Zarządzenia Burmistrza 2011 rok 

 
 

Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 19/11 z dnia 15.02.2011r. w sprawie  1. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 1/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

2. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 2/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

3. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 3/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

4. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 4/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

5. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 5/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

6. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 6/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

7. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 7/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

8. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 8/11 z dnia 05.01.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

9. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 9/11 z dnia 13.01.2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 06.02.2011r.

10. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 10/11 z dnia 13.01.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego " Dostawa zestawy narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Wieleń".

11. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 11/11 z dnia 14.01.2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze, referent ds. świadczeń rodzinnych.

12. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 12/11 z dnia 26.01.2011r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kuźniczka.

13.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 13/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Gminy Wieleń.

14. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 14/11 z dnia 28.01.2011r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2011 rok.

16.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 16/11 z dnia 11.02.2011r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatkó budżetu gminy na 2011 rok dla jednostek organizacyjnych.

17.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 17/11 z dnia 11.02.2011r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wieleń na 2011r.

18. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 18/11 z dnia 11.02.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego" Budowa odcinka drogi od skrzyżowania ul. Janka z Czarnkowa do wjazdu na teren stacji wodociągowej".

19.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 19/11 z dnia 15.02.2011r. w sprawie  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego " Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Wieleń".

20. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 20/11 z dnia 16.02.2011r. w sprawie  rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w m. Kuźniczka.

21.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 21/11 z dnia 25.02.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

22. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 22/11 z dnia 25.02.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

23.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 23/11 z dnia 25.02.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

24. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 24/11 z dnia 25.02.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

25. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 25/11 z dnia 25.02.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

26. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 26/11 z dnia 25.02.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

27. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 27/11 z dnia 03.03.2011r. w sprawie powołania  komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego " Promocja Projektu Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków ".

28.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 28/11 z dnia 10.03.2011r. w sprawie powołania  komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego " Remont i modernizacja sali wiejskiej we wsi Folsztyn".

29. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 29/11 z dnia 15.03.2011r. w sprawie odwołania alarmu p.powodziowego.

30. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 30/11 z dnia 18.03.2011r. w sprawie wyboru oferty, udzielenie dotacji i ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu: wypoczynku, kultury fizycznej i sportu.

31. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 31/11 z dnia 23.03.2011r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wieleń ustawami na 2011r.

32. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 32/11 z dnia 23.03.2011r. w sprawie zmian kont dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011r. dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

33. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 33/11 z dnia 25.03.2011r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie m. Jaryń.

34 Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 34/11 z dnia 30.03.2011r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Wieleń.

35.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 35/11 z dnia 30.03.2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego MGOK w Wieleniu za 2010r.

36.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 36/11 z dnia 30.03.2011r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Wieleń za 2010r.

38. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 38/11 z dnia 01.04.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

39. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 39/11 z dnia 01.04.2011r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości w m. Gulcz.

40. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 40/11 z dnia 01.04.2011r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości.

41. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 41/11 z dnia 01.04.2011r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości.

42. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 42/11 z dnia 01.04.2011r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości.

44. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 44/11 z dnia 01.04.2011r. w sprawie udzielenia dotacji i ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu " wypoczynek, kultura fizyczna i sport".

45. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 45/11 z dnia 18.04.2011r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w m. Wieleń.

46.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 46/11 z dnia 19.04.2011r. w sprawie powołania komisji mediacyjnej.

47.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 47/11 z dnia 20.04.2011r. w sprawie umorzenia wierzytelności czynszowych.

48.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 48/11 z dnia 22.04.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

49. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 49/11 z dnia 22.04.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

51. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 51/11 z dnia 02.05.2011r. w sprawie zmian kont dochodów budżetu gminy na 2011 rok dla jedn.org.gminy Wieleń.

52. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 52/11 z dnia 02.05.11 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Wieleniu sprawozdania finansowego gminy Wieleń za 2010 rok.

53. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 53/11 z dnia 13.05.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

54. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 54/11 z dnia 13.05.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

55.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 55/11 z dnia 13.05.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

56.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 56/11 z dnia 13.05.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

57.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 57/11 z dnia 13.05.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

59.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 59/11 z dnia 25.05.2011r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w m. Rosko.

60. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 60/11 z dnia 30.05.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

61. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 61/11 z dnia 30.05.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

62. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 62/11 z dnia 30.05.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzeia konkursu o nazwie " Piękna wieś - dziełem jej mieszkańców".

63. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 63/11 z dnia 01.06.2011r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wieleń.

64. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 64/11 z dnia 01.06.2011r. w sprawie zmian kont dochodów i wydatków budżetu gminy Wieleń na 2011 rok dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

65. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 65/11 z dnia 02.06.2011r. w sprawie ogloszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

66.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 66/11 z dnia 02.06.2011r. w sprawie ogloszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

67. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 67/11 z dnia 02.06.2011r. w sprawie ogloszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

68. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 68/11 z dnia 29.06.2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora MGOK w Wieleniu i określenia regulaminu konkursu.

69. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 69/11 z dnia 30.06.2011r. w sprawie zbycia przwa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej włsność komunalną w m. Wieleń.

70. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 70/11 z dnia 30.06.2011r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie m. Jaryń.

71.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 71/11 z dnia 30.06.2011r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w m. Dębogóra.

72.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 72/11 z dnia 30.06.2011r. w sprawie ogłoszenia przetergu na zbycie nieruchomości.

73.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 73/11 z dnia 01.07.2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

77.   Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 77/11 z dnia 26.07.2011r. w sprawie  powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

78.   Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 78/11 z dnia 26.07.2011r. w sprawie  powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

79.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 79/11 z dnia 26.07.2011r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w m. Wieleń.

80. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 80/11 z dnia 26.07.2011r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika MGOPS w Wieleniu.  

81. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 81/11 z dnia 29.07.2011r. w sprawie ogłoszenia przetergu na zbycie nieruchomości.  

82.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 82/11 z dnia 29.07.2011r. w sprawie ogłoszenia przetergu na zbycie nieruchomości.  

83.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 83/11 z dnia 29.07.2011r. w sprawie ogłoszenia przetergu na zbycie nieruchomości.  

84.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 84/11 z dnia 29.07.2011r. w sprawie ogłoszenia przetergu na zbycie nieruchomości.

85.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 85/11 z dnia 29.07.2011r. w sprawie ogłoszenia przetergu na zbycie nieruchomości.    

86.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 86/11 z dnia 29.07.2011r. w sprawie ogłoszenia przetergu na zbycie nieruchomości.  

87. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 87/11 z dnia 29.07.2011r. w sprawie ogłoszenia przetergu na zbycie nieruchomości.   

89.    Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 89/11 z dnia 09.08.2011r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w formie darowizny.

90.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 90/11 z dnia 09.08.2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowdzenia naboru na stanowisko Kierownika Centrum Intergracji Społecznej w Gminie Wieleń.

91.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 91/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.        

92. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 92/11 z dnia 24.08.2011r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Wieleń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

93.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 93/11 z dnia 29.08.2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawoej w Dzieraznie Wlk.

96.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 96/11 z dnia 02.09.2011r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

98.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 98/11 z dnia 02.09.2011r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Wieleń.

99.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 99/11 z dnia 07.09.2011r. w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 r. dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

100.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 100/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie powierzenia obowiązkó w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Gulczu.

101.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 101/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie powierzenia obowiązkó w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Rosku.

102.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 102/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie powierzenia obowiązkó w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Miałach.

103.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 103/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie powierzenia obowiązkó w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierążnie Wielkim.

104.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 104/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie powierzenia obowiązkó w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkól w Wieleniu.

105.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 105/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie powierzenia obowiązkó w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum w Rosku.

106.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 106/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie powierzenia obowiązkó w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Rosku.

107. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 107/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie powierzenia obowiązkó w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wieleniu.

108. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 108/11 z dnia 19.09.2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyboeów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011r.

109. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 109/11 z dnia 19.09.2011r. w sprawie powołania  komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - " Zabezpieczenia budynku Strzelnicy Sportowej w Wieleniu".

110.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 110/11 z dnia 21.09.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

111.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 111/11 z dnia 21.09.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

112.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 112/11 z dnia 21.09.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

113.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 113/11 z dnia 21.09.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

114. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 114/11 z dnia 26.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2011r.

115.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 115/11 z dnia 27.09.2011r. w sprawie powołania  komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - " Budowa dróg w Wieleniu - ul. Hubala, Sikorskiego i Na Skarpie".

116. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 116/11 z dnia 28.09.2011r. w sprawie zmian kwot dochodów i wydatkó budżetu gminy na 2011r. dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

117. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 117/11 z dnia 28.09.2011r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.

118. . Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 118/11 z dnia 07.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2011r.

119. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 119/11 z dnia 07.10.2011r. w sprawie zmian kwot dochodów i wydatkó budżetu gminy na 2011r. dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

120. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 120/11 z dnia 07.10.2011r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.

121. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 121/11 z dnia 10.10.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

122.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 122/11 z dnia 10.10.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

123.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 123/11 z dnia 10.10.2011r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

124. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 123411 z dnia 14.10.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Rocznego programu współpracy gminy Wieleń z organizacjami pozarządowymi oraz podmoitami, o krórych mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

125.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 125/11 z dnia 14.10.2011r. w sprawie powołania  komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - " Remont budynku sali wiejskiej w Mężyku".

126. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 126/11 z dnia  17.10.2011r. w sprawie powołania  komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - " Bankowa obsługa budżetu Gminy Wieleń na okres trzech lat"

127. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 127/11 z dnia  25.10.2011r. w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty za ciepło dostarczane do mieszkań komunalnych.

128. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 128/11 z dnia  28.10.2011r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną w miejscowości Wieleń.

129. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 129/11 z dnia  28.10.2011r. w sprawie zbycia własności nieruchomości gruntowej położónej w miejscowości Wieleń.

130. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 130/11 z dnia  28.10.2011r. w sprawie powołania  komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - " zakup energii elektrycznej".

131. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 131/11 z dnia  31.10.2011r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora MGOK w Wieleniu.

133. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 133/11 z dnia  14.11.2011r. w sprawie powołania  komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego w Dębogórze".

135. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 135/11 z dnia 17.11.2011r. w sprawie zmian kwot dochodów i wydatkó budżetu gminy na 2011r. dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

137. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 137/11 z dnia 17.11.2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

138. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 138/11 z dnia 21.11.2011r. w sprawie ustalenia bazowych stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane i niezabudowane stanowiące własność gminy Wieleń.

139. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 139/11 z dnia 23.11.2011r w spr. nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wieleniu - NIE OBOWIĄZUJE

140. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 140/11 z dnia 28.11.2011r. w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty za ciepło dostarczane do mieszkań przy placówkach oświatowych w gminie Wieleń.

141. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 141/11 z dnia 24.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2011r.

142.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 142/11 z dnia  30.11.2011r. w sprawie powołania  komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - " Oczyszczanie oraz odśnieżanie placów i ulic na terenie miasta Wieleń".

143.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 143/11 z dnia  30.11.2011r. w sprawie powołania  komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - " Wywóz z terenu gminy Wieleń komunalnych nieczystości płynnych i odpadów stałych oraz segregacje odpadów".

145. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 145/11 z dnia  29.11.2011r. w sprawie zmian kwot dochodów i wydatków budżetu gminy Wieleń na 2011r. dla jednostek organizacyjnych gtminy Wieleń.

146. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 146/11 z dnia  29.11.2011r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.

147. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 147/11 z dnia  05.12.2011r. w sprawie powołania  komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - " Modernizacja i rozbudowa salki gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wieleniu".

149. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 149/11 z dnia  08.12.2011r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w niejscowości Miały.

150. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 150/11 z dnia  08.12.2011r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

151. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 151/11 z dnia  08.12.2011r. w sprawie ogłoszenia praetargu na zbycie nieruchomości.

152.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 152/11 z dnia  08.12.2011r. w sprawie ogłoszenia praetargu na zbycie nieruchomości.

153.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 153/11 z dnia  08.12.2011r. w sprawie ogłoszenia praetargu na zbycie nieruchomości.

154. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 154/11 z dnia  08.12.2011r. w sprawie ogłoszenia praetargu na zbycie nieruchomości.

155.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 155/11 z dnia  08.12.2011r. w sprawie ogłoszenia praetargu na zbycie nieruchomości.

156.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 156/11 z dnia  08.12.2011r. w sprawie ogłoszenia praetargu na zbycie nieruchomości.

157.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 157/11 z dnia  09.12.2011r. umorzenia wierzytelności czynszowych.

158.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 158/11 z dnia  12.12.2011r. powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora ABK w Wieleniu.

159.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 159/11 z dnia  16.12.2011r. uchylania zarządzenia Nr 7/2001 Burmistrza Wielenia w sprawie ustalenia wysokości stawki za usługi kserograficzne.

160. . Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 160/11 z dnia  20.12.2011r. w sprawie powołania  komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - " Renowacja elewacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków . Siedziba Urządu Miejskiego w Wieleniu".

 

Załączniki

zarządzenie Burmistrza

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18k Format: .doc Pobierz

zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 68/11

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

Zarz ądzenie Nr 138/11 z 21.11.2011r.

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

zarz 139/11

Data: 2016-09-08 09:54:25 Rozmiar: 153k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 3403
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 13:04:59
Czas publikacji: 2016-09-08 09:55:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak