Budżet Miasta i Gminy Wieleń na 2006 rok 

 
 

UCHWAŁA  Nr  288/XXXVI/05
RADY    MIEJSKIEJ    W    WIELENIU
z dnia  14  grudnia 2005  roku

w sprawie  budżetu   gminy  Wieleń  na  2006 rok  

Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt  4,  pkt  9 lit. „d” i   pkt  10  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r. Nr  142,  poz. 1591 ze zm. )  oraz  art.110 ust. 1 i 2,  art. 122,  art. 124  ust.  1  pkt 1 – 10,  ust. 2 , ust. 3  i ust. 4,  art. 128 ust. 2  pkt 1 i 134 ust.3  ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (  Dz. U. z  2003 r. Nr 15,  poz. 148 ze zm. ) i  art. 420  ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo  ochrony środowiska ( Dz.  U.  Nr  62, poz.  627 ze zm. ) Rada Miejska w Wieleniu u c h w a l a, co następuje:

      § 1.  Uchwala  się  dochody  budżetu gminy na 2006 rok  w  kwocie  21.408.115 zł             
w tym:

a)   dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie 3.179.690  zł       
zadań bieżących  zleconych gminie,

b)   dotacje celowe z budżetu państwa  na  dofinansowanie  390.726 zł
własnych  zadań bieżących gminy, 

c)   dotacje celowe  z gminy na zadania realizowane na 34.000  zł
podstawie  porozumień między  jednostkami samorządu terytorialnego,
    
w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały.

         
      § 2.   Uchwala się wydatki  budżetu gminy na 2006 rok  w  kwocie  20.766.015  zł           

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 
 w tym: 
                                                                                       
1)   wydatki bieżące                                              -         18.487.622 
z tego: 
a)  wydatki na wynagrodzenia i pochodne       8.383.573  
b)  wydatki na obsługę długu                              125.400  
c)  dotacje przekazywane z budżetu               1.999.980  
zgodnie z załącznikiem  nr  9 do uchwały,

 2)  wydatki majątkowe                                              -     2.278.393  
z tego:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy            2.223.393  
b) dotacje  na inwestycje do przekazania  z budżetu  innym jednostkom samorządu
  terytorialnego                                                                               55.000 
zgodnie z załącznikiem  nr 4 do uchwały.    


       §  3. Uchwala się rezerwę ogólną   w kwocie    100.000 zł.

       §  4. 1.Uchwala się  nadwyżkę   budżetu  w  kwocie  642.100 zł.

2.  Na spłatę rat kredytu  długoterminowego  zaciągniętego  w  Banku  Inicjatyw  Społeczno – Ekonomicznych  w  Warszawie  przeznacza się  667.100  zł.

3.  Źródło sfinansowania  spłat  rat kredytu,  o których mowa w  ust. 2, stanowić będą  dochody  własne gminy oraz przychody  w wysokości  25.000 zł pochodzące  ze  spłaty  części  pożyczki  udzielonej w latach poprzednich Przedsiębiorstwu Komunalnemu NOTEĆ   Spółka z o.o. w Wieleniu .
  
4.  Szczegółowy podział  przychodów  i   rozchodów związanych z finansowaniem  spłat rat kredytu, o  których  mowa w  ust. 2,  zawiera załącznik nr 3 do  uchwały.

      § 5. Na  realizację programów   ujętych  w Wieloletnim  Planie  Inwestycyjnym Gminy  Wieleń  na lata 2005-2007 przeznacza się   1.880.393  zł,   zgodnie z załącznikiem  nr  5  do  uchwały.


      § 6.  Zatwierdza się  przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy na 2006 rok zamykające się kwotami:

                        PRZYCHODY      -    3.439.023     zł
                        WYDATKI           -    3.439.023     zł
zgodnie z załącznikiem nr  6  do  uchwały.

       
      § 7.  Zatwierdza się  przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok zamykające  się kwotami:

                        PRZYCHODY       -        85.210   zł
                        WYDATKI           -      108.781   zł
zgodnie z załącznikiem  nr  7  do uchwały.

                                                                
      §  8.  Ustala się dotację przedmiotową (stanowiącą dopłatę do 1  m 2  powierzchni mieszkań komunalnych  w wysokości 0,56 zł  x 22.297 m2 x 12 m-cy ) dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu w kwocie  149.836 zł, wykazaną w dz.700 rozdz.70001.
                                                              

      §  9.  Uchwala się plan dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

                          DOCHODY       -         32.000   zł
                          WYDATKI       -   3.179.690   zł 
  
zgodnie z załącznikiem nr  8 do  uchwały.

            
      §  10.  Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu  w kwocie  3.604.416 zł i   przekazywane  z budżetu  w  wysokości 2.054.980  zł, zgodnie z załącznikiem  nr 9 do uchwały.

      §  11.  Upoważnia się Burmistrza  Wielenia  do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, wydatków majątkowych   oraz wszelkiego rodzaju dotacji.

      §  12 . Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Wielenia  może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty  20.000 zł.

     §  13.  Upoważnia się Burmistrza Wielenia  do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań do wysokości określonej w budżecie gminy.

      §  14.  Ustala  się  maksymalną  wysokość  - 300.000 zł  -  pożyczek i kredytów krótkoterminowych  zaciąganych przez Burmistrza  w roku budżetowym,  na  pokrycie występującego  w ciągu roku  deficytu  budżetowego.
                              

      § 15.   Upoważnia  się  Burmistrza Wielenia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach  w  innych bankach  niż  wybrany do  obsługi budżetu  gminy Wieleń.

      § 16.   Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w  kwocie  170.000 zł  i  wydatki na realizację zadań  określonych w Gminnym  Programie  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w wysokości  185.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

      § 17.   Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie  109.604 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
                                                                      
      § 18.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi   Wielenia .

     §  19.  Uchwała  obowiązuje od dnia  podjęcia, z mocą obowiązującą od  dnia
1 stycznia 2006 roku  i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.     
                                                                  

ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan dochodów na 2006

2. Plan wydatków na 2006

3. Plan wydatków majątkowych (inwestycje) na 2006

4. Plan WPI na 2006

5. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006

6. Plan dochodów i wydatków dla zadań zleconych na 2006

7. Plan dotacji otrzymanych do budżetu i przekazywanych z budżetu na 2006

8. Plan dochodów i wydatków zadań określonych w GPPiRPA na 2006

9. Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2006

10. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2006
 

ZMIANY  W  BUDŻECIE  NA  2006  ROK

  1. Uchwała Nr 299/XXXVIII/05 z  dnia  14.03.2005r. Rady Miejskiej w Wieleniu
  2. Zarządzenie Nr  44/05 z dnia  31.03.2005r. Burmistrza Wielenia

W/w  uchwały  i zarządzenia zmieniające budżet gminy Wieleń na  2006 rok do wglądu w Biurze Rady Miejskiej  Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

Prezentacja - Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006

 

Załączniki

Prezentacja - Sprawozdanie budżet 2006

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 580k Format: .ppt Pobierz

Plan dochodów na 2006

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 70k Format: .xls Pobierz

Plan wydatków na 2006

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 113.5k Format: .xls Pobierz

Plan inwestycji na 2006

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 29k Format: .xls Pobierz

Plan WPI na 2006

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 27.5k Format: .xls Pobierz

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 21.5k Format: .xls Pobierz

Plan dochodów i wydatków dla zadań zleconych na 2006

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 26k Format: .xls Pobierz

Plan dotacji otrzymanych do budżetu i przekazywanych z budżetu na 2006

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 27.5k Format: .xls Pobierz

Plan dochodów i wydatków zadań określonych w GPPiRPA na 2006

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 55.5k Format: .xls Pobierz

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2006

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 193.5k Format: .xls Pobierz

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2006

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 247.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 2289
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2007-04-27 12:45:36
Czas publikacji: 2007-04-27 12:45:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak