Budżet Gminy na 2014 rok 

 
 

UCHWAŁA Nr 339/XXXI/13
RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 17 grudnia 2013 r.

 

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2014 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art.212,214,215, 219 ust. 1, 222, 235-237, 239, 258 ust.1 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 56.062.726

w tym:

  • dochody bieżące w kwocie 40.268.094 zł

  • dochody majątkowe w kwocie 15.794.632 zł

 

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 56.481.726 zł

 

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

w tym:

 

1) wydatki bieżące - 37.473.904 zł

2) wydatki majątkowe - 19.007.882 zł

z tego:

a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

gminy - 19.007.882 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł.
§ 4. Ustala się rezerwę celową w kwocie 255.000 zł na realizację:
 
a) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000 zł.

b) na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym w kwocie 160.000 zł.

 

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 419.000 zł.

Pokryciem deficytu będzie zaplanowany kredyt.

2. Na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu przeznacza się 1.281.000 zł.

3. Planuje się łączną kwotę przychodów 1.700.000 zł

4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

 

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem 9 do uchwały.

 

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową (stanowiącą dopłatę do 16.428 m2 powierzchni mieszkań komunalnych x 1,46 x 12 m-cy) dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu w kwocie 287.819 zł, wykazaną w dz.700 rozdz.70001.

 

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

§ 10. Ustala się plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy dotyczący dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

 

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.200.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 1.500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

   1) w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami do kwoty 150.000 zł,

w ramach działu.

 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 16. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

 

§ 17. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

 

§ 18. Ustala się fundusz sołecki w formie zastawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie 288.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.

 

§ 20. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała nr 339/XXXI/13 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2014 rok

 

Załączniki:

1. Dochody

2. Wydatki

3. Przychody

3. Rozchody

4. Dotacje

5. Zadania zlecone

6. Wydatki majatkowe

7. Wydatki majatkowe

8. Przychody i koszty - GFOŚ i GW

9. Zakłady budżetowe

10. Fundusz sołecki

11. Jednostki pomocnicze

Uchwała Nr SO.-0951/16d/15/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości finansowania przez Gminę Wieleń deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej na 2014 rok

Uchwała Nr SO.-32p/15/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wieleń

Uchwała Nr SO.-0953/8/15/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2014 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku Gminy Wieleń

Uchwała Nr SO.-0950/30/15/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 września 2014 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Wieleń

Uchwała Nr 405/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2014 rok

Uchwała Nr 406/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wieleń na lata 2014 - 2034

Uchwała Nr SO.-0954/10/14/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2014 rok

 

Załączniki

Zał 1 Dochody 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 35.92k Format: .pdf Pobierz

Zał 11 Jednostki pomocnicze 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 27.42k Format: .pdf Pobierz

uchwala 406/XXXVII/14 1

Data: 2014-09-15 13:42:20 Rozmiar: 899.83k Format: .pdf Pobierz

uchwala 406/XXXVII/14

Data: 2014-09-15 13:34:01 Rozmiar: 74.63k Format: .pdf Pobierz

uchwala_SO.-0950_30_15_Pi_2014

Data: 2014-09-09 14:07:00 Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz

uchwala SO-0953/8/15/Pi/2014

Data: 2014-09-03 15:26:33 Rozmiar: 170.29k Format: .pdf Pobierz

uchwala so-0951/32p/15/Pi/2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.45M Format: .pdf Pobierz

uchwala_so0951_16d_15_Pi_2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

uchwala 339/XXXI/13

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 36.88k Format: .pdf Pobierz

Zał 10 Fundusz sołecki 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 38.88k Format: .pdf Pobierz

Zał 2 Wydatki 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 61.54k Format: .pdf Pobierz

Zał 9 Zakłady budżetowe 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20.93k Format: .pdf Pobierz

Zał 8 Przychody i koszty -GFOŚ i GW 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 24.93k Format: .pdf Pobierz

Zał 7 PPA 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 27.96k Format: .pdf Pobierz

Zał 6 Wydatki majatkowe 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 23.31k Format: .pdf Pobierz

Zał 5 Zadania zlecone 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 31.38k Format: .pdf Pobierz

Zał 4 Dotacje 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 59.56k Format: .pdf Pobierz

Zał 3 Rozchody 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 10.13k Format: .pdf Pobierz

Zał 3 Przychody 2014

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 10.9k Format: .pdf Pobierz

SO-0954_10_14_Pi_2015

Data: 2015-04-20 15:39:58 Rozmiar: 182.7k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1390
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2014-01-27 11:29:21
Czas publikacji: 2015-04-20 15:40:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak