Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 

 
 

1. Zarządzenie Nr 1/10 Burmistrza Wielenia z dnia 5 stycznia 2010 r. w spr. powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej: zwierząt, produktów pochodzenia zwirzęcego oraz sprzętu.

3. Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Wielenia z dnia 8 stycznia 2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości

4. Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Wielenia z dnia 8 stycznia 2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości

5. Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12 stycznia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń

6.Zarządzenie Nr 6/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12 stycznia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń

7. Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12 stycznia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń

8. Zarządzenie Nr 8/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12 stycznia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń

9. Zarządzenie Nr 9/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12 stycznia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń

10. Zarządzenie Nr 10/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12 stycznia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń

11. Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12 stycznia 2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

12. Zarządzenie Nr 12/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12 stycznia 2010 r. w spr. ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

13. Zarządzenie Nr 13/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12 stycznia 2010 r. w spr. opracowanika planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok.

14. Zarządzenie Nr 14/10 Burmistrza Wielenia z dnia 18 stycznia 2010 r. w spr. ustalenia regulaminu Pracy Zespołu Konsultacyjnego dla przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania Zespołu Konsultacyjnego na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

15. Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Wielenia z dnia 08 lutego 2010 r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

16. Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Wielenia z dnia 08 lutego 2010 r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

17.  Zarządzenie Nr 17/10 Burmistrza Wielenia z dnia 08 lutego 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: - Wykonanie czynności inspektora Nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: " budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleńm - Kałądek - Folsztyn - Nowe Dwory - Zielonowo oraz budowa wodociągu we wsi Gieczynek".

18.  Zarządzenie Nr 18/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12 lutego 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: - Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku sali wiejskiej we wsi Biała.

19. Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Wielenia z dnia 19 lutego 2010 r. w spr.określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miejskim w Wieleniu.

20.Zarządzenie Nr 20/10 Burmistrza Wielenia z dnia 19 lutego 2010 r. w spr. wprowadzenia do użytku służbowego " Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Wieleniu".

21. Zarządzenie Nr 21/10 Burmistrza Wielenia z dnia 01 marca  2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

22. Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Wielenia z dnia 01 marca  2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

23. Zarządzenie Nr 23/10 Burmistrza Wielenia z dnia 01 marca  2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

24. Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Wielenia z dnia 01 marca  2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

25.  Zarządzenie Nr 25/10 Burmistrza Wielenia z dnia 01 marca  2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

26. Zarządzenie Nr 26/10 Burmistrza Wielenia z dnia 03 marca  2010 r. w spr. nieodpłatnego przekazania środków trwałych.

27. Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Wielenia z dnia 03 marca  2010 r. w spr. nieodpłatnego przekazania środków trwałych.

28. Zarządzenie Nr 28/10 Burmistrza Wielenia z dnia 03 marca  2010 r. w spr. nieodpłatnego przekazania środków trwałych.

29.Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Wielenia z dnia 04 marca  2010 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

30. Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Wielenia z dnia 15 marca 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: - Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze.

31.Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Wielenia z dnia 17 marca 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: - Pełnienie funkcji pomocy technicznej i przygotowanie Programów Funkcjonalno - Uzytkowych dla inwestycji: Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń.

33 .Zarządzenie Nr 33/10 Burmistrza Wielenia z dnia 22 marca 2010 r. w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok.

34. Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Wielenia z dnia 29 marca 2010 r. w spr. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu i Zespołu Szkół w Wieleniu.

35. Zarządzenie Nr 35/10 Burmistrza Wielenia z dnia 31 marca 2010 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu.

36. Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Wielenia z dnia 31 marca 2010 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu.

37. Zarządzenie Nr 37/10 Burmistrza Wielenia z dnia 31 marca 2010 r. w spr. zmian w budżecie gminy Wieleń na 2010 rok.

38. Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Wielenia z dnia 09 kwietnia 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń - Kałądek - Folsztyn - Nowe Dwory - Zielonowo oraz budowa wodociągu we wsi Gieczynek.

39. Zarządzenie Nr 39/10 Burmistrza Wielenia z dnia 15 kwietnia 2010 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rosko.

40. Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Wielenia z dnia 15 kwietnia 2010 r. w spr. powołania Komisji przetargowej do zbywania, oddawania w najem oraz dzierżawę gminnych nieruchomości.

41. Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Wielenia z dnia 19 kwietnia 2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

42.Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Wielenia z dnia 21 kwietnia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Wieleniu.

43. Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Wielenia z dnia 21 kwietnia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącą własność komunalną w miejscowości Wieleń.

44. Zarządzenie Nr 44/10 Burmistrza Wielenia z dnia 21 kwietnia 2010 r. w spr. ustalenia dnia wolnego w zamian za święto 1 maja 2010 roku.

45.Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Wielenia z dnia 23 kwietnia 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: - Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Wieleń.

46. Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wieleń pln.

47.Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wieleń .

48. Zarządzenie Nr 48/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń .

49. Zarządzenie Nr 49/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń .

50. Zarządzenie Nr 50/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Dwory.

51. Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Wieleń.

52. Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Wieleń.

53. Zarządzenie Nr 53/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spr. wyznaczenia na obszarze Gminy Wieleń miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

54.Zarządzenie Nr 54/10 Burmistrza Wielenia z dnia 16 kwietnia 2010 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 64/09 Burmistrza Wielenia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

55. Zarządzenie Nr 55/10 Burmistrza Wielenia z dnia 19 maja 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: - Oczyszczanie oraz odśnieżanie placów i ulic na terenie miasta Wieleń.

56. Zarządzenie Nr 56/10 Burmistrza Wielenia z dnia 19.maja 2010 r. w spr. powołania Gminnego Biura Spisowego w Wieleniu.

57.  Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza Wielenia z dnia 19 maja 2010 r. w spr. powołania komisji do oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego.

59.  Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Wielenia z dnia 01.czerwca 2010 r. w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

60. Zarządzenie Nr 60/10 Burmistrza Wielenia z dnia 02.czerwca 2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycia nieruchomości.

61. Zarządzenie Nr 61/10 Burmistrza Wielenia z dnia 02.czerwca 2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycia nieruchomości.

62.Zarządzenie Nr 62/10 Burmistrza Wielenia z dnia 02.czerwca 2010 r. w spr. powołania Komisji Likwidacyjnej rzeczowych składników majątku.

63.Zarządzenie Nr 63/10 Burmistrza Wielenia z dnia 15 czerwca 2010 r. w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

64. Zarządzenie Nr 64/10 Burmistrza Wielenia z dnia 17 czerwca 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: - Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze.

65. Zarządzenie Nr 65/10 Burmistrza Wielenia z dnia 17 czerwca 2010 r. w spr.zmian w budżecie gminy Wieleń na 2010r.

66. Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Wielenia z dnia 24 czerwca 2010 r. w spr. zamiany nieruchomości gruntowych.

67. Zarządzenie Nr 67/10 Burmistrza Wielenia z dnia 24 czerwca 2010 r. w spr. dopłat do świadczeń z ZFŚS.

68. Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Wielenia z dnia 30 czerwca 2010 r. w spr.zmian w budżecie gminy Wieleń na 2010r.

69.  Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Wielenia z dnia 05.07. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " zamontowanie trybun z siedziskami na boisku sportowym w Miałach".

70.  Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Wielenia z dnia 05.07. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " remont chodnika z kostki POLBRUK przy ul. Bohaterów Westerplatte w Wieleniu".

71.  Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Wielenia z dnia 06.07. 2010 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnejdla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

72.  Zarządzenie Nr 72/10 Burmistrza Wielenia z dnia 07.07. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dzierżążnie Wielkim".

73. Zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Wielenia z dnia 09.07. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "  adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dzierżążnie Wielkim".

74. Zarządzenie Nr 74/10 Burmistrza Wielenia z dnia 22.07. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " Remont sali wiejskiej we wsi Folsztyn".

75.  Zarządzenie Nr 75/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27.07. 2010 r. w spr. powołania Dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu.

76.  Zarządzenie Nr 76/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27.07. 2010 r. w spr. powołania Dyrektora Gimnazjum w Wieleniu".

77. Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27.07. 2010 r. w spr. przyjęcia harmonogramu kontroli podległych i nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych.

78.  Zarządzenie Nr 78/10 Burmistrza Wielenia z dnia 03.08. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " Wywóz z terenu gminy Wieleń komunalnych nieczystości płynnych i odpadów stałych oraz segregacji".

79.  Zarządzenie Nr 79/10 Burmistrza Wielenia z dnia 05.08. 2010 r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 135/05 Burmistrza Wielenia z 05.08.05 w spr. powierzenia stanowiskq kierownika MGOPS w Wieleniu.

80.  Zarządzenie Nr 80/10 Burmistrza Wielenia z dnia 09.08. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "zamontowanie trybun z siedziskami na boisku sportowym w Miałach".

81.  Zarządzenie Nr 81/10 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08. 2010 r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

82.  Zarządzenie Nr 82/10 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08. 2010 r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

83.  Zarządzenie Nr 83/10 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08. 2010 r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

84.  Zarządzenie Nr 84/10 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08. 2010 r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

85.  Zarządzenie Nr 86/10 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08. 2010 r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

87. Zarządzenie Nr 87/10 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08. 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzirżążno Wlk.

88.   Zarządzenie Nr 88/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12.08. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " przebudowa i modernizacja Domu Kultury w Rosku.

89. Zarządzenie Nr 89/10 Burmistrza Wielenia z dnia 13.08. 2010 r. w spr.powołania Komisji Rekrutacyjnej do przprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - pełnomocnika ds. informacji niejawnych.

90. Zarządzenie Nr 90/10 Burmistrza Wielenia z dnia 13.08. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " Rynek - sercem wsi Rosko. Renowacja i upiększenie centrum wsi".

91. Zarządzenie Nr 91/10 Burmistrza Wielenia z dnia 17.08. 2010 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wlk.

92. Zarządzenie Nr 92/10 Burmistrza Wielenia z dnia 20.08. 2010 r. w spr.powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w p[ostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Oświetlenie drogowe w miejscoqwości Nowe Dwory".

94. Zarządzenie Nr 94/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27.08. 2010 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości grubtowej położonej w miejscowości Wieleń.

96. Zarządzenie Nr 96/10 Burmistrza Wielenia z dnia 02.09. 2010 r. w spr. ustalenia czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy Wieleń.

99. Zarządzenie Nr 99/10 Burmistrza Wielenia z dnia 09.09. 2010 r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

100. Zarządzenie Nr 100/10 Burmistrza Wielenia z dnia 09.09. 2010 r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

101. Zarządzenie Nr 101/10 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09. 2010 r. w spr.powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wieleniu.

102. Zarządzenie Nr 102/10 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09. 2010 r. w spr.powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Rosku.

103. Zarządzenie Nr 103/10 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09. 2010 r. w spr.powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu.

104. Zarządzenie Nr 104/10 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09. 2010 r. w spr.powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Rosku.

105. Zarządzenie Nr 105/10 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09. 2010 r. w spr.powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Miałach.

106. Zarządzenie Nr 106/10 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09. 2010 r. w spr.powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Gulczu.

107. Zarządzenie Nr 107/10 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09. 2010 r. w spr.powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim.

108. Zarządzenie Nr 108/10 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09. 2010 r. w spr.powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum w Rosku.

110. Zarządzenie Nr 110/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27.09. 2010 r. w spr. ustanowienia pełnomocnictwa ds. wyborów - urzędnika wyborczego.

111. Zarządzenie Nr 111/10 Burmistrza Wielenia z dnia 28.09. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w p[ostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Remont i modernizacja Sali wiejskiej we wsi Mężyk".

112. Zarządzenie Nr 112/10 Burmistrza Wielenia z dnia 30.09. 2010 r. w spr.zmian w budżecie gminy Wieleń.

113. Zarządzenie Nr 113/10 Burmistrza Wielenia z dnia 06.10. 2010 r. w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

114. Zarządzenie Nr 114/10 Burmistrza Wielenia z dnia 06.10. 2010 r. w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

115. Zarządzenie Nr 115/10 Burmistrza Wielenia z dnia 06.10. 2010 r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

116. Zarządzenie Nr 116/10 Burmistrza Wielenia z dnia 06.10. 2010 r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

117. Zarządzenie Nr 117/10 Burmistrza Wielenia z dnia 06.10. 2010 r. w spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

118.  Zarządzenie Nr 118/10 Burmistrza Wielenia z dnia 06.10. 2010 r. w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

119.  Zarządzenie Nr 119/10 Burmistrza Wielenia z dnia 08.10. 2010 r. w spr. wyznaczenia miejsc na terenie gminy do wywieszania obwieszczeń wyborczych.

120. Zarządzenie Nr 120/10 Burmistrza Wielenia z dnia 13.10. 2010 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej - uporządkowanie systemu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych.

121. Zarządzenie Nr 121/10 Burmistrza Wielenia z dnia 14.10. 2010 r. w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zielonowo.

122, Zarządzenie Nr 122/10 Burmistrza Wielenia z dnia 14.10. 2010 r. w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Dwory.

123. Zarządzenie Nr 123/10 Burmistrza Wielenia z dnia 06.10. 2010 r. w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Dwory.

124. Zarządzenie Nr 124/10 Burmistrza Wielenia z dnia 14.10. 2010 r. w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Dwory.

125. Zarządzenie Nr 125/10 Burmistrza Wielenia z dnia 20.10. 2010 r. w spr. ustalenia opłat za odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach będących własnością gminy Wieleń.

126. Zarządzenie Nr 126/10 Burmistrza Wielenia z dnia 20.10. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w p[ostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Budowa przystanku wodnego na Noteci wraz z zagospodarowaniem terenu".

127. Zarządzenie Nr 127/10 Burmistrza Wielenia z dnia 20.10. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w p[ostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Wykonanie chodnika w pasie ul. Wronieckiej w Miałach".

128. Zarządzenie Nr 128/10 Burmistrza Wielenia z dnia 28.10. 2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

129. Zarządzenie Nr 129/10 Burmistrza Wielenia z dnia 28.10. 2010 r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

130.  Zarządzenie Nr 130/10 Burmistrza Wielenia z dnia 28.10. 2010 r. w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rosku.

131. Zarządzenie Nr 131/10 Burmistrza Wielenia z dnia 28.10. 2010 r. w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rosku.

132. Zarządzenie Nr 132/10 Burmistrza Wielenia z dnia 28.10. 2010 r. w spr.ustalenie koordynatora gminnego.

133. Zarządzenie Nr 133/10 Burmistrza Wielenia z dnia 02.11. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w p[ostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Budowa odcinka drogi ul. Janka z Czarnkowa do wjazdu do stacji wodociągowej".

134. Zarządzenie Nr 134/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12.11. 2010 r. w spr. projektu budżetu Gminy Wieleń.

135. Zarządzenie Nr 135/10 Burmistrza Wielenia z dnia 12.11. 2010 r. w spr. ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej.

136. Zarządzenie Nr 136/10 Burmistrza Wielenia z dnia 15.11. 2010 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu.

137. Zarządzenie Nr 137/10 Burmistrza Wielenia z dnia 15.11. 2010 r. w spr. ustalenia bazowych stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane i niezabudowane.

138. Zarządzenie Nr 138/10 Burmistrza Wielenia z dnia 19.11. 2010 r. w spr. zmian w budżecie gminy Wieleń.

139. Zarządzenie Nr 139/10 Burmistrza Wielenia z dnia 19.11. 2010 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie powołania informatyków.

140. Zarządzenie Nr 140/10 Burmistrza Wielenia z dnia 07.12. 2010 r. w spr. ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające 28.12.2010r.

141. Zarządzenie Nr 141/10 Burmistrza Wielenia z dnia 09.12. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w p[ostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Dostarczanie art. biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu".

142. Zarządzenie Nr 142/10 Burmistrza Wielenia z dnia 09.12. 2010 r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wrzeszczyna.

143.  Zarządzenie Nr 143/10 Burmistrza Wielenia z dnia 13.12. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w p[ostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2011 - 2012; wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wieleniu".

144. Zarządzenie Nr 144/10 Burmistrza Wielenia z dnia 13.12. 2010 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji - NIE OBOWIĄZUJE

145. Zarządzenie Nr 145/10 Burmistrza Wielenia z dnia 26.12. 2010 r. w spr. przygotowania do ewakuacji.

146. Zarządzenie Nr 146/10 Burmistrza Wielenia z dnia 6.12. 2010 r. w spr. utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

147. Zarządzenie Nr 147/10 Burmistrza Wielenia z dnia 27.12. 2010 r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w p[ostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wieleń w latach 2011 - 2012".

148. Zarządzenie Nr 148/10 Burmistrza Wielenia z dnia27.12. 2010 r. w spr. ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wieleniu.

149. Zarządzenie Nr 149/10 Burmistrza Wielenia z dnia 31.12. 2010 r. w spr. zmian w budżecie gminy Wieleń.

150. Zarządzenie Nr 150/10 Burmistrza Wielenia z dnia 31.12. 2010 r. w spr. przyjęcie dokumentu pn. " Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działań Z.U.O. w Pile.

 

 

 

Załączniki

zarządzenie 148/10 z 27.12.2010r.

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 53.5k Format: .doc Pobierz

zarządzenie 148/10 z 27.12.2010r.

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 53.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 148/10

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 85k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 4366
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 13:03:23
Czas publikacji: 2017-02-28 12:38:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak