Budżet Miasta i Gminy Wieleń na 2005 rok 

 
 


UCHWAŁA    Nr   207  / XXVI /  04
RADY    MIEJSKIEJ    W    WIELENIU
z  dnia  13   grudnia   2004  roku


w sprawie  budżetu   gminy  Wieleń  na  2005 rok

Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt  4,  pkt  9 lit. „d” i   pkt  10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r. Nr  142,  poz. 1591 ze zm. )  oraz  art.110 ust. 1 i 2,  art. 122,  art. 124  ust.  1  pkt 1 – 10,  ust. 2 , ust. 3  i ust. 4,  art. 128 ust. 2  pkt 1 i 134 ust.3  ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (  Dz. U. z  2003 r. Nr 15,  poz. 148 ze zm. ) i  art. 420  ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo  ochrony środowiska ( Dz.  U.  Nr  62, poz.  627 ze zm. ) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w kwocie 20.419.454 zł                                              
w tym:
a) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie         2.960.198    zł                                               
zadań bieżących  zleconych gminie,

b) dotacje celowe z budżetu państwa  na  dofinansowanie   340.700 zł
własnych  zadań bieżących gminy, 
    
w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały.

§ 2. Uchwala się wydatki  budżetu gminy na 2005 rok  w  kwocie  20.752.354  zł           

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 
w tym:
1) wydatki bieżące                                              -     16.607.354  
z tego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne                   6.893.494   
b) wydatki na obsługę długu                                          269.763   
c) dotacje przekazywane z budżetu                           1.942.213   
zgodnie z załącznikiem  nr  9 do uchwały,

2)  wydatki majątkowe ( na inwestycje  )              -     4.145.000   
zgodnie z załącznikiem  nr 4 do uchwały.    

§ 3. Uchwala się rezerwę ogólną   w kwocie    100.000 zł.

§ 4. 1.Uchwala się  deficyt  budżetu  w  kwocie  332.900 zł.

2. Na spłatę rat kredytu  długoterminowego  zaciągniętego  w  Banku  Inicjatyw  Społeczno – Ekonomicznych  w  Warszawie  przeznacza się  667.100  zł.

3. Na  sfinansowanie  części  kosztów  inwestycji  pn. „ Budowa kanalizacji  w Wieleniu”  planuje się zaciągnąć pożyczkę   długoterminową  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w Poznaniu   w  wysokości  1.000.000 zł .

4. Źródło sfinansowania  deficytu  oraz   spłat  rat kredytu,  o których mowa w  § 4  ust. 1 i 2, stanowić będą  dochody  własne gminy oraz przychody  z  planowanej   do  zaciągnięcia  pożyczki.
 
5. Szczegółowy podział  przychodów  i   rozchodów związanych z finansowaniem  spłat rat kredytu, o  których  mowa w § 4 ust. 2,  zawiera załącznik nr 3 do  uchwały.

§ 5. Na  realizację programu  ujętego  w Wieloletnim  Planie  Inwestycyjnym Gminy  Wieleń  na lata 2002 – 2004  przeznacza się    3.600.000  zł,   zgodnie z załącznikiem  nr  5  do  uchwały.

§ 6. Zatwierdza się  przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy na 2005 rok zamykające się kwotami:
                                        PRZYCHODY       -      3.286.152   
                                        WYDATKI           -      3.282.892   
zgodnie z załącznikiem nr  6  do  uchwały.

§ 7. Zatwierdza się  przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok zamykające   się  kwotami:

                                        PRZYCHODY       -      76.000    
                                        WYDATKI           -      87.858    
zgodnie z załącznikiem  nr  7  do uchwały.

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową ( stanowiącą dopłatę do 1 m 2  powierzchni mieszkań komunalnych) dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu w kwocie  92.314  zł, wykazaną w dz.700 rozdz.70001.

§ 9. Uchwala się plan dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

                                         DOCHODY      -        32.000   zł
                                        WYDATKI       -   2.960.198   zł   
zgodnie z załącznikiem nr  8 do  uchwały.

§ 10. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu  w kwocie  3.300.898  zł    i   przekazywane  z budżetu  w  wysokości 1.942.213  zł,  zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza  Wielenia  do dokonywania przeniesień planowanych wydatków  w ramach działu, z wyjątkiem dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, wydatków majątkowych  oraz wszelkiego rodzaju dotacji .

§ 12. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Wielenia  może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty  20.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wielenia  do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań do wysokości określonej w budżecie gminy.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek  krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 300.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku  deficytu budżetowego.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Wielenia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w  kwocie  150.000 zł  i  wydatki na realizację zadań  określonych w Gminnym  Programie  Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych  w wysokości  169.461  zł,   zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 17. Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie  100.287  zł,     zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Gminy Wieleń.

§ 19. Uchwała  obowiązuje od dnia  podjęcia, z mocą obowiązującą od  dnia
1 stycznia 2005 roku  i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.     

ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan dochodów na 2005

2. Plan wydatków na 2005

3. Plan wydatków majątkowych (inwestycje) na 2005

4. Plan WPI na 2005

5. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005

6. Plan dochodów i wydatków dla zadań zleconych na 2005

7. Plan dotacji otrzymanych do budżetu i przekazywanych z budżetu na 2005

8. Plan dochodów i wydatków zadań określonych w GPPiRPA na 2005

9. Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2005

10. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2005

ZMIANY  W  BUDŻECIE  NA  2005  ROK

 1. Uchwała Nr 226/XXIX/05 z  dnia 03.03.2005r. Rady Miejskiej w Wieleniu
 2. Zarządzenie Nr 28/05 z dnia  31.03.2005r. Burmistrza Wielenia
 3. Uchwała Nr 246/XXXI/05 z dnia 22.04.2005r. Rady Miejskiej w Wieleniu
 4. Uchwała Nr 252/XXXII/05 z dnia  18.05.2005r. Rady Miejskiej w Wieleniu
 5. Zarządzenie Nr 89/05 z dnia  30.06.2005r. Burmistrza Wielenia
 6. Uchwala Nr 255/XXXIII/05 z dnia 06.07.2005r. Rady Miejskiej w Wieleniu
 7. Uchwała Nr 267/XXXIV/05   z dnia  16.09.2005r. Rady Miejskiej w Wieleniu
 8. Zarządzenie Nr 182/05 z dnia  30.09.2005r. Burmistrza Wielenia
 9. Zarządzenie Nr 189/05 z dnia 21.10.2005r. Burmistrza Wielenia
 10. Uchwała Nr 276/XXXV/05 z dnia 10.11.2005r. Rady Miejskiej w Wieleniu
 11. Uchwała Nr 289/XXXVI/05 z dnia 14.12.2005r. Rady Miejskiej w Wieleniu
 12. Uchwała Nr 296/XXXVII/05 z dnia 29.12.2005r. Rady Miejskiej w Wieleniu

  W/w  uchwały  i zarządzenia zmieniające budżet gminy Wieleń na  2005 rok do wglądu w Biurze Rady Miejskiej  Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 2005

 

Załączniki

Plan dochodów na 2005

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 68.5k Format: .xls Pobierz

Plan wydatków na 2005

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 104.5k Format: .xls Pobierz

Plan wydatków majątkowych (inwestycje) na 2005

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 19.5k Format: .xls Pobierz

Plan WPI na 2005

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 22k Format: .xls Pobierz

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 22.5k Format: .xls Pobierz

Plan dochodów i wydatków dla zadań zleconych na 2005

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 30.5k Format: .xls Pobierz

Plan dotacji otrzymanych do budżetu i przekazywanych z budżetu na 2005

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 25k Format: .xls Pobierz

Plan dochodów i wydatków zadań określonych w GPPiRPA na 2005

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 54k Format: .xls Pobierz

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2005

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 191k Format: .xls Pobierz

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2005

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 215.5k Format: .doc Pobierz

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 2005

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 238.89k Format: .zip Pobierz

Liczba odwiedzin : 1698
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Irena Świerniak
Czas wytworzenia: 2018-08-23 06:26:56
Czas publikacji: 2018-08-23 06:26:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak