Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 

 
 

1. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 1/08 z dnia 05.01.2008r. w spr. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2008r.

2. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 2/08 z dn. 07.01.2008r w spr. ogłoszenia przetyargu na zbycie nieruchomości.

3. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 3/08 z dn. 07.01.2008r w spr. ogłoszenia przetyargu na zbycie nieruchomości.

4. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 4/08 z dn. 07.01.2008r w spr.zmiany zarządzenia nr 196/07 Burmistrza Wielenia z dn. 26.11.2007r w spr. ustalenia bazowych stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane i niezabudowane stanowiące własność gminy.

5. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 5/08 z dn. 07.01.2008r w spr. ustalenia czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Wieleń.

6. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 6/08 z dn. 23.01.2008r w spr.ustalenia opłaty za odbiór nieczystości płynnych i stałych w budynkach będących w administrowaniu Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu.

7. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 7/08 z dn. 24.01.2008r w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń- Kałądek - Folsztyn - Nowe Dwory - Zieleonowo.

8. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 8/08 z dn. 04.02.2008r w spr. ogłoszenia przetyargu na zbycie nieruchomości.

9.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 9/08 z dn. 04.02.2008r w spr. ogłoszenia przetyargu na zbycie nieruchomości.

10. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 10/08 z dn. 04.02.2008r w spr. ogłoszenia przetyargu na zbycie nieruchomości.

11. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 11/08 z dn. 04.02.2008r w spr. ogłoszenia przetyargu na zbycie nieruchomości.

12. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 12/08 z dn. 12.02.2008r. w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu Konsultacyjnego dla przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania Zespołu Konsultacyjnego na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

13. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 13/08 z dn. 13.02.08r. w spr. ustalenia składu i sposobu funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

14.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 14/08 z dn.13.02.08 w spr. organizacji stałego dyżuru Burmistrza Wielenia na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

15. Zarządzenie Burmistrza Wielenia  Nr 15/08 z dn. 18.02.2008r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę dróg w Wieleniu na os. Przytorze.

16. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 16/08 z dn. 20.02.2008r w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

17. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 17/08 z dn. 20.02.2008r w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

18. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 18/08 z dn. 20.02.2008r w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

19. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 19/08 z dn. 20.02.2008r w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

20. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 20/08 z dn. 20.02.2008r w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

21. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 21/08 z dn. 20.02.2008r w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

22. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 22/08 z dn. 25.02.2008r. w spr. uchylenia Zarządzenia Burmistrza Wielenia

23. Zarządzenie Burmistrza Wielenia  Nr 23/08 z dn. 03.03 2008r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Profilowanie dróg gminnych przy urzyciu równiarki i samojezdnego walca wibracyjnego.

24.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 24/08 z dn. 06.03.2008r. w spr. powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania spisu z natury dokumentów ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

25.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 25/08 z dn. 06.03.2008r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zbycie samochodu marki "Żuk".

26..Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 26/08 z dn. 10.03.2008r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 150/06 Burmistrza Wielenia z dnia 31.10.2006r w spr. ustalenia Planu Kont dla budżetu gminy i Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

28.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 28/08 z dn. 19.03.2008r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości WIELEŃ.

29.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 29/08 z dn. 19.03.2008r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości WIELEŃ.

30.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 30/08 z dn. 19.03.2008r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

31.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 31/08 z dn. 19.03.2008r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

32.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 32/08 z dn. 25.03.2008r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok.

33.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 33/08 z dn. 31.03.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2008 rok.

34.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 34/08 z dn. 03.04.2008r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

36.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 36/08 z dn. 23.04.2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy kierownika USC.

37.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 37/08 z dn. 30.04.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2008 rok.

38.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 38/08 z dn. 07.05.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

39.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 39/08 z dn. 09.05.2008r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej rzeczowych składników majątku.

40.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 40/08 z dn. 14.05.2008r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia spisu z natury nieruchomości przy ul. Polnej 6 otrzymanej przez Gminę Wieleń w spadku.

41.Zarządzenie Burmistrza Wielenia nr 41/08 z dn. 14 maja 2008r. w spr. dopłat do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

42. Zarządzenie Burmistrza Wielenia nr 42/08 z dn. 19 maja 2008r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

43. Zarządzenie Burmistrza Wielenia nr 43/08 z dn. 20 maja 2008r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zbycie maszyn rolniczych.

44.Zarządzenie Burmistrza Wielenia nr 44/08 z dn. 21.05.08 w spr. powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Wieleniu.

45. Zarządzenie Burmistrza Wielenia nr 45/08 z dn. 26 maja 2008r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nierychomości.

46.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia nr 46/08 z dn. 26 maja 2008r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nierychomości.

47. Zarządzenie Burmistrza Wielenia nr 47/08 z dn. 26 maja 2008r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nierychomości.

48. Zarządzenie Burmistrza Wielenia nr 48/08 z dn. 26 maja 2008r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nierychomości.

49. Zarządzenie Burmistrza Wielenia nr 49/08 z dn. 26 maja 2008r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nierychomości.

50. Zarządzenie Burmistrza Wielenia nr 50/08 z dn. 26 maja 2008r. w spr.uchylenia Zarządzenia Burmistyrza Wielenia.

51. Zarządzenie Burmistrza Wielenia nr 51/08 z dn. 26 maja 2008r. w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dzierżążna Wielekiego.

52. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 52/08 z dn, 26 maja 2008r. w spr. przyjęcia harmonogramu kontroli w podległych i nadzorowanych gminnych jednostkacg sektora finansów publicznych.

53. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 53/08 z dn, 27  maja 2008r. w spr.zmian w budżecie gminy Wieleń na 2008r.

54. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 54/08 z dn. 05 czerwca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

55. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 55/08 z dn. 05 czerwca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

56. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 56/08 z dn. 05 czerwca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

57. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 57/08 z dn. 05 czerwca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

58. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 58/08 z dn. 05 czerwca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

59. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 59/08 z dn. 05 czerwca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miały.

60. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 60/08 z dn. 05 czerwca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

61. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 61/08 z dn. 05 czerwca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

62. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 62/08 z dn. 05 czerwca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

63  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 63/08 z dn. 05 czerwca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Dwory.

64. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 64/08 z dn. 05 czerwca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierżążno Wielkie.

65. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 65/08 z dn. 10 czerwca 2008r. w spr. nieodpłatnego użyczenia zestawu komputerowego.

67. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 67/08 z dn. 24 czerwca 2008r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

68.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 68/08 z dn. 24 czerwca 2008r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

69.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 69/08 z dn. 24 czerwca 2008r. w spr.ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

70. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 70/08 z dn. 24 czerwca 2008r. w spr.zbycia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Wieleń.

71.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 71/08 z dn. 02.07.08  2008r. w spr prognozy spłaty długu.

72. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 72/08 z dn. 07 lipca 2008r.w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie boisk oraz budowa urządzeń sportowych - Gimnazjum w Wieleniu w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012".

73.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 73/08 z dn. 07 lipca 2008r.w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Hrburtowo.

74. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 74/08 z dn. 07 lipca 2008r.w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej stanowiącą własność komunalną w obrębie Jaryń.

75. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 75/08 z dn. 22 lipca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rosko.

76. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 76/08 z dn. 22 lipca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Dwory.

77. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 77/08 z dn. 22 lipca 2008r. w spr. zbycia prawa nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

79. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 79/08 z dn. 25 lipca 2008r. w spr. rezygnacji z prawa piwerwokupu nieruchomości grubtowej położonej w miejscowości Miały

80.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 80/08 z dn. 01 sierpnia 2008r.w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę wodociągu we wsi Gieczynek.

81. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 81/08 z dn. 06 sierpnia 2008r.w spr. powołania komisji przetargowej.

82. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 82/08 z dn. 06 sierpnia 2008r.w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Wodociągowanie osiedla Zatorze.

83. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 83/08 z dn. 08 sierpnia 2008r.w spr. powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia Gminnego konkursku na najładniejszy wieniec dożynkowy w 2008 roku.

84. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 84/08 z dn. 11 sierpnia 2008r.w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa dłuoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 7.200.000 zł.

85.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 85/08 z dn. 21 sierpnia 2008r.w spr. udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w latach, 2008 - 2013 - " Pozytywne zmiany".

86. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 86/08 z dn. 25 sierpnia 2008r.w spr.powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły podstawowej w Rosku.

87.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 87/08 z dn. 27 sierpnia 2008r.w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I - e półrocze 2008 roku.

89. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 88/08 z dn. 04 września 2008r.w spr.przyjęcia harmonogramu kontroli w podległych i nadzorowanych gminnycg jednostkach sektora finansów publicznych.

89. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 89/08 z dn. 08 września 2008r.w spr.zatwierdzenia stawki opłaty za ciepło dostarczane do mieszkań komunalnych.

90.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 90/08 z dn. 08 września 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

91. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 91/08 z dn. 08 września 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

92. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 92/08 z dn. 08 września 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

93. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 93/08 z dn. 08 września 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

94. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 94/08 z dn. 30 września 2008r.w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Rosku.

95. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 95/08 z dn. 30 września 2008r.w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Miałach.

96.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 96/08 z dn. 30 września 2008r.w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Gulczu.

97. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 97/08 z dn. 30 września 2008r.w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielekim.

98. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 98/08 z dn. 30 września 2008r.w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wieleniu.

99. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 98/08 z dn. 30 września 2008r.w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Rosku.

100. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 100/08 z dn. 30 września 2008r.w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum w Rosku.

101. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 101/08 z dn. 30 września 2008r.w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu.

102.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 102/08 z dn. 08 października 2008r.w spr. określenia prognozy spłaty długu gminy Wieleń w latach 2008 - 2023.

103. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 103/08 z dn. 09 października 2008r.w spr.popwołania Komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. " Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią P - 1 w Wieleniu".

104.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 104/08 z dn. 16 pażdziernika 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

105. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 105/08 z dn. 16 pażdziernika 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

106. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 106/08 z dn. 16 pażdziernika 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

107.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 107/08 z dn. 16 pażdziernika 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

108. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 108/08 z dn. 16 pażdziernika 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

109. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 109/08 z dn. 16 pażdziernika 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

110. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 110/08 z dn. 16 pażdziernika 2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kocień Wielki.

111.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 111/08 z dn. 16 pażdziernika 2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kocień Wielki.

112. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 112/08 z dn. 16 pażdziernika 2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Dwory.

114. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 114/08 z dn. 28 października  2008r.w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont sali wiejskiej w m. Dębogóra.

115. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 115/08 z dn. 28 października  2008r.w spr.ustalenia dnia wolnego w zamian za 01 listopada 2008r.

116.   Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 116/08 z dn. 03 listopada 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

117. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 117/08 z dn. 03 listopada 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

118. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 118/08 z dn. 03 listopada 2008r.w spr. uchylenia Zarządzenia Burmistrza Wielenia.

119.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 119/08 z dn. 03 listopada 2008r.w spr . zamiany nieruchomości gruntowych.

120. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 120/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rosko.

121. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 121/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Folsztyn.

122. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 122/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącą własność komunalną w miejscowości Gulcz.

123. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 123/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Folsztyn.

124. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 124/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącą własność komunalną w miejscowości Nowe Dwory.

125.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 125/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącą własność komunalną w miejscowości Nowe Dwory.

126.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 126/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Dwory.

127. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 127/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Dwory.

128. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 128/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Dwory.

129. .Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 129/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wieleń płn.

130.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 130/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wieleń płn.

131.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 131/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

132. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 132/08 z dn. 04 listopada  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń. 

134. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 134/08 z dn. 12 listopada  2008r.w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji.

135.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 135/08 z dn. 13 listopada  2008r.w spr. ustalenia czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Wieleń.

136.    Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 136/08 z dn. 13 listopada  2008r.w spr. projektu budżetu gminy Wieleń na 2009 rok.

137. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 137/08 z dn. 20 listopada  2008r.w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie boisk oraz budowa urządzeń sportowych - Gimnazjum w Wieleniu w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012".

138. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 138/08 z dn. 25 listopada  2008r.w spr. ustalenia bazowych stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane i niezabudowane stanowiące własność gminy.

139.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 139/08 z dn. 25 listopada  2008r.w spr. ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wieleń.

140. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 140/08 z dn. 25 listopada  2008r.w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wieleniu.

141. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 141/08 z dn. 26 listopada  2008r.w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali wiejskiej w m. Dębogóra.

142.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 142/08 z dn. 01 grudnia  2008r.w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wieleniu.

143. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 143/08 z dn. 03 grudnia 2008r.w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Bankowa obsługa budżetu Gminy Wieleń na okres trzech lat.

144. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 144/08 z dn. 04 grudnia 2008r.w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wieleniu.

145.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 145/08 z dn. 08 grudnia 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

146. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 146/08 z dn. 08 grudnia 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

147. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 147/08 z dn. 08 grudnia 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

148. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 148/08 z dn. 08 grudnia 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

149. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 149/08 z dn. 08 grudnia 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

150. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 150/08 z dn. 08 grudnia 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

151. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 151/08 z dn. 08 grudnia 2008r.w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

152. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 152/08 z dn. 09 grudnia 2008r.w spr.powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu.

153.   Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 153/08 z dn. 09 grudnia 2008r.w spr.zniesienia współwłasności nieruchomości.

154. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 154/08 z dn. 11 grudnia 2008r.w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Oczyszczanie oraz odśnieżanie placów i ulic w obrębie miasta Wieleń.

155. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 155/08 z dn. 11 grudnia  2008r.w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącą własność komunalną w miejscowości Rosko.

156. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 156/08 z dn. 11 grudnia  2008r.w spr.powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Wieleniu.

157. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 157/08 z dn. 11 grudnia  2008r.w spr. ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wieleniu.

158.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 158/08 z dn. 11 grudnia  2008r.w spr.ustalenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie MIejskim w Wieleniu.

159.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 159/08 z dn. 11 grudnia  2008r.w spr. ustalenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Wieleniu.

160. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 160/08 z dn. 15 grudnia 2008r.w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej.

162. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 162/08 z dn. 16 grudnia 2008r.w spr. ustalenia opłat za odbiór nieczystości płynnych i stałych w budynkach będących w administrowaniu Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu.

163. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 163/08 z dn. 31 grudnia 2008r.w spr. ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok dla jednostek organizacyjnych Gminy Wieleń.

Wszystkie Zarządzenia są do wglądu w biurze 29 u Sekretarza Gminy Wieleń.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

zarzadzenie 28/08

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 31.33k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 29/08

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 35.25k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 30/08

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 85.54k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 31/08

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 86.73k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 32/08

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 65.15k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 33/08

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 119.67k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 34/08

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 75.69k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 36/08

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 34.56k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 37/08

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 74.15k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 38/08

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 58.31k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 39/08

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 52.62k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 40/08

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 29.69k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 4222
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2008-05-19 14:35:20
Czas publikacji: 2015-03-18 13:02:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak