Budżet Gminy na 2010 rok 

 
 

 

UCHWAŁA Nr 321/XXXII/09
RADY    MIEJSKIEJ    W    WIELENIU
z dnia 30 grudnia 2009 roku


w sprawie  budżetu   gminy  Wieleń  na  2010 rok

                                                        
                        Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt  4,  pkt  9 lit. „i”,   pkt  10  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r., Nr  142,  poz. 1591 ze zm.),  w związku z   art.211,212,214,215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z  Nr 157,  poz. 1240) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (  Dz. U. z  Nr 249,  poz. 2104 ze zm. ) w związku z art.121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1241) i  art. 420  ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r.  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.  U. z 2006 r. Nr  129, poz.  902 ze zm. ) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje:


    § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2010 rok w kwocie 29.053.326 zł                                              
w tym:
dochody bieżące w kwocie                                                              28.197.111 zł
dochody majątkowe w kwocie                                                         856.215 zł
a) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie                                               
zadań bieżących  zleconych gminie                                                  4.086.580 zł,

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały.

    § 2.   Ustala się wydatki  budżetu gminy na 2010 rok  w  kwocie  32.272.326  zł w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 
 w tym:
                                                                                       
         1)   wydatki bieżące                                                               -         27.492.071  zł
z tego: 
a)wydatki jednostek budżetowych                                                        18.593.046  zł
 w tym na:
-  wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     12.281.145  zł
-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               6.311.901  zł
b) wydatki na obsługę długu                                                                         543.100  zł
c) dotacje na zadania bieżące                                                                    3.056.883  zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  5.299.042  zł

          2)  wydatki majątkowe                                                              -     4.780.255   zł
z tego:
a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  gminy                                                                                                  -      4.780.255   zł

zgodnie z załącznikiem  nr 6 do uchwały.    

   §  3. Ustala się rezerwę ogólną                                             w kwocie      76.000 zł.
   §  4. Ustala się rezerwę celową na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego              w kwocie     74.000 zł.

   § 5. 1. Ustala się  deficyt   budżetu  w  kwocie  3.219.000 zł.
Pokryciem deficytu będzie zaplanowany kredyt.
              2. Na spłatę rat kredytu  długoterminowego  zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile, Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu przeznacza się  1.281.000  zł.
             3. Planuje się łączną kwotę przychodów 4.500.000 zł
             4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do  uchwały.

   § 6. Na  realizację programów   ujętych  w Wieloletnim  Planie  Inwestycyjnym Gminy  Wieleń przeznacza się  4.130.255  zł, zgodnie z załącznikiem  nr 10  do  uchwały.

   § 7.  Określa  się  plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy na 2010 rok zamykające się kwotami:

                        PRZYCHODY     -    4.675.683     zł
                        WYDATKI           -   4.675.683     zł

zgodnie z załącznikiem nr  9  do  uchwały.

  § 8.  Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok zamykające   się  kwotami:

                        PRZYCHODY     -      160.000   zł
                        WYDATKI           -     160.000   zł
zgodnie z załącznikiem  nr  8  do uchwały.

   §  9.  Ustala się dotację przedmiotową (stanowiącą dopłatę do 20.811 m2   powierzchni mieszkań komunalnych x 0,80 x 12 m-cy) dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu w kwocie  199.786 zł, wykazaną w dz.700 rozdz.70001.
                                                               
   § 10.  Ustala się plan wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości                             4.086.580   zł  zgodnie z załącznikiem nr  5 do  uchwały.
            
   §  11.  Ustala się dotacje otrzymane i przekazywane zamykające się kwotami:
- dotacje otrzymane do budżetu  w kwocie  4.473.133  zł,
- dotacje przekazywane  z budżetu  w  wysokości 3.056.883  zł
w tym:
1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  2.906.883 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 150.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
                      
   §  12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

   § 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku  deficytu budżetowego.
      
   § 14. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Wielenia  może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

   § 15.  Upoważnia się Burmistrza  Wielenia  do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami  w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000 zł.

   § 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.                                    

  § 17.  Upoważnia się Burmistrza Wielenia  do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu.
   
  § 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:

1)finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 10,
2)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3)na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.  
     
   § 19. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w  kwocie  210.000 zł przeznacza się na realizację zadań  określonych w Gminnym  Programie  Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w wysokości  210.000 zł,   zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
                     
   § 20. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie  41.418 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
                                                                      
   § 21.  Ustala się fundusz sołecki w formie zastawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie 207.027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

   § 22.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi   Wielenia.

   § 23.  Uchwała  obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą obowiązującą  od dnia 01 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.     
                                                                  

Załączniki:

1. Uchwała Nr 321/XXXII/09

2. Uzasadnienie do budżetu na 2010 rok

3. ZAŁ. NR 1 - DOCHODY

4. ZAŁ. NR 2 - WYDATKI

5. ZAŁ. NR 3 - PRZYCHODY

6. ZAŁ. NR 3 - ROZCHODY

7. ZAŁ. NR 4 - DOTACJE

8. ZAŁ. NR 4 - DOTACJE 2030

9. ZAŁ. NR 5 - ZAD. ZLECONE

10. ZAŁ. NR 6 - WYDATKI INWESTYCYJNE

11. ZAŁ. NR 7 - PPA

12. ZAŁ. NR 8 - przychody i koszty -GFOŚ i GW

13. ZAŁ. NR 9 - ZAKŁ. BUDŻETOWE

14. ZAŁ. NR 10 - WPI

15. ZAŁ. NR 11 - JEDN. POMOCNICZE

16. ZAŁ. NR 12 - FUNDUSZ SOŁECKI

uchwała Nr SO - 0951/17d/15/Pi/10

uchwała Nr SO - 0952/32/15/Pi/09

uchwała Nr SO - 0951/82d/15/Pi/09

uchwała Nr SO - 0951/81p/15/Pi/09

 

Załączniki

a Dochody zał nr 1 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 59k Format: .pdf Pobierz

h przychody i koszty -GFOŚ i GW zał nr 8 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 82.93k Format: .pdf Pobierz

opinia3 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 269.83k Format: .pdf Pobierz

opinia2 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 684.08k Format: .pdf Pobierz

opinia 1 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 236.58k Format: .pdf Pobierz

Uzasadnienie do budżetu na 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 229.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała budżetowa na 2010 rok

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 81.45k Format: .pdf Pobierz

l Fundusz sołecki zał nr 12 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 105.41k Format: .pdf Pobierz

k JEDN POMOCN zał nr 11 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 63.02k Format: .pdf Pobierz

j WPI zał nr 10 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 53.53k Format: .pdf Pobierz

i Zakł. budżetowe zał nr 9 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 62.33k Format: .pdf Pobierz

g PPA zał nr 7 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 67.76k Format: .pdf Pobierz

b Wydatki zał nr 2 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 84.35k Format: .pdf Pobierz

f Wydatki inwestycyjne zał nr 6 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 47.97k Format: .pdf Pobierz

e zadania zlecone zał nr 5 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 47.8k Format: .pdf Pobierz

Dotacje wychodzące- celowe zał nr 4 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 40.8k Format: .pdf Pobierz

dotacje wychodzące - przedmiotowe zał nr 4 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 41.09k Format: .pdf Pobierz

dotacje wychodzace - podmiotowe zał nr 4 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 42.12k Format: .pdf Pobierz

dotacje wychodzace - dla stowarzyszeń zał nr 4 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 41.95k Format: .pdf Pobierz

dotacje 2030 zał nr 4 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 42.79k Format: .pdf Pobierz

dotacje 2010 zał nr 4 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 48.29k Format: .pdf Pobierz

c rozchody zał nr 3 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 20.15k Format: .pdf Pobierz

c przychody zał nr 3 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 40.42k Format: .pdf Pobierz

opinia4 2010

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 347.97k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1906
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Dolny
Czas wytworzenia: 2010-01-25 10:29:54
Czas publikacji: 2010-01-25 11:12:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak