Zarządzenia Burmistrza 2006 rok 

 
 

Zarządzenie Nr 101/06Zarządzenie Nr15/061). Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Wielenia z dnia 25.01.2006r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

2). ZarządzenieNr 2/06 Burmistrza Wielenia z dnia 31.01.2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

3). ZarządzenieNr 3/06 Burmistrza Wielenia z dnia 01.02.2006r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów za przejazd w podróży służbowej pojazdem nie będżcym własnością pracodawcy

.4). Zarządzenie Nr 4/06 Burmistrza Wielenia z dnia 02.02.2006r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń

5). Zarządzenioe Nr 5/06 Burmistrza Wielenia z dnia 02.02.2006r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną w miejscowości Folsztyn.

6). Zarządzenie Nr 6/06 Burmistrza Wielenia z dnia 02.02.2006r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność komunalną w miejscowości Nowe Dwory.

7). Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Wielenia z dnia 02.02.2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

8). Zarządzenie Nr 8/06 Burmistrza Wielenia z dnia 02.02.2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

9). Zarządzenie Nr 9/06 Burmistrza Wielenia z dnia 02.02.2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości. 

10). Zarządzenie Nr 10/06 Burmistrza Wielenia z dnia 02.02.2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu.

11). Zarządzenie Nr 11/06 Burmistrza Wielenia z dnia 10.02.2006r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: - Przebudowa ulic w obrębie osiedla Czarnkowskiego w Wieleniu - ul.Sucharskiego, - Budowa dróg w Wieleniu na os. Przytorze - I etap - budowa sieci kanalizacji deszczowej.

12). Zarządzenie Nr 12/06 Burmistrza Wielenia z dnia 10.02.2006r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

13). Zarządzenie Nr 13/06 Burmistrza Wielenia z dnia 13.02.2006r.w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

14). Zarzadzenie Nr 14/06 urmistrza Wielenia z dn. 13.02.2006r w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

15).Zarzadzenie Nr 15/06 urmistrza Wielenia z dn. 13.02.2006r w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej

16).Zarzadzenie Nr 16/06 urmistrza Wielenia z dn. 13.02.2006r w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej

17).Zarządzenie Nr 17/06 Burmistrza Wielenia z dnia 13.02.2006r.w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

18).Zarządzenie Nr 18/06 Burmistrza Wielenia z dnia 13.02.2006r.w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

19).Zarządzenie Nr 19/06 Burmistrza Wielenia z dnia 13.02.2006r.w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

20).Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Wielenia z dnia 13.02.2006r.w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

21).Zarządzenie Nr 21/06 Burmistrza Wielenia z dnia 13.02.2006r.w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

22).Zarządzenie Nr 22/06 Burmistrza Wielenia z dnia 13.02.2006r.w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

23).Zarządzenie Nr 23/06 Burmistrza Wielenia z dnia 13.02.2006r.w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

24).Zarządzenie Nr 24/06 Burmistrza Wielenia z dnia 13.02.2006r.w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

25). Zarządzenie Nr 25/06 Burmistrza Wielenia z dnia 21.02.2006r w spr.rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

26).Zarządzenie Nr 26/06 Burmistrza Wielenia z dnia 23.02.2006r w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

27). Zarządzenie Nr27/06 Burmistrza Wielenia z dnia 26.02.2006r w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi kancelarii.

28).Zarządzenie Nr 28/06 Burmistrza Wielenia z dn.1.03.2006r w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

29). Zarządzenie Nr 29/06 Burmistrza Wielenia z dn. 10.03.2006r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dzierżążno Wielkie.

30).Zarządzenie Nr 30/06 Burmistrza Wielenia z dn. 10.03.2006r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rosko

31).Zarządzenie Nr 31/06 Burmistrza Wielenia z dn. 10.03.2006r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącą własność komunalną w miejscowości Zielonowo.

32).Zarządzenie Nr 32/06 Burmistrza Wielenia z dn. 10.03.2006r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącą własność komunalną w miejscowości Zielonowo.

33).Zarządzenie Nr 33/06 Burmistrza Wielenia z dn. 10.03.2006r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącą własność komunalną w miejscowości Zielonowo.

34).Zarządzenie Nr 34/06 Burmistrza Wielenia z dn. 10.03.2006r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zielonowo.

35).Zarządzenie Nr 35/06 Burmistrza Wielenia z dn. 10.03.2006r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zielonowo.

36).Zarządzenie Nr 36/06 Burmistrza Wielenia z dn. 10.03.2006r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącą własność komunalną w miejscowości Zielonowo.

37).Zarządzenie Nr 37/06 Burmistrza Wielenia z dn. 10.03.2006r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miały.

38).Zarządzenie Nr 38/06 Burmistrza Wielenia z dn. 10.03.2006r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Folsztyn.

39).Zarządzenie Nr 39/06 Burmistrza Wielenia z dn. 10.03.2006r w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zielonowo.

40). Zarządzenie Nr 40/06 Burmistrza Wielenia z dn. 14.03.2006r. w spr. powołaniaKomisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

41). Zarządzenie Nr 41/06 Burmistrza Wielenia z dnia 15.03.2006r. w spr.powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

42). Zarządzenie Nr 42/06 Burmistrza Wielenia z dn. 17.03.2006r w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2005rok.

Zarządzenie do wglądu w biurze Nr 20.

43). Zarądzenie Nr 43/06 Burmistrza Wielenia z dn. 16.03.2006r w spr ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

44). Zarządzenie Nr 44/06 Burmistrz Wielenia z dn. 31.03.2006r. w spr. zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2006r.

1. Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 44/06 z dn. 31.03.2006

2.Załącznik Nr 1.

3. Załącznik Nr 2.

4. ZałącznikNr 3.

5. załącznik Nr 4.

45). Zarządzenie Nr 45/06 Burmistrza Wielenia z dn. 31.03.2006r w spr. planów finansowych zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami nz 2006r.

1. Uzasadnienie do zarządzenia Nr 45/06

2. Załącznik Nr 1.

3. Załącznik Nr 2.

4. Załącznik Nr 3.

46). Zarządzenie Nr 46/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.04.2006r w spr. zasad opracowywania arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół w gminie Wieleń.

47). Zarządzenie Nr 47/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.04.2006r w spr.zbycia nieruchomości stanowiacej ełasność gminy Wieleń.

48). Zarządzenie Nr 48/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.04.2006r w spr. zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu.

49). Zarządzenie Nr 49/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.04.2006r w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wrzeszczyna.

50).Zarządzenie Nr 50/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.04.2006r w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wrzeszczyna.

51).Zarządzenie Nr 51/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.04.2006r w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

52). Zarządzenie Nr 52/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.04.2006r w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

53). Zarządzenie Nr 53/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.04.2006r w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

54). Zarządzenie Nr 54/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.04.2006r w spr.zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

55). Zarządzenie Nr 55/06 Burmistrza Wielenia z dn. 13.04.2006r w spr. ustalenia dni wolnych od pracy w 2006r dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

56). Zarządzenie Nr 56/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.04.2006r. w spr. zmiany zarządzenia nr 196/05 Burmistrza Wielenia z dnia 21 11. 2005r w spr ustalenia bazowych stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane i niezabudowane stanowiące własność gminy.

57).Zarządzenie Nr 57/06 Burmistrza Wielenia z dn. 04.05.2006r. w spr. rezygnacji z prawa pierwszokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

58). Zarządzenie Nr 58/06 Burmistrza Wielenia z dn. 04.05 2006r. w spr. przyjęcia harmonogramu kontroli w podległych i nadzorowanych gminnych jednostkach sektora finansów publicznych.

59). Zarządzenie Nr 59/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.05.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

60). Zarządzenie Nr 60/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.05.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

61). Zarządzenie Nr 61/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.05.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

62). Zarządzenie Nr 62/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.05.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

63). Zarządzenie Nr 63/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.05.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

64).Zarządzenie Nr 64/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.05.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

65). Zarządzenie Nr 65/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.05.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

66).Zarządzenie Nr 66/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.05.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

67).Zarządzenie Nr 67/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.05.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

68). Zarządzenie Nr 68/06 Burmistrza Wielenia z dn. 23.05.2006r. w spr. ustalenia 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy.

69). Zarządzenie Nr 69/06 Burmistrza Wielenia z dn. 23.05.2006r. w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu.

70). Zarządzenie Nr 70/06 Burmistrza Wielenia z dn. 05.06.2006r. w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu.

71). Zarządzenie Nr 71/06 Burmistrza Wielenia z dn. 12.06.2006r w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu o nazwie " Piękna wieś - dziełem jej mieszkańców".

72). Zarządzenie Nr 72/06 Burmistrza Wielenia z dn 12.06.2006r. w spr. uchylenia Zarządzenia nr 97/04 z dn. 22.06.2004r.

73). Zarządzenie Nr 73/06 Burmistrza Wielenia z dn. 22.06.2006r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

74). Zarządzenie Nr 74/06 Burmistrza Wielenia z dn. 22.06.2006r w spr. dopłat do świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

75). Zarządzenie Nr 75/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

76). Zarządzenie Nr 76/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wieleń.

77). Zarządzenie Nr 77/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wieleń.

78). Zarządzenie Nr 78/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rosko.

79). Zarządzenie Nr 79/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierżążno Wielkie.

80).Zarządzenie Nr 80/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zielonowo.

81). Zarządzenie Nr 81/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Folsztyn.

82). Zarządzenie Nr 82/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dzierżążno Wielkie.

83). Zarządzenie Nr 83/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzierżążno Wielkie.

84).  Zarządzenie Nr 84/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dzierżążno Wielkie.

85). Zarządzenie Nr 85/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

86). Zarządzenie Nr 86/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

87). Zarządzenie Nr 87/06 Burmistrza Wielenia z dn. 28.06.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

88).  Zarządzenie Nr 88/06 Burmistrza Wielenia z dn. 30.06.2006r. w spr.zmian w budżecie Gminy Wieleń na 2006r.

89). Zarządzenie Nr 89/06 Burmistrza Wielenia z dn. 07.07.2006r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

90). Zarządzenie Nr 90/06 Burmistrza Wielenia z dn. 02.08.2006r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

91). Zarządzenie Nr 91/06 Burmistrza Wielenia z dn. 02.08.2006r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

92). Zarządzenie Nr 92/06 Burmistrza Wielenia z dn. 02.08.2006r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

93).  Zarządzenie Nr 93/06 Burmistrza Wielenia z dn. 02.08.2006r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

94). Zarządzenie Nr 94/06 Burmistrza Wielenia z dn. 02.08.2006r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

95). Zarządzenie Nr 95/06 Burmistrza Wielenia z dn. 01.08.2006r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

96). Zarządzenie Nr 96/06 Burmistrza Wielenia z dn. 01.08.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

97). Zarządzenie Nr 97/06 Burmistrza Wielenia z dn. 01.08.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

 98). Zarządzenie Nr 98/06 Burmistrza Wielenia z dn. 01.08.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

99). Zarządzenie Nr 99/06 Burmistrza Wielenia z dn. 01.08.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

100). Zarządzenie Nr 100/06 Burmistrza Wielenia z dn. 02.08.2006r. w spr. powołania komisji ds weryfikacji i oceny dokumentów znajdujących się na stanowisku d/s obrony cywilnej i wojskowych.

101). Zarządzenie Nr 101/06 Burmistrza Wielenia z dn. 02.08.2006r. w spr. zbycia własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Wieleń.

102). Zarządzenie Nr 102/06 Burmistrza Wielenia z dn. 07.08.2006r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

103). Zarządzenie Nr 103/06 Burmistrza Wielenia z dn. 07.08.2006r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rosko.

104). Zarządzenie Nr 104/06 Burmistrza Wielenia z dn. 07.08.2006r. w spr. zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną w obrębie Jaryń.

105). Zarządzenie Nr 105/06 Burmistrza Wielenia z dn. 07.08.2006r. w spr.powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami i do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem Na: Kompleksowe wykananie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Wieleń.

106). Zarządzenie Nr 106/06 Burmistrza Wielenia z dn. 16.08.2006r. w spr.powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Modernizację szkoły Podstawowej w Gulczu".

107). Zarządzenie Nr 107/06 Burmistrza Wielenia z dn. 17.08.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

108). Zarządzenie Nr 108/06 Burmistrza Wielenia z dn. 17.08.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

109). Zarządzenie Nr 109/06 Burmistrza Wielenia z dn. 17.08.2006r. w spr. ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

110).Zarządzenie Nr 110/06 Burmistrza Wielenia z dn. 17.08.2006r. w spr. powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia Gminnego Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy w 2006r.

111).

112). Zarzadzenie Nr112/06 Burmistrza Wielenia z dn.28.08.06r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 1/02 Burmistrza Wielenia z 27.11.2002 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Załączniki

Zarzadzenie Nr 4/06 z dnia 02.02.2006

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 53/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie nr 63/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie nr 62/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie nr 61/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 26.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 60/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 59/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie nr 57/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 55/06 z dn. 13.04.2006r

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 54/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 52/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie nr65/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 51/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 50/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 49/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 48/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 47/06 z dn.05.04.06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zał. nr3 do zarządzenia 45/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 23k Format: .xls Pobierz

Zał. nr 2 do Zarządzenia 45/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 29k Format: .xls Pobierz

Zał. nr 1 do Zarządzenia 45/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 29.5k Format: .xls Pobierz

Zarządzenie nr 64/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie nr 66/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 45/06 z dn. 31.03.06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 101/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 104/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 103/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie Nr 102/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 109 /06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 108/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenkie Nr 107/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 72/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 19.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 89/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 100/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie nr 67/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 99/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 98

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 28k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 97/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 96/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 95/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Burmistrza Nr 70/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

Zarz.69/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie nr 69/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

Uzasadn. do Zarządzenia nr 45/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20.5k Format: .doc Pobierz

Zał.nr4 do Zarządzenia 44/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 33k Format: .xls Pobierz

Zarządzenie Nr 15/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

ZarządzenieNr23/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 27/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 26/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 27k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 25/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 15/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 16/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzen ie Nr 15/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 14/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie Nr 24/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr22/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 16/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenia Nr 21/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 20/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 19/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie nr18/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr17/06 z 13.02.2006r

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr14/06 z dn 13.02.2006r

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie Nr 16/06 z 13.02.2006r

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 16/06/z dn. 13.02.2006r

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr15/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 2/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

Zał.nr3 do Zarządzenia 44/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 40k Format: .xls Pobierz

Zarządzenie Nr 39/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zał.nr 2 do Zarządzenioa 44/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 140k Format: .xls Pobierz

Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 44/04

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 86.5k Format: .xls Pobierz

Uzasadnienie do Zarządzenia 44/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 44/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 40/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 46/06 z dn.05.04.06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 40/06 z dn.14.03.06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 43/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 38/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 28/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 37/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 36/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 35/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 34/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 33/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 32/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 31/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 30/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 29/06 z dn.10.03.06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 112/06

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 5969
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2015-03-18 13:01:07
Czas publikacji: 2015-03-18 13:02:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak