Budżet Miasta i Gminy Wieleń na 2009 rok 

 
 

UCHWAŁA Nr 200/XXIII/08
RADY    MIEJSKIEJ    W    WIELENIU
z dnia 22 grudnia 2008


w sprawie  budżetu   gminy  Wieleń  na  2009 rok


                    Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt  4,  pkt  9 lit. „d” i   pkt  10  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r. Nr  142,  poz. 1591 ze zm. )  w związku z   art.165,166,173,182,184,ust.1 punkty 1-5,7-11,13 i 14, ust 2 pkt 1 i 2, ust.3 i 4, art.188 ust. 2 oraz art. 195 ust.2, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z  Nr 249,  poz. 2104 ze zm. ) i  art. 420  ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r.  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.  U. z 2006 r. Nr  129, poz.  902 ze zm. ) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje:


§ 1.  Uchwala  się  dochody  budżetu gminy na 2009 rok  w  kwocie  7.921.708 zł  w tym:


 dochody bieżące w kwocie     27.243.208 zł
 dochody majątkowe w kwocie     678.500 zł


a)   dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie   4.260.060   zł zadań bieżących  zleconych gminie,

b)   dotacje celowe z budżetu państwa  na  dofinansowanie   426.640   zł
własnych  zadań bieżących gminy, w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały.
                 
§ 2.   Uchwala się wydatki  budżetu gminy na 2009 rok  w  kwocie  27.535.208  zł           

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,  w tym: 
                                                                                        
1)   wydatki bieżące                                        -         26.175.208  zł
z tego: 
a)  wydatki na wynagrodzenia i pochodne     11.489.943  zł
b)  wydatki na obsługę długu                              586.600   zł
c)  dotacje przekazywane z budżetu               2.755.185   zł

2)  wydatki majątkowe                                   -     1.360.000   zł
z tego:
a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
gminy                                                                   1.360.000   zł

zgodnie z załącznikiem  nr 6 do uchwały.    

§  3. Uchwala się rezerwę ogólną  w kwocie    100.000 zł.
§  4. Uchwala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w kwocie     50.000 zł.

§ 5. 1. Uchwala się  nadwyżkę   budżetu  w  kwocie  386.500 zł.
2. Na spłatę rat kredytu  długoterminowego  zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu przeznacza się  386.500  zł.
  
3.  Szczegółowy podział  rozchodów zawiera załącznik nr 3 do  uchwały.

§ 6. Na  realizację programów   ujętych  w Wieloletnim  Planie  Inwestycyjnym Gminy  Wieleń przeznacza się   1.000.000  zł,   zgodnie z załącznikiem  nr 10  do  uchwały.

§ 7.  Zatwierdza się  przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy na 2009 rok zamykające się kwotami:

                        PRZYCHODY     -    4.218.608     zł
                        WYDATKI           -   4.218.608     zł

zgodnie z załącznikiem nr  9  do  uchwały.
                
§ 8.  Zatwierdza się  przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zamykające   się  kwotami:

                        PRZYCHODY     -        98.300   zł
                        WYDATKI           -        98.300   zł

zgodnie z załącznikiem  nr  8  do uchwały.

§  9.  Ustala się dotację przedmiotową (stanowiącą dopłatę do 21.671 m2   powierzchni mieszkań komunalnych x 0,77 x 12 m-cy) dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu w kwocie  200.240 zł, wykazaną w dz.700 rozdz.70001.

§  10.  Uchwala się plan dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

                          DOCHODY      -        32.000   zł
                          WYDATKI       -   4.260.060   zł 

  
zgodnie z załącznikiem nr  5 do  uchwały.

§  11.  Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu  w kwocie  4.686.700  zł    i   przekazywane  z budżetu  w  wysokości 2.755.185  zł,   zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
                      
§ 12. Upoważnia się Burmistrza  Wielenia  do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami  w ramach działu, z wyjątkiem dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, wydatków majątkowych   oraz wszelkiego rodzaju dotacji.

§ 13. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Wielenia  może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty  300.000 zł.

§  14.  1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 886.500 z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
2)spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów w kwocie 386.500 zł. 
               
§ 15.  Ustala się maksymalną sumę  kredytów i pożyczek  krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty  500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku  deficytu budżetowego.
        
§  16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na:
1finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 10, 2z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii   
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez   
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a  
także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających   
zwrotowi.                                    

§  17.  Upoważnia się Burmistrza Wielenia  do lokowania środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu.
   
§ 18. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.                                    

§ 19.   Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w  kwocie  203.000 zł  i  wydatki na realizację zadań  określonych w Gminnym  Programie  Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w wysokości  203.000 zł,   zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
                     
§ 20.   Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie          130.624 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
                       
§ 21.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi   Wielenia. 

§ 22.  Uchwała  obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą obowiązującą  od dnia 01 stycznia 2009 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

1. Uchwała nr 200/XXIII/08

2. Uzasadnienie do budżetu na 2009 rok

3. ZAŁ. NR 1 - DOCHODY

4. ZAŁ. NR 2 - WYDATKI

5. ZAŁ. NR 3 - ROZCHODY

6. ZAŁ. NR 4 - DOTACJE

7. ZAŁ. NR 5 - ZAD. ZLECONE

8. ZAŁ. NR 6 - WYDATKI MAJĄTKOWE

9. ZAŁ. NR 7 - PPA

10. ZAŁ. NR 8 - przychody i koszty -GFOŚ i GW

11. ZAŁ. NR 9 - ZAKŁ. BUDŻETOWE

12. ZAŁ. NR 10 - WPI

13. ZAŁ. NR 11 - JEDN. POMOCNICZE

Uchwała Nr SO - 0952/28/14/Pi/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Wieleń na 2009 rok.

Uchwała Nr SO - 0951/56p/14/Pi/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w załączniku Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Wielenia Nr 136/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia projektu budżetu gminy na 2009r.

 

 

 

Załączniki

DOCHODY - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 59.08k Format: .pdf Pobierz

WYDATKI- 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 85.21k Format: .pdf Pobierz

ROZCHODY - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 41.28k Format: .pdf Pobierz

DOTACJE - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 134.79k Format: .pdf Pobierz

ZAD. ZLECONE - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 88.1k Format: .pdf Pobierz

WYDATKI MAJĄTKOWE - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 51.03k Format: .pdf Pobierz

PPA - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 68k Format: .pdf Pobierz

przychody i koszty -GFOŚ i GW - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 81.73k Format: .pdf Pobierz

ZAKŁ. BUDŻETOWE - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 63.23k Format: .pdf Pobierz

WPI - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 54.01k Format: .pdf Pobierz

JEDN POMOCN - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 73.22k Format: .pdf Pobierz

Uchwała - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 79.93k Format: .pdf Pobierz

Uzasadnienie do budżetu na 2009 rok

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 230.67k Format: .pdf Pobierz

opinia o projekcie budżetu - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

opinia o prognozie długu - 2009

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 585.84k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1327
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2009-01-16 12:24:09
Czas publikacji: 2009-01-16 14:43:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak