Statut Gminy Wieleń 

 
 

Uchwała Nr 42/V/03 
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 30 stycznia 2003 r.
 
w sprawie Statutu Gminy Wieleń
 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 )
Rada Miejska w Wieleniu uchwala  STATUT  Gminy Wieleń

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

       1) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Wieleń;

       2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Wieleniu;

       3) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Wieleniu;

       4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Wieleniu;

       5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Wielenia;

       6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Wieleń ;

       7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Wieleniu.

§ 2. Uchwała określa:

       1) ustrój Gminy Wieleń;

       2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy   oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady; 

       3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i komisji ; 

       4) tryb pracy Burmistrza;

       5) zasady tworzenia klubów radnych Rady;

       6) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza  oraz korzystania z nich.

 

Rozdział 2 
Gmina

§ 3.1. Gmina Wieleń jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

      2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o  samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4.1. Gmina położona jest w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim, w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 428 km2.

      2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

§ 5. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 § 6. Herbem Gminy jest „Tarcza, na której widnieje Jeleń w pozycji odpoczynku , z przednią lewą  nogą  podkurczoną i głową zwróconą na wprost, na białym tle i zielonym podłożu”. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

      2. Barwy Gminy określa jej flaga, która jest trójstrefowa składająca się z równoległych biało-czerwono-zielonych pasów w układzie poziomym. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.

      3. Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale. 

§ 7. Siedzibą organów Gminy jest miasto Wieleń.

 

Rozdział 3
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8.1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze sołectwa, osiedla.

       2. O utworzeniu, połączeniu, podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic, rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

         1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

         2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;

        3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

        4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

    3. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 2.

    4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 9. Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1, powinny określać w szczególności:

       1) obszar;

       2) granice;

       3) siedzibę władz;

       4) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

         2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

         3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 11.1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.

         2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 

Rozdział 4
Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 12. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 13. Rada działa  poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

§ 14. Do wewnętrznych organów Rady należą:

         1) Przewodniczący;

         2) dwóch  Wiceprzewodniczących;

         3) Komisja Rewizyjna;

         4) komisje stałe, wymienione w Statucie;

         5) doraźne komisje do określonych zadań.

§ 15.1.  Rada powołuje następujące stałe komisje:

              1) Rewizyjną;

              2) Budżetu, Inicjatyw Społecznych i Handlu;

              3) Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;

              4) Rozwoju Wsi;

              5) Społeczną.

          2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych. Zasada ta nie dotyczy komisji doraźnych.

§ 16.1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

        2. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

            1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady;

            2) przygotowanie porządku obrad.

       3. Porządek obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt 2, powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 17.  Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

           1) zwołuje sesje Rady;

           2) przewodniczy obradom;

           3) sprawuje policję sesyjną;

           4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;

           5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;

           6) podpisuje uchwały Rady. 

§ 18. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 19.1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

         2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1, dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 20. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku do spraw obsługi Rady.

 

Rozdział 5
Tryb pracy Rady


§ 21.1.  Rada  rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

         2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:

             1) postanowienia proceduralne;

             2) deklaracje – zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania;

             3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie;

             4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;

             5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

§ 22.1. Rada odbywa sesje zwyczajne i nadzwyczajne.

         2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady, a także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.

         3. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesje nadzwyczajną dla rozpatrzenia spraw szczególnie ważnych i pilnych. Sesja nadzwyczajna odbywa się nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku o jej zwołanie. Do terminu 10 dni wlicza się tylko dni robocze.   

§ 23.1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

         2. Przygotowanie sesji obejmuje:

             1) ustalenie porządku obrad;

             2) ustalenie czasu i miejsca obrad;

             3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

        3. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad, doręczając porządek obrad i niezbędne materiały w sposób zwyczajowo przyjęty.

        4. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdaniu z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją.

        5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 3 i 4, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

        6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

        7. Terminy, o jakich mowa w ust.3 i 4, rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji. 

§ 24 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.

        2. W sesjach Rady uczestniczy – z głosem doradczym – Skarbnik Gminy.

        3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani przez Burmistrza kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady. 

§ 25. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i
organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 26. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 27. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach.

§ 28.1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

         2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o  przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

         3. O przerwaniu sesji, w trybie przewidzianym w ust. 1, Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

         4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez uspra ­wiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

§ 29.1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

         2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.

§ 30.1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

         2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej polowy składu. Jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 31.1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

         2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności, określone w ust.1,wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.

         3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady, może powołać spośród Wiceprzewodniczących- Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 32 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram …… sesję Rady Miejskiej w Wieleniu”.

         2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza prawomocność obrad.

§ 33. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 34. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

         1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;

         2) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady oraz wydanych zarządzeń;

         3) sprawozdanie z prac komisji Rady i jej opinie;

         4) interpelacje, wolne wnioski i informacje.

§ 35.1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 34 pkt 2, składa Burmistrz lub jego zastępca.

        2. Sprawozdania komisji Rady, ich opinie- składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 36.1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.

         2.  Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

         3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

         4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

         5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni, na ręce Przewodniczącego Rady  i radnego składającego interpelację.

         6. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.

        7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

        8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na najbliższej  sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§ 37.1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

          2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

          3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Postanowienie § 36 ust. 5,6 i 7 stosuje się odpowiednio.

 § 38.1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

         2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.     

         3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

         4. Przewodniczący Rady może zabrać głos w każdym momencie obrad.

         5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym, na pisemny uzasadniony wniosek złożony do Przewodniczącego Rady w sprawach objętych porządkiem obrad.

 

§ 39.1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

         2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

         3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

         4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję.

         5. Po uprzednim ostrzeżeniu, Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali, tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 40. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 41.1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących :

            1) stwierdzenia  quorum;

            2) zmiany porządku obrad;

            3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów;

            4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

            5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;

            6) zarządzenia przerwy;

            7) odesłania projektu uchwały do komisji;

            8) przeliczenia głosów;

            9) przestrzegania regulaminu obrad.

        2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 42.1. Sprawy osobowe Rada powinna rozpatrywać w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

         2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 43.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

         2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

         3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. 

§ 44. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „ Zamykam ……… sesję Rady Miejskiej w Wieleniu”.

          2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

          3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 45.1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

        2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

        3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.  

§ 46. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa. 

§ 47.1. Pracownik Urzędu  do spraw obsługi Rady sporzadza  z każdej sesji protokół.        

         2. Przebieg sesji zapisany w protokole roboczym przechowuje się do czasu formalnego przyjęcia, o którym mowa w § 34 pkt. 1.

§ 48.1. Protokół z sesji musi odzwierciedlać jej przebieg.

         2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

             1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;

             2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

             3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady, z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;

             4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji;

             5) ustalony porządek obrad;

             6) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;

             7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych;

             8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

             9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół. 

§ 49.1. Nie później niż na 3 dni przed najbliższą sesją radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i analizie protokołu roboczego.

         2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść do dnia poprzedzającego sesję pisemny sprzeciw do Rady.

         3. Rada może przegłosować przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2.

§ 50.1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

       2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

       3. Komplet protokółów przekazuje się do archiwum po upływie roku kalendarzowego, w którym zakończyła się kadencja.

§ 51.1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu do spraw obsługi Rady w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

        2. Pracownik, o którym mowa w ust.1, podlega w sprawach obsługi Rady Przewodniczącemu Rady. 

§ 52.1. Uchwały, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie Rady, o których mowa w § 21 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

        2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 53.1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

        2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

            1) tytuł uchwały;

            2) podstawę prawną;

            3) postanowienia merytoryczne;

            4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;

            5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu;

            6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.

        3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

       4. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem, przez radcę prawnego.

§ 54. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 55.1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

         2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

§ 56.1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

        2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 57.1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokółami sesji Rady.

         2. Odpisy uchwał Burmistrz przekazuje właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od ich treści.

§ 58. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 59.1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

         2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

         3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

         4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 60.1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą  kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

        2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

        3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

        4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

        5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji. 

§ 61.1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

         2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga Przewodniczący obrad.

         3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów, zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

         4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 62.1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie  podjęcia, uchwały.

        2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

        3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

        4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę, określoną w ust. 2.

        5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek, do projektu uchwały.

        6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

        7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 63. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się  i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

     
§ 64.1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

         2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

 

Rozdział 6
Komisje Rady

 

§ 65.1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

         2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

         3. Do pracy komisji doraźnych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące komisji stałych.

§ 66.1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

        2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 67.1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

        2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

        3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

        4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady, mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§ 68.1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. lub zastępca przewodniczącego komisji.

         2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród swoich członków, a jego zastępcę - komisja ze swego składu, na pierwszym posiedzeniu według zasad ogólnych.

§ 69.1. Komisje pracują na posiedzeniach.

        2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 70. Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz do roku, przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

§ 71. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

§ 72.1.  Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

         2.  Radny, w ciągu 7 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 73.1. Spotkania z mieszkańcami Gminy  radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.

         2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców  Gminy  w siedzibie Urzędu w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

§ 74.1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.

        2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1, Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień chyba, że nie okaże się to możliwe.

§ 75.1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

         2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

         3. Przed podjęciem uchwały, w przedmiocie wskazanym w ust. 1, Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 76.1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

         2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.


§ 77.1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

        2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

        3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 78.1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

        2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

 
Rozdział 7
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

§ 79.1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków.

        2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada, a jego zastępcę wybiera Komisja Rewizyjna.

§ 80. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego zastępca.

§ 81.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach w sprawach w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość,

        2. W sprawie wyłączenia, o którym mowa ust.1,decyduje Komisja Rewizyjna.   

        3. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 3 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§ 82.1. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli stosując kryteria legalności gospodarności, rzetelności oraz celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

         2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 83. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

          1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

          2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

          3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 84.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

        2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.  

§ 85. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 7 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzające – dłużej niż 3 dni robocze.

§ 86.1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

         2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

         3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

         4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3, wykonywane są niezwłocznie.

         5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym  przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i  kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 87.1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 82 ust. 1.

         2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

         3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 
§ 88.1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej ,zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.

        2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

        3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.

        4. Kontrole, z zastrzeżeniem ust. 6, przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

        5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4, oraz dowody osobiste.

        6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, Komisja Rewizyjna może podejmować kontrole nie  ujęte w planie pracy, jedynie za zgodą Rady udzieloną podczas sesji. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których  Komisja Rewizyjna poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.

§ 89.1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

         2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 90.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

         2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

         3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

         4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu, obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3

         5. Czynności kontrolne są przeprowadzone w obecności kierownika kontrolowanego pomiotu lub wyznaczonego przez niego pracownika.

§ 91. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 92.1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 14 dni od daty jej zakończenia – protokół  z kontrolni, obejmujący:

             1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;

             2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);

             3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

             4) określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

             5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;

             6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski z kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

             7) datę i miejsce podpisania protokołu,

             8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

         2. Protokół z kontroli może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

         3. Wyniki pracy zespołu kontrolującego przedstawiane są na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej do akceptacji.

§ 93. Kierownik kontrolowanego podmiotu, może w ciągu 14 dni od daty otrzymania  protokołu z kontroli, zgłosić do Komisji Rewizyjnej pisemne odwołanie bądź wyjaśnienie odnoszące się do zawartych w protokole ustaleń.

§ 94 1. W oparciu o całokształt ustaleń kontrolnych Komisja sporządza w ciągu kolejnych 14 dni sprawozdanie, zawierające podsumowanie wyników kontroli, ze wskazaniem przyczyn ujawnionych nieprawidłowości, osób dpowiedzialnych za ich powstanie oraz naruszonych przepisów prawa.

         2. Sprawozdanie w takim przypadku musi zawierać:

             1) propozycje zaleceń pokontrolnych odnośnie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

             2) propozycje usprawnień w działalności kontrolowanego;

             3) wnioski dotyczące odpowiedzialności  konkretnych osób ze wskazaniem podstawy prawnej.

         3. Komisja przyjmuje sprawozdanie w formie i trybie określonym § 99.

         4. Załącznikami do sprawozdania są:

             1) protokół z kontroli;

             2) wyjaśnienie kierownika jednostki kontrolowanej.

        5. Sprawozdanie Komisji, odwołanie bądź wyjaśnienie kierownika, propozycje zaleceń pokontrolnych są przedmiotem obrad Rady.

        6. Rada przyjmując sprawozdanie wypracowuje wystąpienie pokontrolne, odnotowuje je w Protokole i w terminie 7 dni od odbycia sesji, kieruje je do kierownika podmiotu kontrolowanego oraz Burmistrza.

        7. Kierownik podmiotu kontrolowanego w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia Radę i Burmistrza o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.


§ 95. Protokół z kontroli sporządza się w trzech egzemplarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 96.1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.

        2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

            1) terminy odbywania posiedzeń,

            2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontrolom kompleksowym.

       3. Rada może zatwierdzić część planu pracy Komisji Rewizyjnej. Przystąpienie do wykonywania kontroli  może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 97.1. Komisja Rewizyjna składa Radzie terminie do dnia 30 stycznia każdego roku, roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

        2. Sprawozdanie powinno zawierać:

            1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

            2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

            3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

            4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

§ 98.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

         2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia w formie pisemnej.

        3. Posiedzenia, o których mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

             1) Przewodniczącego Rady,

             2) nie mniej niż 3 członków Komisji Rewizyjnej.

         4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia osoby występujące w charakterze biegłych lub ekspertów.

         5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji uczestniczący w posiedzeniu.

 
§ 99. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów,w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.

§ 100. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§ 101.1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

          2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków, określonych w ust. 1,wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków gminnych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy. 

§ 102.1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

           2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

           3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

           4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

           5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 103. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez inne organy kontroli.

 

Rozdział 8
Zasady działania klubów radnych

 

§ 104. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 105.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim członkostwa przez co najmniej 5 radnych.

          2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

          3. W zgłoszeniu podaje się:

              1) nazwę klubu,

              2) listę członków,

              3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

          4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady. 

§ 106.1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

          2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 107.1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

          2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.

§ 108. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 109.1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

           2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

           3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

           4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 110.1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

           2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 111. Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 


Rozdział 9
Tryb pracy Burmistrza

 

§ 112. Burmistrz wykonuje:

            1) uchwały Rady;

            2) zadania i kompetencje określone przepisami prawa;

            3) zadania określone niniejszym Statutem.

§ 113. Burmistrz ma prawo uczestniczyć w sesjach Rady.

§ 114. Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

§ 115. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania i kompetencje określone w § 112 - § 113 na podstawie uzyskanego upoważnienia od Burmistrza.

 

Rozdział 10
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza.

 

§ 116.1. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

           2. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 117.1. Protokól z posiedzenia, na którym nastąpiło wyłączenie jego jawności w całości lub w części, przechowuje się i udostępnia uprawnionym do dostępu do danych niejawnych osobom lub podmiotom, zgodnie z odrębnymi przepisami. Informację o numerach stron wyodrębnionej, niejawnej części protokółu zapisuje się w części jawnej protokołu.

§ 118.1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów. 

          2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępnia się w Referacie Organizacyjnym Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

§ 119.1. Z dokumentów, określonych w § 118, można sporządzać notatki. Zapewnia się także ich kopiowanie – w terminach,  określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

           2. Realizacja uprawnień określonych w  § 116 - 118 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w obecności pracownika Urzędu Gminy.

           3. Można żądać uwierzytelnienia odbitek kserograficznych.

           4. Czynność, o której mowa w ust. 1 zdanie drugie jest wykonywane odpłatnie. Odpłatność za wykonywane odbitek kserograficznych ustalona jest przez Burmistrza i wynika z kalkulacji kosztów ich sporządzenia.

§ 120. Uprawnienia określone w § 118 i 119 nie znajdują zastosowania w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Rozdział 12
Pracownicy samorządowi

§ 121. W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania mogą być zatrudniani pracownicy na następujących stanowiskach:

           1) radcy prawnego;

           2) inspektora;

           3) podinspektora.

 

Rozdział 13

§ 122.1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określają odrębne przepisy.

           2. Zwyczajowo przyjętym sposobem publikowania przepisów porządkowych jest ich wywieszanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 123. Do zmiany statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

 
§ 124. Traci moc uchwała Nr 174 / XVII / 96 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieleń.

§ 125. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki

Statut-zał.1

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 167.25k Format: .pdf Pobierz

Statut-Zał.2

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 126.93k Format: .pdf Pobierz

Statut-Zał.3

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 116.3k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 6757
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Ciesielska
Czas wytworzenia: 2018-08-23 06:26:56
Czas publikacji: 2018-08-23 06:26:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak