Statut Gminy Wieleń 

 
 

UCHWAŁA NR 421/XXXV/2018

RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieleń

Na podstawie art. 169 ust 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946) Rada Miejska w Wieleniu uchwala

STATUT GMINY WIELEŃ

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę Wieleń;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Wieleniu;

3) Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wieleniu;

4) Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Wieleniu;

5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Wielenia;

6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Wieleniu;

7) Biurze Rady - należy przez to rozumieć stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w Wieleniu;

8) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Wieleń.

Rozdział 2. Ustrój Gminy

§ 2. 

1. Gmina Wieleń jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy.

2. Siedzibą organów Gminy jest miasto Wieleń.

§ 3. 

1. Gmina położona jest w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w Województwie Wielkopolskim.

2. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 428,32 km2 .

3. Granice Gminy zaznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

§ 4. 

1. Gmina posiada herb i flagę.

2. Herbem Gminy jest tarcza, na której widnieje jeleń w pozycji odpoczynku, z przednią lewą nogą podkurczoną i głową zwróconą na wprost, na białym tle i zielonym podłożu. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

3. Barwy gminy określa jej flaga, która jest trójstrefowa, składająca się z równoległych biało-czerwono- zielonych pasów w układzie poziomym. Wzór flagi stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

4. Zasady i warunki używania herbu i barw Gminy Wieleń określa Rada w odrębnej uchwale.

5. Burmistrz określa system identyfikacji wizualnej Gminy .

§ 5. 

1. Za szczególne zasługi dla Gminy, Rada nadaje godność "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wieleń".

2. Zasady i tryb nadawania godności "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wieleń" określa Rada w odrębnej uchwale.

Rozdział 3. Jednostki pomocnicze gminy - zasady utworzenia, łączenia, podziału, znoszenia oraz zmiany ich granic

§ 6. 

1. Jednostkami pomocniczymi utworzonymi w Gminie są: sołectwa i osiedla.

2. Zniesienie, łączenie i podział jednostki pomocniczej następuje w drodze uchwały Rady, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. Inicjatorem tworzenia, łączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej może być organ gminy lub mieszkańcy po przedstawieniu wniosku, podpisanego przez co najmniej 25% mieszkańców z danego obszaru gminy.

4. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki.

5. Przy tworzeniu, łączeniu lub podziale jednostki pomocniczej uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i istniejące więzi między mieszkańcami.

§ 7. 

1. W Gminie jest utworzonych 19 sołectw oraz 3 osiedla.

2. Wykaz utworzonych jednostek pomocniczych określa załącznik nr 4 do Statutu.

§ 8. 

1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze gminy gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych.

4. Sołectwa pokrywają swoje wydatki ze środków przeznaczonych przez Radę w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 28 lutego 2009r. o funduszach sołeckich (Dz.U. z 2014r. poz.301 ze zm.).

5. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust.2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.

6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.

§ 9. 

1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 10. 

1. Przewodniczący Rady umożliwia przewodniczącym organów wykonawczych jednostekpomocniczych gminy udział w pracach Rady i komisji Rady, zawiadamiając ich o sesji Rady na zasadach odnoszących się do radnych.

2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy może zabierać głos na sesjach oraz zgłaszać pytania i interpelacje na zasadach odnoszących się do radnych, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział 4. Organizacja i tryb pracy Rady

§ 11. 

1. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

2. Rada powołuje następujące komisje:

1) Komisja ds. Społecznych;

2) Komisja ds. Budżetu i Gospodarki;

3) Komisja ds. Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich;

4) Komisja Rewizyjna;

5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne Komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 12. 

1. Rada odbywa sesje zwyczajne, nadzwyczajne i uroczyste.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje zwoływane przez Przewodniczącego, przewidziane w planie pracy Rady, a także sesje nieprzewidziane w planie, których przedmiotem obradsą bieżące sprawy Gminy.

3. Sesje nadzwyczajne są zwoływane na zasadach przewidzianych w ustawie.

4. Sesjami uroczystymi są sesje zwoływane w celu podkreślenia ważnych dla Gminy wydarzeń lub świąt.

§ 13. 

1. Przewodniczący Rady, a wprzypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady;

2) przewodniczy obradom;

3) sprawuje policję sesyjną;

4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;

5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;

6) podpisuje uchwały Rady.

2. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.

3. Rada w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowiska w innych sprawach dotyczących mieszkańców.

4. Rada działa zgodnie z uchwalonym rocznym planem pracy, w którym w razie potrzeby może dokonywać zmian i uzupełnień.

§ 14. 

1. Przewodniczący przygotowuje i zwołuje sesje Rady.

2. O terminie, godzinie i miejscu obrad Rady zawiadamia się radnych najpóźniej na 3 dni przed terminem sesji.

3. Zawiadomienie o zwołaniu sesji poświęconej uchwaleniu budżetu Gminy i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji.

4. Terminy, o jakich mowa w ust.2 i 3, rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu zawiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

§ 15. 

1. Przed każdą sesją Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę zaproszonych gości na sesję.

2. Do udziału mogą zostać zobowiązani przez Burmistrza jego zastępca, sekretarz i skarbnik radca prawny, kierownicy referatów Urzędu i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, a także pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Burmistrza do referowania określonej sprawy i udzielania wyjaśnień.

§ 16. Burmistrz udziela Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady.

§ 17. 

1. Informacje o  terminie, godzinie i miejscu oraz o porządku obrad Rady podaje się dopublicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 18. 

1. Na wniosek Przewodniczącego lub radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

2. O przerwaniu sesji, w trybie określonym w ust.1, Rada może postanowić ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub ze względu na inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie podejmowanie uchwał.

3. Fakt przerwania obrad oraz termin wznowienia posiedzenia tej samej sesji, a także imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

4. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego.

§ 19. 

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2. Przewodniczący nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy ustawowego składu. Jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

3. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.

4. Otwarcie sesji Rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego formuły:

„Otwieram ….. sesję Rady Miejskiej w Wieleniu”.

5. Po otwarciu sesji Przewodniczący:

1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad;

2) przedstawia porządek obrad i stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie jego zmiany lub uzupełnienia;

3) poddaje pod głosowanie zmianę lub uzupełnienie porządku obrad;

6. Rada może uchwalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku obrad wyłącznie z ważnych powodów, na wniosek Przewodniczącego lub Burmistrza;

7. Porządek obrad sesji zwyczajnej obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;

2) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady oraz wydanych zarządzeń;

3) sprawozdanie z prac Komisji między sesjami;

4) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał;

5) interpelacje i zapytania radnych;

6) wolne głosy i wnioski.

§ 20. 

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 19 ust.7, pkt 2, składa Burmistrz lub jego Zastępca.

2. Sprawozdanie z prac Komisji składają przewodniczący Komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Przewodniczącego lub Komisję.

§ 21. 

1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszenia, z tym, że radni mają pierwszeństwo do zabrania głosu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.

4. Przewodniczący może zabrać głos w każdym momencie obrad.

5. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością Burmistrzowi oraz w sprawie wniosków formalnych dotyczących w szczególności:

1) sprawdzenia quorum;

2) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad;

3) zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania projektu;

4) odesłania projektu uchwały do Komisji;

5) zamknięcia listy mówców;

6) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach;

7) ograniczenia czasu wystąpień mówców;

8) zakończenia wystąpień;

9) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;

10) przeliczenia głosów;

11) imiennego głosowania;

12) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia;

13) przestrzegania regulaminu obrad.

6. Przewodniczący udziela głosu osobom zaproszonym na sesję.

7. Osobie spośród publiczności, Przewodniczący może udzielić głosu w dyskusji obejmującej tematykę obrad, a także w innych sprawach, po wyczerpaniu porządku obrad i przed zamknięciem sesji.

§ 22. 

1. Sprawy osobowe, Rada powinna rozpatrywać w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2. Postanowienie o którym mowa w ust.1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 23. 

1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby możezarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeżeli zaistnieje taka konieczność przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub w innym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania Przewodniczący może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 24. 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam ……. sesje Rady Miejskiej w Wieleniu”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 25. 

1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

§ 26. Do wszystkich osób obecnych w miejscu obrad w trakcie ich trwania, jak i  po ich zakończeniu, mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w  którym sesja się odbywa.

§ 27. 

1. Z każdej sesji pracownik Biura Rady sporządza protokół.

2. Przebieg sesji zapisany w protokole roboczym przechowuje się do czasu formalnego jego przyjęcia przez Radę.

§ 28. 

1. Protokół z sesji Rady musi odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji Rady zawiera w szczególności:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko prowadzącego obrady i osoby sporządzającej protokół;

2) stwierdzenie prawomocności obrad;

3) imiona i nazwiska nieobecnych radnych, z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;

5) porządek obrad;

6) przebieg obrad, a w szczególności treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7) przebieg głosowania i jego wynik, z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw”, „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych;

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści projektu uchwały;

9) podpis prowadzącego obrady i osoby sporządzającej protokół.

§ 29. 1 Do protokołu dołącza się: listę obecności, listę zaproszonych gości, teksty uchwałprzyjętych przez Radę, imienne wykazy głosowań radnych, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie interpelacje, zapytania i wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

2. Protokół sesji wykłada się w Biurze Rady do wglądu na 3 dni przed terminem kolejnej sesji.

3. Protokół poprzedniej sesji jest przyjmowany na kolejnej sesji zwyczajnej. Do czasu jego przyjęcia przez Radę, radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu, a o ich uwzględnieniu decyduje Rada w głosowaniu.

4. Uchwały doręcza Burmistrzowi Przewodniczący najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

5. Komplet protokołów przekazuje się do archiwum po upływie roku kalendarzowego, w którym zakończyła się kadencja.

Rozdział 5. Uchwały

§ 30. 1 Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisyprawa stanowią inaczej.

2. Projekty uchwał przedkłada się Przewodniczącemu.

3. Przewodniczący przekazuje przedłożone mu projekty uchwał do zaopiniowania przez Burmistrza i właściwe komisje.

4. Projekty uchwał zgłoszone przez radnych wymagają zaopiniowania przez Burmistrza, z wyjątkiem uchwał dotyczących organizacji pracy Rady lub jej komisji.

5. Projekty uchwał są opiniowane przez radcę prawnego co do ich zgodności z prawem.

6. Do projektu uchwały projektodawca załącza uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne, a jeżeli projektowana uchwała pociąga za sobą obciążenia dla budżetu Gminy, to podaje się informację o skutkach finansowych.

§ 31. 

1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady prowadzący obrady.

§ 32. 

1. Uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframiarabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą podjęcia. Po zakończeniu kadencji, wznawia się numerację uchwał.

2. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał prowadzonym przez Burmistrza oraz przechowuje się je wraz z protokołami sesji Rady.

Rozdział 6. Głosowanie

§ 33. 

1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

2. Głosowanie jest ważne tylko w przypadku quorum.

§ 34. 

1. Głosowanie jawne zarządza i  przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”, sumuje je i  porównując z listą radnych obecnych na sesji, ogłasza wynik głosowania i nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

2. W przypadku, gdy wynik głosowania jawnego budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać ponownego głosowania.

§ 35. 

1. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana przez Radę spośród radnych w głosowaniu jawnym. Komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji.

2. W skład komisji skrutacyjnej nie może wchodzić radny kandydujący na funkcje wybierane w głosowaniu tajnym.

§ 36. 

1. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których umieszcza się napis w brzmieniu: „Karta do głosowania w wyborach na (należy wymienić funkcję),

2. Karty do głosowania sporządza komisja skrutacyjna po ustaleniu przez radę kandydata lub listy kandydujących radnych.

3. Karty opatrzone są pieczęcią Rady.

4. Kart do głosowania sporządza się tyle, ilu jest radnych obecnych na sesji.

5. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem radnych do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.

6. Przy zgłoszeniu jednego kandydata, na karcie do głosowania umieszcza się pytanie „Czy jesteś za wyborem radnego (imię i nazwisko kandydata) na …”. Z lewej strony karty do głosowania, obok imienia i nazwiska kandydata umieszcza się dwie puste kratki: jedna pod opisem „TAK”, druga pod opisem „NIE”.

7. Radny podczas głosowania tajnego dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce pod opisem „TAK”, opowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce pod opisem „NIE”, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata.

8. W przypadku zgłoszenia kilku kandydatur, na karcie do głosowania zamieszcza się w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska zgłoszonych radnych. Obok każdego imienia i nazwiska z lewej strony umieszcza się pustą kratkę.

9. Radny podczas głosowania tajnego dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w jednej kratce obok imienia i nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na określoną funkcję.

10. Znak „X” winien być postawiony piórem, długopisem lub cienkopisem tak, aby linie krzyżowały się w polu kratki, a usunięcie lub zamazanie znaku było utrudnione.

11. Kartami nieważnymi są karty wyjęte z urny, które nie były sporządzone przez komisję skrutacyjną, karty bez pieczęci Rady i karty przedarte.

12. Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, że każdy radny wywołany w porządku alfabetycznym odbiera od komisji skrutacyjnej kartę do głosowania, a następnie dokonuje wyboru w miejscu zapewniającym tajność głosowania.

13. Podczas głosowania tajnego na sali znajduje się kabina, parawan lub inne urządzenie zapewniające radnym tajność podczas oddawania głosu.

14. Głos nieważny jest wtedy, gdy na karcie do głosowania postawiono więcej znaków „X” niż ilość możliwych wyborów, jak również gdy dopisano dodatkowe nazwiska lub sporządzono inne dopiski.

15. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

16. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 37. 

1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga Przewodniczący.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów, stawia każdemu z nich pytanie czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust.3 nie ma zastosowania, gdy kandydat złożył wcześniej zgodę na piśmie.

§ 38. 

1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek, stosuje się zasadę określoną w ust.2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek, do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust.6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 39. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek, uchwała lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”

§ 40. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek, uchwała lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem, uchwałą lub kandydatem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

Rozdział 7. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 41. 

1. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji rewizyjnej.

2. Komisja rewizyjna wybiera spośród swego składu zastępcę przewodniczącego.

3. Komisja działa na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez Radę.

4. Za zgodą Rady, Komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w swoim planie pracy.

5. Przewodniczący Komisji rewizyjnej organizuje pracę i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego komisji.

6. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. Przewodniczący Komisji zawiadamia pozostałych członków Komisji co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia oraz podaje członkom porządek posiedzenia.

7. Z posiedzenia Komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na kolejnym posiedzeniu.

8. Komisja rewizyjna może zapraszać na swe posiedzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby w celu omówienia określonej problematyki posiedzenia.

§ 42. 

1. Członek Komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i  obowiązków jego albo małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia lub gdy zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

2. W sprawie wyłączenia, o którym mowa w ust.1, decyduje Komisja rewizyjna.

§ 43. 

1. Rada może nakazać Komisji rewizyjnej zaniechanie, a  także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

3. Uchwały, o których mowa w ust.1-2, wykonywane są niezwłocznie.

4. Komisja rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej uchwały przez Radę.

§ 44. 

1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę stosując kryteria, legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Komisja rewizyjna wykonuje czynności kontrolne wyłaniając ze swego grona trzyosobowe zespoły kontrolujące.

3. Kontrola przeprowadzana jest w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki w taki sposób, aby nie naruszały one ustalonego porządku pracy w tej jednostce i nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych.

4. Czynności kontrolne są przeprowadzane w obecności kierownika kontrolowanej jednostki lub wyznaczonego przez niego pracownika.

5. Kierownik kontrolowanej jednostki lub wyznaczony przez niego pracownik, zobowiązani są do zapewnienia warunków przeprowadzania kontroli, w szczególności udostępniania niezbędnych dokumentów oraz udzielania ustnych i pisemnych informacji, a także umożliwienia kontrolującym wstępu do kontrolowanych obiektów i pomieszczeń.

6. W przypadku odmowy wykonania czynności, o których mowa w ust. 4, kierownik kontrolowanej jednostki lub osoba przez niego wyznaczona, obowiązana jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

7. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

8. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, a w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

9. Członkowie Komisji rewizyjnej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji do czasu podpisania protokołu końcowego.

§ 45. Członkowie Komisji rewizyjnej obowiązani są przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dotyczących ochrony tajemnicy skarbowej i służbowej obowiązującej w kontrolowanej jednostce.

§ 46. 

1. Zespół kontrolujący, w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół zkontroli, który zawiera:

1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki;

2) imię i nazwisko kontrolujących;

3) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki lub upoważnionej osoby;

4) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

5) określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski z kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanej jednostki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

7) datę i miejsce podpisania protokołu;

8) podpisy kontrolującego lub kontrolujących i kierownika kontrolowanej jednostki lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół z kontroli może zawierać:

1) załączniki, w szczególności pisemne wyjaśnienia kierownika kontrolowanej jednostki lub osoby przez niego upoważnionej;

2) propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 47. 

1. Zespół kontrolujący niezwłocznie przedstawia podpisany protokół komisji rewizyjnej.

2. Komisja rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Burmistrza wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski, zalecenia i terminy usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, obowiązany jest w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, zawiadomić Komisję rewizyjną oraz Burmistrza o sposobie realizacji wniosków i zaleceń, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

5. Komisja rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników zleconych przez Radę kontroli oraz realizacji planu pracy.

6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji planu pracy - na planowanych posiedzeniach Rady.

Rozdział 8. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§ 48. 

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z  przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 3  .

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.

3. Komisja wybiera ze swego składu zastępcę przewodniczącego.

§ 49. 

1. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i  prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub wakatu na tym stanowisku, jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego.

2. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

3. O wyłączeniu zastępcy przewodniczącego i innych członków Komisji decyduje przewodniczący w formie pisemnej.

4. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji decyduje Rada.

§ 50. 

1. Komisja rozpatruje wstępnie przekazane jej przez Przewodniczącego Rady skargi, wnioski, i petycje wpływające od mieszkańców Gminy i innych podmiotów działających na terenie Gminy.

2. Uchwały Komisji dotyczące skarg, wniosków i petycji przewodniczący Komisji przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady.

3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przeprowadzanym w obecności co najmniej połowy jej pełnego składu.

§ 51. 

1. Komisja działa na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeby.

2. Przewodniczący Komisji zawiadamia pozostałych członków Komisji co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia oraz podaje członkom porządek posiedzenia.

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 52. Komisja składa raz do roku Radzie sprawozdanie ze swej działalności

Rozdział 9. Pozostałe Komisje Rady

§ 53. 

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada. Komisja wybiera ze swego składu zastępcę przewodniczącego Komisji.

3. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych.

4. Radny może być przewodniczącym jednej komisji stałej.

5. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie, przedstawia Przewodniczący na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub Komisji.

§ 54. 

1. Do zadań Komisji stałych należy:

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady;

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;

3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych Komisji przez Radę lub inne Komisje;

§ 55. 

1. Komisja stała działa zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę.

2. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonych planach pracy Komisji.

§ 56. 

1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swego składu.

2. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji, zawiadamia się jej członków co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem. Do zawiadomienia dołącza się porządek posiedzenia i materiały stanowiące przedmiot obrad.

3. W uzasadnionych przypadkach można zwołać posiedzenie Komisji w terminie krótszym niż określono w ust. 2, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Komisji zostaną skutecznie powiadomieni o posiedzeniu za pośrednictwem dostępnych środków technicznych.

4. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 57. 

1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Komisji;

2) ustala termin i porządek posiedzeń;

3) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom Komisji niezbędnych materiałów;

4) kieruje obradami Komisji.

2. Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji w celu rozpatrzenia określonej sprawy, na wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji lub Przewodniczącego w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 58. 

1. Komisja przyjmuje wnioski i opinie lub zajmuje stanowisko w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.

2. Wnioski odrzucone przez Komisję, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał Rady, umieszcza się na żądanie wnioskodawcy, w protokole z posiedzenia Komisji jako wnioski mniejszości.

§ 59. 

1. Komisje stałe Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia, jeżeli uczestniczy w nim conajmniej połowa radnych każdej Komisji.

2. Przewodniczący Komisji ustalają między sobą prowadzącego obrady, co wymaga zatwierdzenia przez obecnych radnych w głosowaniu jawnym. Podczas wspólnego posiedzenia Komisji, prowadzący obrady głosowanie nad poszczególnymi sprawami przeprowadza odrębnie w każdej Komisji.

3. Z posiedzenia, o którym mowa w ust. 2, sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący wspólne posiedzenie Komisji.

4. Do posiedzeń wspólnych komisji mają zastosowanie przepisy § 56.

5. Przewodniczący Rady może zwoływać spotkania Wiceprzewodniczących Rady i przewodniczących Komisji stałych w celu przedyskutowania spraw istotnych dla funkcjonowania Rady i jej Komisji.

Rozdział 10. Zasady działania Klubów radnych

§ 60. 

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

2. Utworzenie klubu radnych zgłasza się na piśmie Przewodniczącemu, w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.

3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu;

2) imię i nazwisko przewodniczącego klubu;

3) listę członków klubu.

4. W przypadku zmiany składu klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu obowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o tym Przewodniczącego.

5. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów.

§ 61. 

1. Kluby radnych działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

3. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.

§ 62. 

1. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

2. Kluby radnych mogą uchwalać własne regulaminy. Regulamin klubu nie może być sprzeczny ze statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani przedłożyć Przewodniczącemu regulaminy klubów radnych w terminie 7 dni od ich uchwalenia.

4. Postanowienie ust.3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 63. 

1. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Gminy.

2. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

3. Na wniosek przewodniczących klubów, Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział 11. Tryb pracy Burmistrza

§ 64. 

1. Burmistrz wykonuje:

1) uchwały Rady;

2) zadania i kompetencje określone przepisami prawa;

3) zadania określone niniejszym Statutem.

§ 65. Burmistrz ma prawo uczestniczyć w sesjach Rady.

Rozdział 12. Zasady dostępu do dokumentów Rady oraz Burmistrza

§ 66. Udostępnieniu podlegają dokumenty określone w ustawach.

§ 67. 

1. Dostęp do dokumentów oznacza prawo do ich czytania, wglądu i sporządzania odpisów oraz notatek. Zapewnia się także ich kopiowanie w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego

2. Można żądać uwierzytelnienia odbitek kserograficznych

§ 68. 

1. Dokumenty udostępnia się w Urzędzie, w dniach i  godzinach jego otwarcia.

2. Dokumenty z zakresu działania Rady udostępnia się w Biurze Rady;

3. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza udostępnia się w Referacie Organizacyjnym.

4. Udostępnianie dokumentów odbywa się w obecności pracownika, który czuwa, aby udostępniane dokumenty były w nienaruszonym stanie oraz nie zostały wyniesione przez korzystającego.

§ 69. Protokół z posiedzenia, na którym nastąpiło wyłączenie jego jawności w całości lub w części, przechowuje się i udostępnia uprawnionym do dostępu do danych niejawnych osobom lub podmiotom, zgodnie z odrębnymi przepisami. Informację o numerach stron wyodrębnionej, niejawnej części protokołu zapisuje się w części jawnej protokołu.

Rozdział 13. Postanowienia końcowe

§ 70. 

1. Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu.

2. Zwyczajowo przyjętym sposobem publikowania przepisów gminnych jest ich wywieszanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i na stronie www.wielen.pl .

§ 71. Do zmiany statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalania.

§ 72. Traci moc uchwała Nr 42/V/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Wieleń.

§ 73. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i stosuje się do kadencji Rady Miejskiej w Wieleniu następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

 

Liczba odwiedzin : 838
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Ciesielska
Czas wytworzenia: 2018-08-23 06:26:56
Czas publikacji: 2018-11-23 13:58:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak