Budżet Gminy na 2011 rok 

 
 

UCHWAŁA Nr 16/IV/11

RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

w sprawie budżetu gminy Wieleń na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art.212,214,215, 219 ust. 1, 222, 235-237, 239, 258 ust.1 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2011 rok w kwocie 43.634.037 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 37.349.617 zł- dochody majątkowe w kwocie 6.284.420 zł

a) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie 4.668.796 zł

zadań bieżących zleconych gminie,

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2011 rok w kwocie 45.353.037 zł

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

w tym:

1) wydatki bieżące - 31.519.887 złz tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 23.615.898 zł

w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.203.524 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.412.374 zł

b) wydatki na obsługę długu 626.738 zł

c) dotacje na zadania bieżące 1.153.300 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.887.226 zł

2) wydatki majątkowe - 13.833.150 złz tego:

a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

gminy - 13.833.150 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową na realizację

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.719.000 zł.

Pokryciem deficytu będzie zaplanowany kredyt.

2. Na spłatę rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu przeznacza się 1.281.000 zł.

3. Planuje się łączną kwotę przychodów 3.000.000 zł

4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.§ 8. Ustala się dotację przedmiotową (stanowiącą dopłatę do 18.229 m2 powierzchni mieszkań komunalnych x 1,03 x 12 m-cy) dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu w kwocie 255.310 zł, wykazaną w dz.700 rozdz.70001.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy dotyczący dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.§ 14. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Wielenia może samodzielnie zaciągać zobowiązania.§ 15. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

1) w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami do kwoty 100.000 zł,

w ramach działu.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.§ 17. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 223.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w wysokości 223.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.§ 18. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 47.872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.§ 19. Ustala się fundusz sołecki w formie zastawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie 227.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielenia.

§ 21. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

Uchwała Nr 16/iV/11 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Wieleń na 2011 rok

Uzasadnienie do budżetu na 2011

1. Dochody

2. Wydatki

3. Przychody i Rozchody

4.  Dotacje

5. Zadania zlecone

6. Wydatki inwestycyjne

7. PPA

8. Przychody i koszty -GFOŚ i GW

9. Zakłady budżetowe

10. Fundusz sołecki

11. Jedn. pomocnicze

uchwała RIO nr SO0951/17d/15/Pi/2011

uchwała RIO nr SO0951/25p/15/Pi/2011

 

 

Załączniki

Uchwała budżet 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 75.79k Format: .pdf Pobierz

Zał nr1 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 60.51k Format: .pdf Pobierz

Zał nr2 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 87.66k Format: .pdf Pobierz

Zał nr3 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 40.5k Format: .pdf Pobierz

Zał nr4 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 63.67k Format: .pdf Pobierz

Zał nr5 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 84.39k Format: .pdf Pobierz

Zał nr6 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 53.71k Format: .pdf Pobierz

Zał nr7 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 66.12k Format: .pdf Pobierz

Zał nr8 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 61.33k Format: .pdf Pobierz

Zał nr9 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 55.07k Format: .pdf Pobierz

Zał nr10 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 103.94k Format: .pdf Pobierz

Zał nr11 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 61.55k Format: .pdf Pobierz

Zał nr8 2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 61.33k Format: .pdf Pobierz

uchwała RIO nr SO0951/17d/15/Pi/2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 329.24k Format: .pdf Pobierz

uchwała RIO nr SO0951/25p/15/Pi/2011

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 694.44k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1974
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2011-02-21 11:27:42
Czas publikacji: 2011-02-21 13:16:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak