Budżet Gminy na 2015 rok 

 
 

UCHWAŁA Nr 18/IV/15

RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art.212,214,215, 219 ust. 1, 222, 235-237, 239, 258 ust.1 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 44.726.755zł

w tym:

dochody bieżące w kwocie 38.681.109 zł

dochody majątkowe w kwocie 6.045.646 zł

 

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 42.542.998 zł

 

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

w tym:

 

1) wydatki bieżące - 38.028.295 zł

2) wydatki majątkowe - 4.514.703 zł

z tego:

a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

gminy - 4.514.703 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 112.000 zł.

 

§ 4. Ustala się rezerwę celową w kwocie 253.000 zł na realizację:

a) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł.

b) na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym w kwocie 163.000 zł

 

 

§ 5. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.183.757 zł.

2. Na spłatę rat kredytu długoterminowego przeznacza się 2.183.757 zł.

3. Szczegółowy podział rozchodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

 

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem 9 do uchwały.

 

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową (stanowiącą dopłatę do 15.334 m2 powierzchni mieszkań komunalnych x 1,67 x 12 m-cy) dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu w kwocie 307.293 zł, wykazaną w dz.700 rozdz.70001.

 

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 r.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

§ 10. Ustala się plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy dotyczący dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

 

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł.

 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 2.500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

  1. w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami do kwoty 150.000 zł,

w ramach działu.

 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 16.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w wysokości 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

 

§ 17. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 82.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

 

§ 18. Ustala się fundusz sołecki w formie zastawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie 288.721 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.

 

§ 20. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

UCHWAŁA Nr  18/IV/15 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie  uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2015 rok

Załączniki:

1. Szczegółowy plan dochodów na 2015 rok

2. Szczegółowy plan wydatków na 2015 rok

3. Plan rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2015 rok

4. Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy na 2015 rok

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

6. Wydatki majątkowe ujete w budżecie na 2015 rok

7. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania poblemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na 2015 rok

8. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska na 2015 rok

9. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok

10. Wydatki funduszu sołeckiego na 2015 rok

11. Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2015 rok

 

Uchwała Nr SO.0951/41p/14/Pi/2015 Sładu Orzekającego Regionalnej Izby Obachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wieleń

Uchwała Nr SO.0952/1/15/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieleń na 2015 rok

Uchwała Nr SO.-0954/13/15/Pi/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2015 rok

 

Załączniki

uchwala 18/IV/15

Data: 2015-02-11 10:43:30 Rozmiar: 35.44k Format: .pdf Pobierz

Zał 1 Dochody 2015

Data: 2015-02-11 10:44:43 Rozmiar: 37.12k Format: .pdf Pobierz

Zał 2 Wydatki 2015

Data: 2015-02-11 10:45:18 Rozmiar: 54.57k Format: .pdf Pobierz

Zał 3 Rozchody 2015

Data: 2015-02-11 10:45:51 Rozmiar: 17.7k Format: .pdf Pobierz

Zał 4 Dotacje 2015

Data: 2015-02-11 10:46:19 Rozmiar: 18.34k Format: .pdf Pobierz

Zał 5 Plan dochodów i wydatków 2015

Data: 2015-02-11 10:47:00 Rozmiar: 31.42k Format: .pdf Pobierz

Zał 6 Wydatki majątkowe 2015

Data: 2015-02-11 10:47:36 Rozmiar: 21.58k Format: .pdf Pobierz

Zał 7 PPA 2015

Data: 2015-02-11 10:48:04 Rozmiar: 35k Format: .pdf Pobierz

Zał 8 PRPLGFOS i GW 2015

Data: 2015-02-11 10:48:35 Rozmiar: 24.08k Format: .pdf Pobierz

Zał 9 Zakłady budżetowe 2015

Data: 2015-02-11 10:49:09 Rozmiar: 20.12k Format: .pdf Pobierz

Zał 10 Fundusz sołecki 2015

Data: 2015-02-11 10:49:33 Rozmiar: 42.34k Format: .pdf Pobierz

Zał 11 Jedn pomoc 2015

Data: 2015-02-11 10:50:04 Rozmiar: 26.38k Format: .pdf Pobierz

so0951/41p/14/Pi/2015

Data: 2015-02-26 15:02:19 Rozmiar: 109.75k Format: .pdf Pobierz

SO-0952_1_15_Pi_2014

Data: 2015-04-20 15:28:48 Rozmiar: 127.7k Format: .pdf Pobierz

uchwala_so_0954_13_15_Pi_2016

Data: 2016-04-18 15:36:00 Rozmiar: 147.43k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1189
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2015-02-11 10:41:41
Czas publikacji: 2016-04-18 15:38:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak