka.

117. zarządzenie Nr 117/13 Burmistrza Wielenia z dnia 24.12.2013 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowarość kwoty 14.000 euro netto finansowanych z środków pomocowych pochodzących z Programu Opracyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Załączniki

Z.B. 55/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 93.48k Format: .pdf Pobierz

zarz. Burm.W. 75/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 84.72k Format: .pdf Pobierz

wieleń 87/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 110.61k Format: .pdf Pobierz

wieleń 86/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 99.66k Format: .pdf Pobierz

wieleń 85/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 92.95k Format: .pdf Pobierz

wieleń 84/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 58.51k Format: .pdf Pobierz

wieleń 78/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 55.17k Format: .pdf Pobierz

burmistrz 83/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 54.86k Format: .pdf Pobierz

burmistrz 82/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 30.85k Format: .pdf Pobierz

burmistrz 81/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 32.19k Format: .pdf Pobierz

burmistrz 80/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 33.13k Format: .pdf Pobierz

burmistrz 79/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.9k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie B.W.76/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 38.21k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie B. 74/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25.94k Format: .pdf Pobierz

wieleń 89/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 27.18k Format: .pdf Pobierz

burm.73/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 115.18k Format: .pdf Pobierz

burm. 72/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 91.84k Format: .pdf Pobierz

burm. 71/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 91.5k Format: .pdf Pobierz

Z.Burm.70/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

Z.Burm.69/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 258.77k Format: .pdf Pobierz

Z.Burm. 68/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 254.44k Format: .pdf Pobierz

z.burm 67/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 261.04k Format: .pdf Pobierz

Z.burm. 66/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 264.68k Format: .pdf Pobierz

z. burm. 65/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 274.25k Format: .pdf Pobierz

Z. Burm.64/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 27.46k Format: .pdf Pobierz

Z.Burm. 63/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 49.09k Format: .pdf Pobierz

Z. Burm.62/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 51.67k Format: .pdf Pobierz

wieleń 88/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 117.51k Format: .pdf Pobierz

Wieleń 90/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 72.72k Format: .pdf Pobierz

Z. BUrm.60/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 95.29k Format: .pdf Pobierz

burm.wielenia 107/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 45.59k Format: .pdf Pobierz

wbw 116/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 81.53k Format: .pdf Pobierz

wbw 111/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 83.41k Format: .pdf Pobierz

114/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 107.83k Format: .pdf Pobierz

113/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 105.71k Format: .pdf Pobierz

WBW 115/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 379.55k Format: .pdf Pobierz

WBW 112/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 64.78k Format: .pdf Pobierz

WBW 110/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 521.32k Format: .pdf Pobierz

WBW.109/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 39.4k Format: .pdf Pobierz

WIELEŃ 100/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 125.91k Format: .pdf Pobierz

burmistrz wielenia 106/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 82.5k Format: .pdf Pobierz

burmistrz wielenia 108/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 35.03k Format: .pdf Pobierz

zbw.105/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 43.23k Format: .pdf Pobierz

wieleń 92/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 75.3k Format: .pdf Pobierz

zbw.104/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 40.92k Format: .pdf Pobierz

zbw.103/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 139.24k Format: .pdf Pobierz

zbw.102/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 100.36k Format: .pdf Pobierz

zbw.101/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 138.52k Format: .pdf Pobierz

burm.zarz 91/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 74.21k Format: .pdf Pobierz

Wieleń 99/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 76.29k Format: .pdf Pobierz

wieleń 98/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 75.58k Format: .pdf Pobierz

zbw.93/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 83.61k Format: .pdf Pobierz

wieleń 97/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 42.9k Format: .pdf Pobierz

wieleń 96/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 45.95k Format: .pdf Pobierz

wieleń 95/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 97.53k Format: .pdf Pobierz

wieleń 94/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 114.11k Format: .pdf Pobierz

Z.Burm. 61/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 93k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Burmistrza W.59/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 87.97k Format: .pdf Pobierz

z.B 54/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 91.89k Format: .pdf Pobierz

zarz.14/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz

zarządz. 24/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 930.58k Format: .pdf Pobierz

zarz. nr 23/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 2.3M Format: .pdf Pobierz

zarz. 22/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 130.18k Format: .pdf Pobierz

zarz. 20/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 93.71k Format: .pdf Pobierz

zarz.2./13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 161.5k Format: .doc Pobierz

zarz.151/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 2.97M Format: .pdf Pobierz

zarz.19/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 882.85k Format: .pdf Pobierz

zarz.18/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 416.1k Format: .pdf Pobierz

zarz.17/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 804.36k Format: .pdf Pobierz

zarz.16/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.18M Format: .pdf Pobierz

zarz.15/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.14M Format: .pdf Pobierz

zarz.13/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 896.67k Format: .pdf Pobierz

zarządz. 27/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 44.93k Format: .pdf Pobierz

zarz. 12/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 2M Format: .pdf Pobierz

zarz.11/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.18M Format: .pdf Pobierz

zarz. 10/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 896.33k Format: .pdf Pobierz

zarząd.9/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 864.48k Format: .pdf Pobierz

zarz.8/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 885.28k Format: .pdf Pobierz

zarz. 7/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1015.77k Format: .pdf Pobierz

zarz. 6/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 446.82k Format: .pdf Pobierz

zarz. 5/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 735.33k Format: .pdf Pobierz

yarydy.5-13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 735.33k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 4 z 2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 809.82k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 3/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 3.4M Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 1/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 357.81k Format: .pdf Pobierz

zarządz.25/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 87.55k Format: .pdf Pobierz

zarządz. 28/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 75.64k Format: .pdf Pobierz

zb.54/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 87.92k Format: .pdf Pobierz

zarz.Burm. 44/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 66.81k Format: .pdf Pobierz

Z.B.59/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 87.92k Format: .pdf Pobierz

Z.B.58/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 126.48k Format: .pdf Pobierz

Z.B. 57/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 109.03k Format: .pdf Pobierz

zarz. Bur.53/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 246.18k Format: .pdf Pobierz

zarz.Bur.52/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 151.29k Format: .pdf Pobierz

zarz.B.50/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 55.63k Format: .pdf Pobierz

zarz.B.51/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 29.48k Format: .pdf Pobierz

zarz.B 50/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 55.63k Format: .pdf Pobierz

zarz.B.49/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 57.4k Format: .pdf Pobierz

zarządz. Burm.48/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 96.4k Format: .pdf Pobierz

zarz. Bur.47/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 91.03k Format: .pdf Pobierz

zarz. Bur. 46/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 26.63k Format: .pdf Pobierz

zarządz. Burmistrza 42/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 72.98k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 31/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 73.19k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 40/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 89.38k Format: .pdf Pobierz

zarząd.39 z 13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 108.7k Format: .pdf Pobierz

zarząd.38 z13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 92.69k Format: .pdf Pobierz

zarząd.37 z 13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 114.89k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 39.13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 108.7k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 38.13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 92.69k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 37.13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 114.89k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 36.13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 90.45k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 36.13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 88.94k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 34.13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 86.4k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 26. 13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 212.78k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 33/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 168.73k Format: .pdf Pobierz

rok 117/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 189.65k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2914
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 12:59:58
Czas publikacji: 2017-05-04 13:36:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak