Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 

 
 

1. Zarządzenie Nr 1/12 Burmistrza Wielenia z dnia 02.01.2012 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Wieleń.

2. Zarządzenie Nr 2/12 Burmistrza Wielenia z dnia 02.01.2012 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 r. dla jednostek organizacyjnych gminy Wieleń.

3. Zarządzenie Nr 3/12 Burmistrza Wielenia z dnia 02.01.2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawani na 2011r.

4. Zarządzenie Nr 4/12 Burmistrza Wielenia z dnia 02.01.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Wielenia z 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie gminy Wieleń.

5. Zarządzenie Nr 5/12 Burmistrza Wielenia z dnia 02.01.2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu mieszkaniowego na 2012r.

6. Zarządzenie Nr 6/12 Burmistrza Wielenia z dnia 04.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

7.  Zarządzenie Nr 7/12 Burmistrza Wielenia z dnia 04.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

8.  Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Wielenia z dnia 04.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

9.  Zarządzenie Nr 9/12 Burmistrza Wielenia z dnia 04.01.2012 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Herburtowo.

10. Zarządzenie Nr 10/12 Burmistrza Wielenia z dnia 04.01.2012 r. w sprawie ustalenia arkusza zarządzania ryzykiem i planu działalności Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

12.  Zarządzenie Nr 12/12 Burmistrza Wielenia z dnia 18.01.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 157/11 Burmistrza Wielenia z dnia 09.12.2011r. w sprawie umożenia wierzytelności czynszowych.

13.   Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Wielenia z dnia 20.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia optwartego konjursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

14.   Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Wielenia z dnia 20.01.2012 r. w sprawie określenia stawek czynszowych za lokale użytkowe i ogródki przydomowe będące własnością gminy Wieleń.

15.   Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Wielenia z dnia 27.01.2012 r. w sprawie powołania omisji ekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

16. Zarządzenie Nr 16/12 Burmistrza Wielenia z dnia 01.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

17.Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Wielenia z dnia 01.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

18. Zarządzenie Nr 18/12 Burmistrza Wielenia z dnia 15.02.2012 r. w sprawie Polityki Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Wieleniu.

19. Zarządzenie Nr 19/12 Burmistrza Wielenia z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2012 rok

20. Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Wielenia z dnia 23.02.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15 Burmistrza Wielenia z 27.01.2012r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjne do przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu.

21.  Zarządzenie Nr 21/12 Burmistrza Wielenia z dnia 23.02.2012 r. w sprawie ustalenia opłat za odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach stanowiących włsność gminy Wieleń.

22.  Zarządzenie Nr 22/12 Burmistrza Wielenia z dnia 23.02.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :" Bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni w mieście".

23.  Zarządzenie Nr 23/12 Burmistrza Wielenia z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Hamrzysko.

24.  Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Wielenia z dnia 05.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

25.  Zarządzenie Nr 25/12 Burmistrza Wielenia z dnia 05.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

26.  Zarządzenie Nr 26/12 Burmistrza Wielenia z dnia 05.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

27.  Zarządzenie Nr 27/12 Burmistrza Wielenia z dnia 05.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

28.  Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Wielenia z dnia 05.03.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

29. Zarządzenie Nr 29/12 Burmistrza Wielenia z dnia 07.03.2012 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wrzeszczyna.

30. Zarządzenie Nr 30/12 Burmistrza Wielenia z dnia 15.03.2012 r. w sprawie wyboru oferty, udzielenia dotacji i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012.

31. Zarządzenie Nr 31/12 Burmistrza Wielenia z dni 16.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Administracji budynków Komunalnych w Wieleniu.

32. Zarządzenie Nr 32/12 Burmistrza Wielenia z dnia 16.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiel;eń na 2012r.

33.  Zarządzenie Nr 33/12 Burmistrza Wielenia z dnia 21.03.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :" Profilowanie dróg gruntowych".

34. Zarządzenie Nr 34/12 Burmistrza Wielenia z dnia 27.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu .

35. Zarządzenie Nr 35/12 Burmistrza Wielenia z dnia 27.03.2012 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Wieleń za 2011 rok.

36. Zarządzenie Nr 36/12 Burmistrza Wielenia z dnia 27.03.2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego MGOK - Wieleń za 2011 rok.

37. Zarządzenie Nr 37/12 Burmistrza Wielenia z dnia 27.03.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/12 Burmistrza Wielenia z dnia 2.01.2012 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy.

38. Zarządzenie Nr 38/12 Burmistrza Wielenia z dnia 04.04.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Budowa dróg w Wieleniu - ul. Hubala, Sikorskiego, Na Skarpie".

39. Zarządzenie Nr 39/12 Burmistrza Wielenia z dnia 16.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

40. Zarządzenie Nr 40/12 Burmistrza Wielenia z dnia 16.04.2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wieleniu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

41. Zarządzenie Nr 41/12 Burmistrza Wielenia z dnia 16.04.2012 r. w sprawie przystosowania oraz przemieszczania urzędu na główne stanowisko kierowania w zagrożonym miejscu pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa budynku i w czasie wojny.

41A. Zarządzenie Nr 41A/12 Burmistrza Wielenia z dnia 19.04.2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieleniu.

42.  Zarządzenie Nr 42/12 Burmistrza Wielenia z dnia 19.04.2012 r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Wieleniu sprawozdania finansowego Gminy Wieleń za 2011 rok.

43. Zarządzenie Nr 43/12 Burmistrza Wielenia z dnia 26.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

44. Zarządzenie Nr 44/12 Burmistrza Wielenia z dnia 26.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

45.Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Wielenia z dnia 26.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

46. Zarządzenie Nr 46/12 Burmistrza Wielenia z dnia 26.04.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

47. Zarządzenie Nr 47/12 Burmistrza Wielenia z dnia 07.05.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :" Modernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Mężyku w  Gmine Wieleń".

48. Zarządzenie Nr 48/12 Burmistrza Wielenia z dnia 07.05.2012 r. w sprawie zbycia własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Folsztyn.

49.  Zarządzenie Nr 49/12 Burmistrza Wielenia z dnia 07.05.2012 r. w sprawie zbycia własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

50.  Zarządzenie Nr 50/12 Burmistrza Wielenia z dnia 15.05.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/09 Burmistrza Wielenia z 08.05.09 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

51.  Zarządzenie Nr 51/12 Burmistrza Wielenia z dnia 18.05.2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim.

52.  Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Wielenia z dnia 18.05.2012 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Wieleniu.

53.  Zarządzenie Nr 53/12 Burmistrza Wielenia z dnia 23.05.2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rosko.

54.  Zarządzenie Nr 54/12 Burmistrza Wielenia z dnia 24.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiosko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierąążnie Wielkim.

55. Zarządzenie Nr 55/12 Burmistrza Wielenia z dnia 24.05.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

56. Zarządzenie Nr 56/12 Burmistrza Wielenia z dnia 24.05.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

57. Zarządzenie Nr 57/12 Burmistrza Wielenia z dnia 24.05.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

58.  Zarządzenie Nr 58/12 Burmistrza Wielenia z dnia 24.05.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Rosku".

59.  Zarządzenie Nr 59/12 Burmistrza Wielenia z dnia 28.05.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " wykonanie projektu budowlanego wykonawczego dla zadania przy budowie sieci wodociągowej z przyłączmi dla wsi Kocień Wielki i Kuźniczka".

60.  Zarządzenie Nr 60/12 Burmistrza Wielenia z dnia 30.05.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :" Remont sali wiejskiej w miejscowościGieczynek.Dzierżążno Wlk, Folsztyn, oraz przystanku autobusowego i klubu w Gulczu".

61.  Zarządzenie Nr 61/12 Burmistrza Wielenia z dnia 30.05.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Urządzenie placu zabaw dla dzieci w m. Wieleń Lewobrzeżny, Wieleń Prawobrzeżny ,Wieleń Staromiejski, Przedszkole Nr 2 w Wieleniu...".

62.  Zarządzenie Nr 62/12 Burmistrza Wielenia z dnia 05.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

63. Zarządzenie Nr 63/12 Burmistrza Wielenia z dnia 05.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

64. Zarządzenie Nr 64/12 Burmistrza Wielenia z dnia 05.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

65. Zarządzenie Nr 65/12 Burmistrza Wielenia z dnia 05.06.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Założenie Książek Obiektów Budowlanych dla obiektów Sal Wiejskich... ",

66. Zarządzenie Nr 66/12 Burmistrza Wielenia z dnia 15.06.2012 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Roskau,

67. Zarządzenie Nr 67/12 Burmistrza Wielenia z dnia 15.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rosku.

69. Zarządzenie Nr 69/12 Burmistrza Wielenia z dnia 18.06.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Modernizacja i rozbudowa salki gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wieleniu",

70. Zarządzenie Nr 70/12 Burmistrza Wielenia z dnia 22.06.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/12 Burmistrza Wielenia z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie zasad określenia stawek czynszowych za lokale użytkowe i ogródki przydomowe będżce własnością gminy Wieleń,

71. Zarządzenie Nr 71/12 Burmistrza Wielenia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Folsztyn,

72. Zarządzenie Nr 72/12 Burmistrza Wielenia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości,

73. Zarządzenie Nr 73/12 Burmistrza Wielenia z dnia 27.06.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim,

74. Zarządzenie Nr 74/12 Burmistrza Wielenia z dnia 27.06.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowj w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rosku,

75. Zarządzenie Nr 75/12 Burmistrza Wielenia z dnia 03.07.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości,

76.Zarządzenie Nr 76/12 Burmistrza Wielenia z dnia 03.07.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości,

77. Zarządzenie Nr 77/12 Burmistrza Wielenia z dnia 03.07.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości,

78 Zarządzenie Nr 78/12 Burmistrza Wielenia z dnia 09.07.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach,

79. Zarządzenie Nr 79/12 Burmistrza Wielenia z dnia 09.07.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu,

80. Zarządzenie Nr 80/12 Burmistrza Wielenia z dnia 09.07.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Wieleniu,

81.  Zarządzenie Nr 81/12 Burmistrza Wielenia z dnia 09.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Remont budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 6 w Wieleniu,",

82. Zarządzenie Nr 82/12 Burmistrza Wielenia z dnia 11.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Place zabaw w krajobrazie wsi Kocień Wlk. i Dzierżążno Wielkie",

83. Zarządzenie Nr 83/12 Burmistrza Wielenia z dnia 11.07.2012 r. w sprawie zatwierdzenia stawki opłat za ciepło dostarczane do mieszkań komunalnych,

84. Zarządzenie Nr 84/12 Burmistrza Wielenia z dnia 12.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Aktywny wypoczynek na wsi - siłownie sportowe " pod chmurką" w Folsztynie i Nowych Dworach",

86. Zarządzenie Nr 86/12 Burmistrza Wielenia z dnia 18.07.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Kuźniczka - Centrum Integracji Środowisk Artystycznych na obszarach wiejskich Gminy Wieleń",

87. Zarządzenie Nr 87/12 Burmistrza Wielenia z dnia 20.07.2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rosku,

90. Zarządzenie Nr 90/12 Burmistrza Wielenia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

91. Zarządzenie Nr 91/12 Burmistrza Wielenia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

92. Zarządzenie Nr 92/12 Burmistrza Wielenia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

93. Zarządzenie Nr 93/12 Burmistrza Wielenia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

94. Zarządzenie Nr 94/12 Burmistrza Wielenia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

95. Zarządzenie Nr 95/12 Burmistrza Wielenia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

96. Zarządzenie Nr 96/12 Burmistrza Wielenia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

98. Zarządzenie Nr 97/12 Burmistrza Wielenia z dnia 01.08.2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

99. Zarządzenie Nr 99/12 Burmistrza Wielenia z dnia 03.08.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego dla zadania pn" Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Marianowo i Herburtowo",

100. Zarządzenie Nr 100/12 Burmistrza Wielenia z dnia 06.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości,

101. Zarządzenie Nr 101/12 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/12 Burmistrza Wielenia z dn. 24 lipca 2012 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na atopień nauczyciela mianowanego,

102. Zarządzenie Nr 102/12 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/12 Burmistrza Wielenia z dn. 24 lipca 2012 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na atopień nauczyciela mianowanego

103. Zarządzenie Nr 103/12 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 92/12 Burmistrza Wielenia z dn. 24 lipca 2012 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na atopień nauczyciela mianowanego,

104. Zarządzenie Nr 104/12 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93/12 Burmistrza Wielenia z dn. 24 lipca 2012 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na atopień nauczyciela mianowanego,

105. Zarządzenie Nr 105/12 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 94/12 Burmistrza Wielenia z dn. 24 lipca 2012 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na atopień nauczyciela mianowanego

106. Zarządzenie Nr 106/12 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/12 Burmistrza Wielenia z dn. 24 lipca 2012 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na atopień nauczyciela mianowanego,

107. Zarządzenie Nr 107/12 Burmistrza Wielenia z dnia 10.08.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 96/12 Burmistrza Wielenia z dn. 24 lipca 2012 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na atopień nauczyciela mianowanego,

109. Zarządzenie Nr 109/12 Burmistrza Wielenia z dnia 20.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości,

110. Zarządzenie Nr 110/12 Burmistrza Wielenia z dnia 20.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości,

111. Zarządzenie Nr 111/12 Burmistrza Wielenia z dnia 20.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości,

112. Zarządzenie Nr 112/12 Burmistrza Wielenia z dnia 20.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości,

114. Zarządzenie Nr 114/12 Burmistrza Wielenia z dnia 27.08.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wiel;eniu,

115. Zarządzenie Nr 115/12 Burmistrza Wielenia z dnia 29.08.2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I - sze półrocze 2012 roku.

117. Zarządzenie Nr 117/12 Burmistrza Wielenia z dnia 03.09.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Budowa ciągów pieszo - jezdnych wraz z parkingiem w Wieleniu przy ul. Lipowej".

118. Zarządzenie Nr 118/12 Burmistrza Wielenia z dnia 03.09.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu ".

119. Zarządzenie Nr 119/12 Burmistrza Wielenia z dnia 12.09.2012 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Wieleń.

119.  Zarządzenie Nr 119/12 Burmistrza Wielenia z dnia 12.09.2012 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Wieleń.

120. Zarządzenie Nr 120/12 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09.2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim.

121. Zarządzenie Nr 121/12 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09.2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu.

122. Zarządzenie Nr 122/12 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09.2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp w Miałach.

123. Zarządzenie Nr 123/12 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09.2012 r. w sprawie powierzenia obowiązków w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu.

124. Zarządzenie Nr 124/12 Burmistrza Wielenia z dnia 14.09.2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Biała.

125. Zarządzenie Nr 125/12 Burmistrza Wielenia z dnia 21.09.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

126. Zarządzenie Nr 126/12 Burmistrza Wielenia z dnia 21.09.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

127. Zarządzenie Nr 127/12 Burmistrza Wielenia z dnia 21.09.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

128.  Zarządzenie Nr 128/12 Burmistrza Wielenia z dnia 08.10.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Remont ul. Przemysłowej w Wieleniu ".

129. Zarządzenie Nr 129/12 Burmistrza Wielenia z dnia 08.10.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

130. Zarządzenie Nr 130/12 Burmistrza Wielenia z dnia 08.10.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

131. Zarządzenie Nr 131/12 Burmistrza Wielenia z dnia 08.10.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

132. Zarządzenie Nr 132/12 Burmistrza Wielenia z dnia 08.10.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości.

133. Zarządzenie Nr 133/12 Burmistrza Wielenia z dnia 15.10.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Rocznego programu współpracy gminy Wieleń z organizacjami pozarządowymi".

134. Zarządzenie Nr 134/12 Burmistrza Wielenia z dnia 19.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2012r.

135.  Zarządzenie Nr 135/12 Burmistrza Wielenia z dnia 12.11.2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy Wieleń na 2013 r.

136.  Zarządzenie Nr 136/12 Burmistrza Wielenia z dnia 12.11..2012 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieleń na 2013 - 2025.

137. Zarządzenie Nr 137/12 Burmistrza Wielenia z dnia 12.11.2012 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kuźniczka.

138. Zarządzenie Nr 138/12 Burmistrza Wielenia z dnia 12.11.2012 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieleń.

139. Zarządzenie Nr 139/12 Burmistrza Wielenia z dnia 15.11.2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane i niezabudowane stanowiące własność Gminy Wieleń.

140.  Zarządzenie Nr 140/12 Burmistrza Wielenia z dnia 16.11.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2012r.

141.  Zarządzenie Nr 141/12 Burmistrza Wielenia z dnia 19.11.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

142. Zarządzenie Nr 142/12 Burmistrza Wielenia z dnia 22.11.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Dostarczanie art. biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Wieleniu".

143. Zarządzenie Nr 143/12 Burmistrza Wielenia z dnia 26.11.2012. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

144. Zarządzenie Nr 144/12 Burmistrza Wielenia z dnia 06.12.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wieleniu na lata 2013 - 2014 ".

145. Zarządzenie Nr 145/12 Burmistrza Wielenia w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych zarządzanych przez ABK w Wieleniu

146. Zarządzenie Nr 146/12 Burmistrza Wielenia z dnia 17.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości,

147. Zarządzenie Nr 1147/12 Burmistrza Wielenia z dnia 17.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości,

148. Zarządzenie Nr 148/12 Burmistrza Wielenia z dnia 18.12.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : " Wyłapywanie , przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wieleń w latach 2013 - 2015. Wywóz z terenu gminy Wieleń komunalnych nieczystości płynnych i odpadó stałych oraz segregacja odpadów.

151. Zarządzenie Nr 151/12 Burmistrza Wielenia z dn. 28.12.2012 w spr. nadania Kodeksu Etycznego Pracowników Urzedu Miejskiego w Wieleniu.

 

Załączniki

zarządzenie 12/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 41.95k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 92/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 42.31k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 106/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.75k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 105/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.73k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 104/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.29k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 103/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.44k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 102/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 37.42k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 101/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.45k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 100/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 96.01k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 99/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 75.73k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 98/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 29.13k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 98/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 29.13k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 96/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 42.71k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 95/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 41.71k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 94/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 42.14k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 93/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 42.59k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 91/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 42.85k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 109/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 102k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 91

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 42.85k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 90/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 295.33k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 87/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 31.6k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 86/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 74.82k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 84/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 77.54k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 83/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 35.86k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 82/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 72.1k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 80/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 33.81k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 79/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.47k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie nr 79/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.47k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 78/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.56k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 77/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 113.75k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 76/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 112.85k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 75/2012 rok

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 100.05k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 107/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.15k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 110/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 92.29k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 73/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 30.94k Format: .pdf Pobierz

zarz.130/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 896.6k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 145/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 2.73M Format: .pdf Pobierz

zarz.148/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 770.9k Format: .pdf Pobierz

zarz.147/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 883.74k Format: .pdf Pobierz

zarz.146/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 889.54k Format: .pdf Pobierz

zarz. 144/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 796.4k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 143/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 435.49k Format: .pdf Pobierz

yary.143-12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 2.11M Format: .pdf Pobierz

yary 142-12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 796.77k Format: .pdf Pobierz

yary.139-12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 971.11k Format: .pdf Pobierz

zarz.138/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 430.04k Format: .pdf Pobierz

zarz.137/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 475.98k Format: .pdf Pobierz

zarz.133/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 845.95k Format: .pdf Pobierz

zarz.132/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.56M Format: .pdf Pobierz

zarz.131/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.14M Format: .pdf Pobierz

zarz.129/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 893.92k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 111/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 99.38k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 120/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 762.63k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 112/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 89.44k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 114/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 80.45k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 117/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 75.53k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 118/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 78.64k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 119

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 495.4k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 119/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 495.4k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 119

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 495.4k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 127/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 121/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 757.55k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 122/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 400.14k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 123/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 396.5k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 124/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 357.5k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 125/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 894.62k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 126/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 74/2012 rok

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 94.29k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 72/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 92.63k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie Nr 33/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18k Format: .doc Pobierz

zarządzenie 20/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.03k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 37/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 37.52k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 33/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 70.16k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 32/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 45.84k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 31/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 88.61k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 30/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 99.2k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 29/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 59.64k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 28/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 93.36k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 27/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 90.17k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 26/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 93.86k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 25/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 104.18k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 24/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 114.18k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 23/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 56.59k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 22/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 71.41k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 21/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.17k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 19/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 37.84k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 39/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 92.59k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie Nr 6/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 89.14k Format: .pdf Pobierz

Regulamin pracy komisji do zarządzenia nr 33/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 88.5k Format: .doc Pobierz

zarządzenie Nr 1/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 52.89k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie Nr2/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 52.67k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie Nr3/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 40.32k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie Nr 4/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 118.18k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie Nr 5/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.05M Format: .pdf Pobierz

zarządzenie Nr 7/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 93.73k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 17/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 99.46k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie Nr 8/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 112.31k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie Nr 9/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 52.94k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 13/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 417.94k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 14/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 50.59k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 15/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 35.35k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 16/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 90.5k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 38/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 71.98k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 40/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 43.09k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 73/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 30.94k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 59

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 76.22k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 72/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 92.63k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 71/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 42.44k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 71/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 42.44k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 70/2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 31.88k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 69/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 72.35k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 66/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 82.55k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 67

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 192.87k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 65

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 78.92k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie nr 66

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 82.55k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 64/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 107.16k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 63/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 96.71k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 62/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 95.34k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 61/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 72.27k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 60/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 66.98k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 58/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 71.32k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 41/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 43.59k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 49/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 42.12k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 43/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 113.51k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 44/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 121.26k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 45/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 106.04k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 46/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 119.14k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 47/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 71.46k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 48/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 58.85k Format: .pdf Pobierz

zarz?dzenie 50/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 76.95k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 57/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 94.02k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 51/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 186.28k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 52/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 37.24k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 53/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 26.17k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 54/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 92.84k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 55/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 89.67k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie 56/12

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 105.97k Format: .pdf Pobierz

burmistrz 41A Z 2012

Data: 2014-05-28 12:43:03 Rozmiar: 48.63k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2926
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Dolny
Czas wytworzenia: 2018-08-23 06:26:55
Czas publikacji: 2018-08-23 06:26:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak