Sprawozdania finansowe za 2013 rok 

 
 

1. Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

2. Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOza okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

3. Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

4. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

5. Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GW ARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

6.  Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r

7. Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOza okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.

8. Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

9. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

10. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

11. Uchwała Nr SO.-0953/18/15/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 września 2013 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku Gminy Wieleń

12. Uchwała Nr SO.-0950/50/15/Pi/2013 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 października 2013 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Wieleń

13. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

14. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

15. Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

16. Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

17. Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

18. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

19. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

20. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach na dzień 29.10.2013

21. Uchwała Nr SO.-0952/28/15/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieleń na 2014 rok

22. Uchwała Nr SO.-0951/48d/15/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Wieleń deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok

23. Uchwała Nr SO.-0957/28/15/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wieleń

24. Opis dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku

25. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013

26. Rb-Z kwartalne sprwozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

27. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

28. Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2013 roku

29. Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013

30. Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013

 

Załączniki

Rb-27S_I2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 633.16k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_III_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 290.43k Format: .pdf Pobierz

Rb-27s_IV2014

Data: 2014-03-31 10:06:39 Rozmiar: 742.5k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_IVkw_2013

Data: 2014-03-13 13:45:06 Rozmiar: 1.92M Format: .pdf Pobierz

Rb-UZ_2013

Data: 2014-03-13 13:44:33 Rozmiar: 1.88M Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_za2013

Data: 2014-03-13 13:44:11 Rozmiar: 597.81k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_IV2013

Data: 2014-03-13 13:43:51 Rozmiar: 1.4M Format: .pdf Pobierz

Opis_doch_wyd_Ip_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 459.94k Format: .pdf Pobierz

uchwala so.-0952/28/15/Pi/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 82.01k Format: .pdf Pobierz

uchwala so.-0952/28/15/Pi/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 128.6k Format: .pdf Pobierz

uchwala so.-0951/48d/15/Pi/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 83.1k Format: .pdf Pobierz

zas_niez_pod_2013_2

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 675.81k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_III_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 293.81k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_III_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 184.02k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_III_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.34M Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_I2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.24M Format: .pdf Pobierz

Rb-27S_III_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 710.55k Format: .pdf Pobierz

zas_niez_pod_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 608.71k Format: .pdf Pobierz

zas_niezal_oplac_zkl

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 38.12k Format: .pdf Pobierz

opinia_splata_kredytu_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.09M Format: .pdf Pobierz

opinia_I_płrocze_2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

Rb-ZII2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 293.55k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDSII2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 184.15k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_ II2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 290.76k Format: .pdf Pobierz

Rb-28SII2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz

Rb-27SII2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 704.99k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_I2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 293.67k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_I2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 184.57k Format: .pdf Pobierz

Rb-N_I2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 290.87k Format: .pdf Pobierz

Rb-28s_IV2014

Data: 2014-03-31 10:07:17 Rozmiar: 1.37M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1683
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2013-05-21 13:19:37
Czas publikacji: 2014-03-31 10:31:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak