Rada Miejska 

 
 

Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Wieleniu lata 2018-2023

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Myszkowski Mirosław

 

Przyjmuje interesantów w Biurze Rady po uprzednim umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

Musarz Anna

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

 

Sobieska Marta

 

 

Biuro Rady : 067 2531514

 

 

Radni Rady Miejskiej w Wieleniu

 

 

 1. Doczekalski Marek, Miały

 2. Duczyński Jacek, Nowe Dwory 

 3. Faligowski Zbigniew, Wieleń

 4. Helak Henryk, Rosko

 5. Kaszkowiak Robert, Wieleń

 6. Kędzierska Katarzyna, Wieleń

 7. Kotowski Zbigniew, Wieleń

 8. Mumot Sławomir, Wieleń

 9. Musarz Anna, Gieczynek

 10. Myszkowski Mirosław, Wrzeszczyna

 11. Pedda Wiesław, Wieleń

 12. Ranke Szymon, Rosko

 13. Rzeźnik Jakub, Wieleń

 14. Sobieska Marta, Dzierżążno Wielkie

 15. Wieczorek Grzegorz, Gulcz

 


 

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 2.11.2018 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Wieleniu

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 4.11.2018 o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wieleniu w okręgu wyborczym nr 8

 

 


 

 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy :

 

 1. uchwalenie statutu gminy,
 2. ustalenie wynagrodzenia wójta (prezydenta lub burmistrza), stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powołanie i odwoływanie skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy na wniosek wójta(burmistrza)
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie planów gospodarczych,
 7. ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania  środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących :
  1. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne stanowią inaczej ;  do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  2. emitowanie obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótko terminowych zaciągniętych przez wójta w roku budżetowym.
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej  granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
  6. tworzenia  i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określenia zasad wnoszenia , cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
  9. ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10. określenie wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej właściwości  województwa.
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku ,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach : herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy w tym celu powołuje komisje rewizyjną. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

     Rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych, zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Doczekalski Marek

 

 

Liczba odwiedzin : 302
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Janecki
Czas wytworzenia: 2007-02-02 15:13:07
Czas publikacji: 2018-11-28 09:08:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak