Budżet Gminy na 2012 rok  

 
 

UCHWAŁA Nr 110/XII/11
RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 09 grudnia 2011


w sprawie budżetu gminy Wieleń na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art.212,214,215, 219 ust. 1, 222, 235-237, 239, 258 ust.1 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje:§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 rok w kwocie 48.303.694

w tym:

  • dochody bieżące w kwocie 37.698.394 zł

  • dochody majątkowe w kwocie 10.605.300 zł


w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.


§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 rok w kwocie 51.812.151 zł


w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

w tym:

1) wydatki bieżące - 32.260.570 zł

2) wydatki majątkowe - 19.551.581 zł

z tego:

a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

gminy - 19.551.581 zł


zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.


§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł.
§ 4. Ustala się rezerwę celową w kwocie 270.000 zł na realizację:
a) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł.

b) na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym w kwocie 190.000 zł.


§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.508.457 zł.

Pokryciem deficytu będzie zaplanowany kredyt.

2. Na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu przeznacza się 1.281.000 zł.

3. Planuje się łączną kwotę przychodów 4.789.457 zł

4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.


§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem 9 do uchwały.


§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.


§ 8. Ustala się dotację przedmiotową (stanowiącą dopłatę do 17.254 m2 powierzchni mieszkań komunalnych x 1,75 x 12 m-cy) dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu w kwocie 362.334 zł, wykazaną w dz.700 rozdz.70001.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy dotyczący dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.289.457 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.


§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 1.500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

§ 14. Ustala się kwotę 700.000 zł, do której Burmistrz Wielenia może samodzielnie zaciągać zobowiązania.


§ 15. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

    1) w zakresie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy;

     2) w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami do kwoty 100.000 zł,

w ramach działu.


§ 16. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 193.000 przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w wysokości 193.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 18. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 73.559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 19. Ustala się fundusz sołecki w formie zastawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie 235.927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.


§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.


§ 21. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:


Uchwała Nr 110/XII/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie budżetu gminy Wieleń na 2012 rok

1. Dochody

2. Wydatki

3. Przychody

3. Rozchody

4. Dotacje

5. Zadania zlecone

6. Wydatki majątkowe

7. PPA

8. Przychody i koszty -GFOŚ i GW

9. Zakłady budżetowe

10. Fundusz sołecki

11. Jedn. pomocnicze

Uchwała Nr SO-0951/44p/15/Pi/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wieleń.

Uchwała Nr SO-0951/66d/15/Pi/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Wieleń deficytu budżetu ustalonego w budżecie 2012 roku.

 

Załączniki

Uchwała budżet 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 37.7k Format: .pdf Pobierz

Zał 1 BUDŻET 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 37.67k Format: .pdf Pobierz

Zał 2 BUDŻET 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 60.89k Format: .pdf Pobierz

Zał 3 BUDŻET 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 18.17k Format: .pdf Pobierz

Zał 3_2 BUDŻET 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 8.94k Format: .pdf Pobierz

Zał 4 BUDŻET 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 55.45k Format: .pdf Pobierz

Zał 5 BUDŻET 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 30.77k Format: .pdf Pobierz

Zał 6 BUDŻET 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 23.34k Format: .pdf Pobierz

Zał 7 BUDŻET 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 28.25k Format: .pdf Pobierz

Zał 8 BUDŻET 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25.14k Format: .pdf Pobierz

Zał 9 BUDŻET 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20.95k Format: .pdf Pobierz

Zał 10 BUDŻET 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 40.71k Format: .pdf Pobierz

Zał 11 BUDŻET 2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 28.07k Format: .pdf Pobierz

Uchwala RIO SO-0951/44p/15/Pi/2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 952.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwala RIO SO-0951/66d/15/Pi/2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 476.36k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2124
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2011-12-20 14:18:51
Czas publikacji: 2012-01-10 11:46:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak