Budżet Gminy na 2016 rok 

 
 

UCHWAŁA Nr 97/XII/15
RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2016 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, lit. i pkt 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w
związku z art. 212, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu
u c h w a l a, co następuje:


§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 41.794.738 zł
w tym:
- dochody bieżące w kwocie 40.710.738 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.084.000 zł
w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.


§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 40.021.526 zł
w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
w tym:
1) wydatki bieżące 37.410.264 zł
2) wydatki majątkowe 2.611.262 zł
z tego:
a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
gminy 2.451.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.


§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 95.000 zł.


§ 4. Ustala się rezerwę celową w kwocie 285.000 zł na realizację:
a) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł.
b) na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym w kwocie 195.000 zł.


§ 5. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.773.212 zł.
2. Na spłatę rat kredytu długoterminowego przeznacza się 1.773.212 zł.
3. Szczegółowy podział rozchodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.


§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na
2016 rok zgodnie z załącznikiem 9 do uchwały.


§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką komunalną
i ochroną środowiska w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.


§ 8. Ustala się dotację przedmiotową (stanowiącą dopłatę do 14.913 m2
powierzchni mieszkań komunalnych x 1,78 x 12 m-cy) dla Administracji Budynków
Komunalnych w Wieleniu w kwocie 318.542 zł, wykazaną w dz.700 rozdz.70001.


§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r.
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.


§ 10. Ustala się plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy dotyczący dotacji
dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.


§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł, w tym na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 3.000.000 zł.


§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do zaciągania kredytów i poŜyczek
krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 3.000.000 zł, na pokrycie
występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.


§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do dokonywania zmian w budżecie,
polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
1) w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami do kwoty 150.000 zł,
w ramach działu.


§ 15. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do lokowania wolnych środków
budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie 230.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Zwalczania Narkomanii w wysokości 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do
uchwały.


§ 17. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 86.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.


§ 18. Ustala się fundusz sołecki w formie zastawienia wydatków z podziałem
kwot dla poszczególnych sołectw oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla
poszczególnych sołectw w kwocie 316.243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do
uchwały.


§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.


§ 20. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01
stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

UCHWAŁA Nr 97/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2016 rok

 

Uchwała Nr SO.-0951/26d/15/Pi/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Wieleń deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr SO.-0953/9/15/Pi/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 września 2016 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku Gminy Wieleń

 

 

Załączniki

Uchwała_budżetowa_2016

Data: 2016-01-22 10:28:25 Rozmiar: 35.23k Format: .pdf Pobierz

Zał_1_Dochody_2016

Data: 2016-01-22 10:28:41 Rozmiar: 59.62k Format: .pdf Pobierz

Zał_2_Wydatki_2016

Data: 2016-01-22 10:28:54 Rozmiar: 81.43k Format: .pdf Pobierz

Zał_3_Rozchody_2016

Data: 2016-01-22 10:29:09 Rozmiar: 43.83k Format: .pdf Pobierz

Zał_4_Dotacja_2016

Data: 2016-01-22 10:29:19 Rozmiar: 67.5k Format: .pdf Pobierz

Zał_5_Zad_zlecone_2016

Data: 2016-01-22 10:29:31 Rozmiar: 238.21k Format: .pdf Pobierz

Zał_6_Majatkowe_2016

Data: 2016-01-22 10:29:51 Rozmiar: 50.4k Format: .pdf Pobierz

Zał_7_PPA_2016

Data: 2016-01-22 10:30:04 Rozmiar: 222.52k Format: .pdf Pobierz

Zał_8_FOŚ_2016

Data: 2016-01-22 10:30:18 Rozmiar: 62.53k Format: .pdf Pobierz

Zał_9_ABK_2016

Data: 2016-01-22 10:30:29 Rozmiar: 35.09k Format: .pdf Pobierz

Zał_10_Fundusz_sołecki_2016

Data: 2016-01-22 10:30:48 Rozmiar: 1.28M Format: .pdf Pobierz

Zał_11_Jednostki_pom_2016

Data: 2016-01-22 10:31:04 Rozmiar: 81.37k Format: .pdf Pobierz

SO095126d15Pi2016

Data: 2016-06-15 07:50:58 Rozmiar: 86.24k Format: .pdf Pobierz

SO-09539_9_15_Pi_2016

Data: 2016-10-14 14:38:10 Rozmiar: 1.2M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 926
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2016-01-22 10:27:25
Czas publikacji: 2016-10-14 14:40:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak