Zarządzenia Burmistrza 2009 rok 

 
 

1. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 1/09 z dnia 02.01.2009r. w spr. odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wielenia.

2. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 2/09 z dnia 02.01.2009r. w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wieleniu.

3. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 3/09 z dnia 05.01.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

4.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 4/09 z dnia 05.01.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

5.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 5/09 z dnia 05.01.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

6.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 6/09 z dnia 05.01.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

7.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 7/09 z dnia 05.01.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

8.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 8/09 z dnia 05.01.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

9.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 9/09 z dnia 05.01.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomosći.

10. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 10/09 z dnia 05.01.2009r. w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola nr 2 w Wieleniu.

11.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 11/09 z dnia 05.01.2009r. w spr.opłat za wynajem sal wiejskich w Gminie Wieleń.

12. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 12/09 z dnia 07.01.2009r. w spr.powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:- Oczyszczanie oraz odsnieżanie placów i ulic w obrębie miasta Wieleń

- Bieżące utrzymanie i pilęgnacja zieleni miejskiej.

13. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 13/09 z dnia 07.01.2009r. w spr.przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na 2009r.

14. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 14/09 z dnia 09.01.2009r. w spr.powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: - szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009 - 2010. - Dostarczanie art. biurowych i papierniczych na potrzaby Urzędu Miejskiego w Wieleniu, - Wykananie prac geodezyjnych dla potrzeb UM w Wieleniu w latach 2009 - 2010.

15.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 15/09 z dnia 09.01.2009r. w spr.planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.

16. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 16/09 z dnia 09.01.2009r. w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu konsultacyjnego dla przeprowadzenia Otwartego konkursu Ofert oraz powołania Zespołu Konsultacyjnego na wyłonienie Ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.

17.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 17/09 z dnia 13.01.2009r. w spr.powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:- Dobudowa budynku garażowego z zapleczem techn. - socjal. do istniejącego budynku OSP w Wieleniu przy ul. Szkolnej 4.

18.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 18/09 z dnia 19.01.2009r. w spr. wyznaczenia osób do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Wielenia.

19.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 19/09 z dnia 19.01.2009r. w spr. ustalenia wysokości zadatku na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem lokalu do sprzedaży. NIE OBOWIĄZUJE (65/2017)

20. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 120/09 z dnia 09.01.2009r. w spr.powołania zespołu do spraw opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2013

21. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 21/09 z dnia 09.02.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

22.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 22/09 z dnia 09.02.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

23. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 23/09 z dnia 09.02.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

24.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 24/09 z dnia 09.02.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

25.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 25/09 z dnia 12.02.2009r w spr. szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Wieleniu.

26.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 26/09 z dnia 12.02.2009 r w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na budowe sieci wodociągowej.

27.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 27/09 z dnia 23.02.2009 r w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Wieleń.

28.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 28/09 z dnia 23.02.2009r.  w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miały.

29.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 29/09 z dnia 06.03.2009r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przygtowanie boisk oraz budowa urządzeń sportowych - Gimnazjum Wieleń.

30.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 30/09 z dnia 11.03.2009r. w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Wieleniu.

31.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 31/09 z dnia 16.03.2009r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rosko.

32.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 32/09 z dnia 16.03.2009 w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

33.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 33/09 z dnia 18.03.2009 w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu połowy nieruchomości położonej w miejscowości Wieleń.

34.Zarządzenie Burmistrza Nr 34/09 z dnia 18.03.2009r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowe dróg w Wieleniu na os. Przytorze.

35.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 35/09 z dnia 18.03.2009 w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej w miejscowości Rosko.

37.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 37/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

38.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 38/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń

39.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 39/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

40.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 40/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

41.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 41/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

42.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 42/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

43.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 43/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

44.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 44/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

45.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 45/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

46.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 46/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

47.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 47/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

48.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 48/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

49.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 49/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń Płn.

50.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 50/09 z dnia 06.04.2009r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń Płn.

51.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 51/09 z dnia 06.04.2009 w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kuźniczka.

52.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 52/09 z dnia 09.04.2009r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wieleń.

53.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 53/09 z dnia 09.04.2009r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 24/07 Burmistrza Wielenia z 07.02.2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

54.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 54/09 z dnia 24.04.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

55.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 55/09 z dnia 24.04.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

56.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 56/09 z dnia 24.04.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

57.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 57/09 z dnia 28.04.2009r. w spr. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu i Przedszkola Nr 2 w Wieleniu.

58.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 58/09 z dnia 04.05.2009r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wieleniu.

59.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 59/09 z dnia 04.05.2009r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

61.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 61/09 z dnia 07.05.2009r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości FOLSZTYN

62.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 62/09 z dnia 08.05.2009r. w spr. dopłat do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

63.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 63/09 z dnia 08.05.2009r. w spr. maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego oraz dodatku funkcyjnego kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. NIE OBOWIĄZUJE (32/2018)

64.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 64/09 z dnia 08.05.2009r. w spr. ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu. NIE OBOWIĄZUJE (31/2018)

65.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 65/09 z dnia 11.05.2009r. w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.

66.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 66/09 z dnia 12.05.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

67.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 67/09 z dnia 12.05.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

68.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 68/09 z dnia 12.05.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

69.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 69/09 z dnia 20.05.2009r. w spr. odwołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.

71.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 71/09 z dnia 22.05.2009r. w spr. rezygnazji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości MIAŁY.

72.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 72/09 z dnia 22.05.2009r. w spr. zmian w budżecie gminy Wieleń na 2009 rok.

74.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 74/09 z dnia 25.05.2009r. w spr. organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Wielenia w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

75.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 75/09 z dnia 02.06.2009r. w spr. zmian w budżecie gminy Wieleń na 2009 rok.

76.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 76/09 z dnia 03.06.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości. 

77.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 77/09 z dnia 03.06.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

78.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 78/09 z dnia 03.06.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

79.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 79/09 z dnia 03.06.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

80.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 80/09 z dnia 30.06.2009r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wieleniu.

83.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 83/09 z dnia 29.06.2009r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miały.

84.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 84/09 z dnia 30.06.2009r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu oferowanego na: "Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 177 na działce 332 w Wieleniu".

87.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 87/09 z dnia 03.07.2009r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miały.

88.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 88/09 z dnia 03.07.2009r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

89.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 89/09 z dnia 03.07.2009r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń Płn.

90.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 90/09 z dnia 03.07.2009r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń Płn.

91.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 91/09 z dnia 03.07.2009r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierżążno Wielkie.

92.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 92/09 z dnia 03.07.2009r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Folsztyn.

93.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 93/09 z dnia 03.07.2009r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Wieleń.

94.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 94/09 z dnia 03.07.2009r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

95.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 95/09 z dnia 22.07.2009r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

96.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 96/09 z dnia 22.07.2009r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

97.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 97/09 z dnia 03.08.2009r. w spr. ustalenia dnia wolnego w zamian za święto 15 sierpnia 2009 r.

98.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 98/09 z dnia 07.08.2009r. w spr. powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia Gminnego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy w 2009 roku - NIE OBOWIĄZUJE

99.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 99/09 z dnia 07.08.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

100.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 100/09 z dnia 07.08.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

101.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 101/09 z dnia 07.08.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

102.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 102/09 z dnia 07.08.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

103.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 103/09 z dnia 07.08.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

104.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 104/09 z dnia 07.08.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

105.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 105/09 z dnia 07.08.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

106.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 106/09 z dnia 07.08.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

107.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 107/09 z dnia 07.08.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

108.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 108/09 z dnia 07.08.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości. 

109.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 109/09 z dnia 24.08.2009r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

110. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 110/09 z dnia 25.08.2009r. w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I - e półrocze 2009 roku.

111. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 111/09 z dnia 26.08.2009r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

112. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 112/09 z dnia 26.08.2009r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu oferowanego na: " Wymiana stolarki otworowej w budynku administracyjnym UM w Wieleniu ".

113. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 113/09 z dnia 04.09.2009r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

114. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 114/09 z dnia 07.09.2009r. w spr. ustalenia czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Wieleń.

115. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 115/09 z dnia 07.09.2009r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu oferowanego na: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie ulicy Hubala, Na Skarpie i części ulicy Janka z Czarnkowa - II etap".

116. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 116/09 z dnia 18.09.2009r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kuźniczka

117.Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 117/09 z dnia 23.09.2009r. w spr. zatwierdzenia stawki opłaty za ciepło dostarczane do mieszkań komunalnych.

118. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 118/09 z dnia 28.09.2009r. w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora w Gimnazjum w Rosku.

119. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 119/09 z dnia 28.09.2009r. w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Rosku.

120.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 120/09 z dnia 28.09.2009r. w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Miałach.

121. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 121/09 z dnia 28.09.2009r. w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Gulczu.

122. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 122/09 z dnia 28.09.2009r. w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim.

123. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 123/09 z dnia 28.09.2009r. w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wieleniu.

124. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 124/09 z dnia 28.09.2009r. w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Rosku.

125. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 125/09 z dnia 28.09.2009r. w spr. powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu.

126. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 126/09 z dnia 28.09.2009r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu oferowanego na: " Remont pokrycia dachu oraz naprawa częściowa elewacji budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Wieleniu".

127. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 127/09 z dnia 28.09.2009r. w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Samorządowej w Wieleniu.

128. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 128/09 z dnia 30.09.2009r. w spr. zmian w budżecie gminy Wieleń na 2009 rok.

129. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 129/09 z dnia 07.10.2009r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

130. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 130 /09 z dnia 08.10.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

131. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 131 /09 z dnia 08.10.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

132.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 132 /09 z dnia 08.10.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

133. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 133 /09 z dnia 09.10.2009r. w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu.

134. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 134/09 z dnia 21.10.2009r. w spr. wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

135. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 135/09 z dnia 22.10.2009r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

136. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 136/09 z dnia 12.10.2009r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu oferowanego na: " Budowę oświetlenia przystanku autonusowego w Kałądku".

137. . Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 137/09 z dnia 20.10.2009r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu oferowanego na: " Remontu nawierzchni chodników kostki brukowej typ. polbruk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Wieleń ( na odcinku ul. Kościuszki i Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kościuszki z Kościelnej - prawa i lewa strona)".

138. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 138/09 z dnia 27.10.2009r. w spr. zmian w budżecie gminy Wieleń na 2009 rok.

139. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 139/09 z dnia 28.10.2009r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miałach.

140 Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 140/09 z dnia 28.10.2009r. w spr. wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Urzędu Miejskiego w Wieleniu, przy ul. Kościuszki 34.

141. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 141/09 z dnia 28.10.2009r. w spr.likwidacji formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Wieleń.

142.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 142 /09 z dnia 29.10.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

143. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 143 /09 z dnia 29.10.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

144. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 144 /09 z dnia 29.10.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

145. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 145/09 z dnia 30.10.2009r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu oferowanego na: " Przebudowa ulicy Międzyleskiej w Wieleniu".

146. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 146/09 z dnia 12.11.2009r. w spr. projektu budżetu gminy Wieleń na 2010 rok.

147. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 147/09 z dnia 13.11.2009r. w spr. zmian w budżecie gminy Wieleń na 2009 rok.

148. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 148/09 z dnia 16.11.2009r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

149. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 149/09 z dnia 23.11.2009r. w spr. ustalenia dnia wolnego w zamian za 26 grudnia 2009r.

151. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 151/09 z dnia 09.12.2009r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Herburtowo.

152. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 152/09 z dnia 11.12.2009r. w spr.zbycia prawa własości nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miały.

153. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 153/09 z dnia 11.12.2009r. w spr.zbycia prawa własości nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierżążno Wielkie.

154. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 154/09 z dnia 11.12.2009r. w spr.zbycia prawa własości nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierżążno Wielkie.

155. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 155/09 z dnia 11.12.2009r. w spr.zbycia prawa własości nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wieleń.

156. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 156/09 z dnia 11.12.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

157.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 157/09 z dnia 11.12.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

158. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 158/09 z dnia 11.12.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

159.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 159/09 z dnia 11.12.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

160.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 160/09 z dnia 11.12.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

161. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 161/09 z dnia 11.12.2009r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

162.  Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 162/09 z dnia 14.12.2009r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

163. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 163/09 z dnia 14.12.2009r. w spr. zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

165. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 165/09 z dnia 14.12.2009r. w spr.zmiany Zarządzenia Nr 162/08 Burmistrza Wielenia z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za odbiór nieczystości płynnych i stałych w budynkach będących w administrowaniu Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu.

166. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 166/09 z dnia 15.12.2009r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji.

168. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 168/09 z dnia 18.12.2009r. w spr. zmiany Planu Wykorzystania Gminnego zasobu Nieruchomości na 2009r.

169. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 169/09 z dnia 21.12.2009r. w spr.zbycia prawa własości nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

170. Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 170/09 z dnia 21.12.2009r. w spr.zbycia prawa własości nieruchomości gruntowej położonej w Wieleniu.

 

 

Załączniki

zarzadzenie nr 61/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 333.72k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 72/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 336.83k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 84/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 204.91k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 83/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 183k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 80/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 209.51k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 79/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 171.56k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 78/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 170k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 77/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 169.27k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 76/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 257.74k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 75/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 633.92k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 74/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 402.45k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 73/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 252.55k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 71/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 179.42k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 86/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 307.32k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 70/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 771.07k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 69/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 250.83k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 68/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 172.58k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 67/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 170.52k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 66/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 167.21k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 65/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 373.43k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 64/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 253.52k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 63/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 323.81k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 62/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 182k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 57_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 86.74k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 56_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 44.16k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 85/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 628.55k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 87/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 264.56k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 55_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 38.72k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 100/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 184.21k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 111/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 217.16k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 110/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 233.56k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 109/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 187.69k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 108/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 189.66k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 107/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 190.57k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 106/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 189.86k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 105/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 187.15k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 104/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 190.41k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 103/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 191.51k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 102/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 188.15k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 101/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 193.3k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 99/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 170.47k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 88/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 272.19k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 98/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 197.78k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 97/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 219.73k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 97/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 219.73k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 96/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 254.21k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 95/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 254.63k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 94/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 277.09k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 93/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 271.42k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 92/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 346.76k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 91/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 380.43k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 90/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 259.01k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 89/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 258.45k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 55_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 38.72k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 54_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 55.26k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 58/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 379.49k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 12/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 30.38k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 23/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 40.57k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 22/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 37.13k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 21/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 35.75k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 20/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 19/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 16.47k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 18/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 16.06k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 17/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 30.76k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 16/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 107.83k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 15/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 135.94k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 14/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 31.94k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 13/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 456.98k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 11/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 146.93k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 25/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 226.63k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 10/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 16.97k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 9/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 8/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 40.04k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 7/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.64k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 6/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 40.72k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 5/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 41.1k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 4/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.94k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 3/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 41.5k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 2/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 254.47k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 1/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 16.7k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 59/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 387.11k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 24/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 53.87k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 26/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 29.81k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 53_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 14.43k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 41_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.79k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 52_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 13.14k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 51_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 14.36k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 50_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.58k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 49_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.73k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 48_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.71k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 47_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.58k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 46_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.7k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 45_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.72k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 44_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.73k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 43_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.52k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 42_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.79k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 40_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.63k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 27/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 29.65k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 39_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.62k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 38_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.84k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie 37_09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 74.15k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 35/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 13.01k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 34/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 29.79k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 33/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 12.93k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 32/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 38.8k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 31/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 12.91k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 30/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 66.87k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 29/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 30.68k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 28/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.64k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 112/09

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 191.13k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3873
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2009-05-06 10:22:30
Czas publikacji: 2018-03-26 15:09:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak